Näringsliv med bredd

Över 2 000 företag har funnit vägen till Trelleborg mitt i den expansiva Öresundsregionen med två flygplatser inom en timmes bilfärd och fem färjeförbindelser med åtskilliga dagliga avgångar till Polen och Tyskland.

Centralorten Trelleborg är en viktig industri- och hamnstad vid östersjökusten och utgångspunkt för europavägarna 6 och 22 samt riksväg 9 och länsväg 108. Europaväg 65 och länsväg 101 genomkorsar kommunens norra del. På trelleborg.se står att läsa att det strategiska läget har haft stort inflytande på näringslivet och att det inte är en slump att man kallar Trelleborg för speditionsbranschen vagga.

Flera multinationella företag finns representerade i Trelleborg, t ex Trelleborg AB, Metso Minerals AB, Pergo AB och Flint Group Sweden AB. Från Trelleborg kommer också DUX-möblerna. Ett annat företag som är välkänt är FMT som förser flygplatser världen över med passagerarbryggor.

Nytt entreprenörscentrum

För ungefär ett år sedan beslutade kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård att en förstudie för Entreprenörscenrum i Trelleborg skulle genomföras.

Trelleborgs näringsliv är brett och verksamheter finns inom de flesta branscher. Kring de dominerande näringsgrenarna som bland annat innefattar handel och bygg, har branschen som kallas företagstjänster vuxit betydligt precis som i Skåne i övrigt. Tjänsterna kan vara allt från lokalvård till specialiserade konsulttjänster. I Trelleborg beräknas runt åtta procent vara sysselsatta inom de kunskapsintensiva branscherna mot det dubbla i Skåne som helhet. Företag inom de här branscherna är små och 96 procent har under tio anställda.

För att stötta framväxten av ett mer diversifierat och kunskapsmässigt innehållsrikare näringsliv i Trelleborg och för att minska beroendet av stora arbetsgivare, anses ett entreprenörscentrum kunna skapa den plattform som behövs för förändring. Ett centrum kan dels erbjuda befintliga företag hjälp men också stödja företag i startfasen och utgöra ett ställe där man kan fånga upp nya idéer som ännu inte kommit så långt att det finns en affärsplan.

Trelleborgs närhet till Malmö, Lund och Köpenhamn med dess högskolor och universitet kan också utnyttjas bättre. Entreprenörscentrum kan vara en plats för att utveckla ett sådant samarbete.

Under perioden fram till mars 2012 etableras Entreprenörscentrum samtidigt som nätverk, organisation och rekrytering byggs upp. I april 2012 kan startskottet gå. Styrgrupp för verksamheten ska utgöras av Kraftsamling Trelleborg med en referensgrupp av lokala banker, Almi, Connect Skåne och Arbetsförmedlingen.

Hamnen miljöanpassas

Trelleborgs Hamn är en av de största i Sverige, med stora mängder gods som passerar in och ut ur landet varje dag. Passagerartrafiken till och från kontinenten är också betydande. Inom logistiknäringen finns ett stort antal företag representerade i Trelleborg. Här verkar rederier, transport- och speditionsföretag med hamnen som nav.

Nu ska hamnen miljöanpassas med minskade utsläpp och lägre bullernivå som två miljövinster.

Färjorna som lägger till i Trelleborg behöver inte längre ha de dieseldrivna hjälpmaskinerna igång när de ligger förtöjda vid kaj. När fartygen ligger i land kommer de att få möjlighet att kopplas till elnätet, vilket gör att elförsörjningen kan hållas intakt utan att motorerna är igång.

Det kommunala bolaget Trelleborgs Hamn AB har gett teknikkonsultföretaget Grontmij i uppdrag att utforma anläggningar för landströmsanslutning för samtliga färjelägen avsedda för färjor. Grontmijs systemlösning innebär reducering av buller samt minskade utsläpp av svaveloxider, kväveoxider, flyktiga kolväten och partiklar. Liknande lösningar finns redan i Göteborgs hamn.

Arbetet med de nya elstationerna i Trelleborg är en del av ett större hamnutvidgningsprojekt, som innebär att hamnen kommer att flyttas österut, och det finns stora chanser att västra delen av hamnen så småningom kommer att omvandlas till ett bostadsområde, Sjöstaden.

Större och starkare samverkan i centrum

Nu tar Trelleborg Citysamverkan nya tag för att ytterligare främja utvecklingen och förnyelsen av stadskärnan. Marcus Middleton tar över uppgiften som cityledare och kommer tillsammans med styrelsen att fortsätta arbetet med att göra Trelleborg ännu mera attraktivt. Marcus Middleton är sedan tidigare centrumledare för Valengallerian.

2008 bildades den ekonomiska föreningen Trelleborgs Citysamverkan som har till uppgift att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja utveckling och förnyelse. I föreningen samarbetar kommun, fastighetsägare i centrum, Trelleborgs Handelsklubb och Valengallerians Företagarförening för att förbättra utbud, tillgänglighet och den yttre miljön i stadskärnan samt göra Trelleborg till en ännu mer tilldragande boende-, mötes- och handelsplats.

- Genom att arbeta tillsammans blir vi mycket starkare och våra resurser når mycket längre, säger Bengt Nilsson som är ny ordförande i Trelleborg Citysamverkan.

Enligt Marcus Middleton genomförs nu djupintervjuer med alla grupper som vistas i Trelleborgs stadskärna, som företagare, boende och besökare, för att göra en övergripande kartläggning av vad som behöver förbättras.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter