Minskat intresse för grön IT

Färre företag och kommuner har insikt om möjligheterna med Grön IT. Andelen som har en särskild policy för Grön IT minskar kraftigt och färre än var tionde av dem som har en policy lever som man lär och följer den fullt ut. Efter flera år av ständiga förbättringar visar Grön IT-index 2011 på ett tydligt minskat intresse för grön IT. Kommuner och företag missar därmed många miljarder i besparingar.

Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2011 baseras på intervjuer gjorda med drygt 300 svenska företag och organisationer. Studien genomförs som en del av Exido IT-barometern, Sveriges största oberoende analys av den svenska IT-marknaden.

Grön IT-index belyser hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska den negativa miljöpåverkan av IT samt hur IT används som miljöteknik, det vill säga för att minska företagets övriga miljöpåverkan.

beror på lågkonjunkturen

Grön IT-index 2011 visar på ett tydligt trendbrott. Efter år av stegvisa framsteg för miljön inom IT-området pekar nu samtliga kurvor neråt. TCO Development, som tillsammans med analysföretaget Exido står bakom undersökningen ser lågkonjunkturen som en förklaring.

– Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke. Men i lågkonjunkturen väljer många ändå bort IT-investeringar som minskar energianvändningen. Bara för kommunerna innebär detta missade besparingar i mångmiljardklassen, säger Sören Enholm, vd för TCO Development.

färre har policy för grön it

Grön IT-index 2011 visar att färre företag och organisationer än tidigare tar hänsyn till miljöpåverkan vid IT-investeringar. Andelen som har en policy för Grön IT minskar kraftigt och var fjärde varken har eller planerar för en sådan policy. Om leverantörerna av hårdvara är miljöcertifierad eller inte minskar i betydelse och är i dag lägre än för fyra år sedan.

lever inte som man lär

Företagen och organisationerna i undersökningen tar ingen som helst hänsyn till hur arbetsförhållandena är hos hårdvarans leverantörer, tillverkare och underleverantörer. Man lever heller inte som man lär. Färre än var tionde säger att policyn för Grön IT följs fullt ut. Lika många, en av tio, redovisar eller beräknar de miljöpåverkande effekterna av deras IT.

Resultatet i Grön IT-index 2011 är en kalldusch. Vi hoppas att undersökningen får många att vakna. Ska vi nå de uppsatta klimatmålen om minskade växthusgaser och ökad energieffektivitet till 2020 behöver vi investera i Grön IT i dag, säger Sören Enholm, TCO Development.

Fakta: Vad innebär grön IT?

Grön IT har i huvudsak två perspektiv: minskad

miljöpåverkan med stöd av IT och miljöpåverkan av IT.

IT och telekom är verktyg för att minska miljöpåverkan och energianvändning genom till exempel minskat resande, effektivare arbetssätt eller genom effektiva lösningar för att mäta, följa upp och effektivisera energianvändning i fastigheter och kontor. Hur IT och telekom kan användas för att minska miljöbelastningen ytterligare är ännu i sin linda.

IT i sig påverkar också miljön. Att minska energianvändning och miljöpåverkan av IT är ett

ansvar som landar på både leverantörer och användare. IT- och telekombranschen ansvarar

för den del som kommer av tillverkning och försäljning, men även för utveckling av nya och

energieffektiva lösningar. Hos kunder och användare ligger ansvaret för att använda befintlig utrustning på ett energieffektivt sätt, men även att vara proaktiva i kravställning gentemot leverantörer av hårdvara och tjänster. På så sätt går det att driva utvecklingen av miljöeffektiva lösningar framåt.

Källa: Exidos studie "Ökad effektivitet och minskade kostnader genom gröna iniativ".

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter