Miljön i fokus på kontoret - Två frågor i fokus, Stockholm

På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Christopher Johansson, FastPartner

– De viktigaste miljöfrågorna för fastigheter är energiförbrukning, transporter och avfallshantering. Vi arbetar ständigt med att tillsammans med våra hyresgäster optimera driften av energiförbrukarna (t ex uppvärmning, ventilation, belysning) i våra fastigheter. Vi är positiva till att montera upp cykelställ eller att göra gångvägen från fastigheten till kollektivtrafiken kortare och trevligare. För att effektivisera avfallshanteringen är det viktigt att man försöker reducera mängden avfall. Det avfall som genereras bör givetvis källsorteras. När det gäller avfall så testas just nu ny spännande teknik där sopkärlen förses med en sensor som signalerar när kärlet är fullt och behöver tömmas.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Newsec Asset Management

– Det finns flera sätt att påverka arbetet kring miljöfrågorna både avtalsmässigt och under hyrestiden. Ett ”grönt” hyresavtal är en bra början till en samsyn och ett verkningsfullt underlag för energieffektivisering. Att bygga upp en gemensam miljösträvan i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst skapar en delaktighet och en naturlig miljömedvetenhet. Ett ”grönt” avtal formaliserar en gemensam vilja och konkreta åtaganden att minska miljöpåverkan. I ett sunt miljötänk prioriteras miljövänliga arbetssätt, gynnsamma material och en eftertänksam energianvändning. Ett utmärkt tillfälle att samverka i beslut som påverkar miljön är inför renoveringar och ombyggnader av lokaler.

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Energiförbrukningen i byggnader står idag för ca 40 % av den totala i samhället. Genom energisnåla och yteffektiva byggnader kan vi fastighetsägare bidra stort till ett hållbarare samhälle. Varje sparad kvadratmeter är av betydelse både ekonomiskt som för miljön. Valet av material spelar roll om man bygger nytt eller anpassar lokalen. Kunniga fastighetsägare kan ge råd om klimatriktiga val. Gör hållbara och snygga val tillsammans.

När anses ett kontor hålla en hög miljöstandard?

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, FastPartner

– Idag är en hög miljöstandard en självklarhet när man bygger nytt. Utmaningen ligger i att höja miljöstandarden i äldre lokaler, något som vi på FastPartner arbetar väldigt aktivt med. Utför man den eller de viktigaste åtgärderna för energibesparing, resande och källsortering så kommer man långt. Det kan t ex vara att byta ut oljepannan mot bergvärme samt att byta fönster på fastigheten.

Marie Eriksson, Newsec Asset Management

– Ett miljövänligt kontor genomsyras av ett långsiktigt miljötänk och tydliga mål för att uppnå en klimatsmart vardag. Här finns miljöeffektiva lösningar för belysning, källsortering och pappersåtervinning m m. Kontorshyresgästen har en stor påverkan i sitt val av material, teknisk utrustning och förhållningssätt till miljöfrågor. Kombinationen av miljöklassade fastigheter och människans sunda förnuft borgar för en hög miljöstandard.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Idag finns olika system för miljöcertifiering. Som potentiell hyresgäst måste ni ta reda på om byggnaden är certifierad enligt något av dessa klassificeringssystem. Acceptera inte endast att det finns en certifiering, ta hjälp av någon med sakkunskap för att övergripande förstå vad certifieringsnivån innebär så att ni kan jämföra era alternativ. Belastningen på miljön avgörs inte bara av byggnadens fysiska prestanda. Husets närhet till kollektiva kommunikationer är en annan viktig aspekt. Tillgång till cykelgarage och omklädningsrum är något som kan vara avgörande för om er personal i vardagen inspireras att fatta både sunda och miljövänliga val för sitt dagliga resande.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter