Miljön i fokus på kontoret

Att vara miljömedveten är i dag självklart för många och att skapa en hållbar arbetsplats är målet. Hur kan fastighetsägare och hyresgäst arbeta tillsammans för att nå miljömål och när kan man säga att ett kontor håller en hög miljöstandard?

1. På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Anne-Louise Carlsson, Uthyrare Stena Fastigheter

– Samarbeten kan se ut på olika sätt. Våra fastigheter har bara grön el och vi jobbar aktivt med driftsoptimering och återvinning. Stena Fastigheter är miljödiplomerade och har som mål att minska energianvändningen med 20 % före 2020. Det målet vill vi även hjälpa våra hyresgäster att nå. Vi har exempel där vi i dialog med hyresgästen satt solceller och laddstolpar till elbilar. En tävlingsinriktad hyresgäst ville tävla mot varandra och fick energimätare på respektive våningsplan. Källsortering är en hygienfaktor idag. Gröna hyresavtal är ett annat spår. Det bästa sättet att arbeta med miljöfrågor är att ha ett gemensamt engagemang.

Louise Appelros, Uthyrare Kungsleden

– Fastigheter har stor miljöpåverkan men vi fastighetsägare har här stora möjligheter att göra förbättringar. Den största belastningen är energianvändningen, här gäller det att samarbeta med hyresgästen, t ex via gröna hyresavtal. Vi kan även föreslå energieffektiva åtgärder och lösningar, men även se till att materialval, källsortering och inomhusmiljön blir så bra som möjligt. Att miljöcertifiera byggnader är ett extra kvitto, men samarbetet med hyresgästerna sträcker sig över hela kontraktstiden varför vi som fastighetsägare även försöker skapa ett mer långtgående samarbete med våra hyresgäster kring frågor som transporter, markföroreningar och utsläpp. 

Marie Erikssson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

- Det finns flera sätt att påverka arbetet kring miljöfrågorna både avtalsmässigt och under hyrestiden. Ett ”grönt” hyres-avtal är en bra början till en samsyn och ett verkningsfullt underlag för energieffektivisering. Att bygga upp en gemensam miljösträvan i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst skapar en delaktighet och en naturlig miljömedvetenhet. Ett ”grönt” avtal formaliserar en gemensam vilja och konkreta åtaganden att minska miljöpåverkan. I ett sunt miljötänk prioriteras miljö-vänliga arbetssätt, gynnsamma material och en eftertänksam energianvändning. Ett utmärkt tillfälle att samverka i beslut som påverkar miljön är inför renoveringar och ombyggnader av lokaler.

2. När anses ett kontor hålla en hög miljöstandard? 

Anne-Louise Carlsson, Uthyrare Stena Fastigheter

– Det finns olika standards man kan gå efter, dels kan man titta på lokalen och dels på verksamheten. Det är när man förenar båda delarna som miljöstandarden blir hög. Men för att miljöarbetet ska vara relevant är det viktigt att koppla det till kärnverksamheten och företagets naturliga ansvarsfrågor. Det finns mycket att göra på alla nivåer, hållbarhet är ingen quick fix utan handlar i mångt och mycket om små förändringar i vardagen.

Louise Appelros, Uthyrare Kungsleden

– Ett miljöarbete blir aldrig klart, det finns alltid mer att göra. Nya tekniska lösningar och ett tätare samarbete med våra kunder och leverantörer är några exempel. En miljöcertifierad byggnad är ett kvitto på att vi kommit en bit på väg, men det krävs kontinuerlig förbättring. Några konkreta aspekter behöver ha genomarbetats ordentligt för att kontoret ska hålla hög miljöstandard såsom energianvändning, materialval, inomhusmiljö, inredning, avfallshantering och möjliga transporter till och från kontoret.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

- Ett miljövänligt kontor genomsyras av ett långsiktigt miljötänk och tydliga mål för att uppnå en klimatsmart vardag. Här finns miljöeffektiva lösningar för belysning, källsortering och pappersåtervinning m m. Kontorshyresgästen har en stor påverkan i sitt val av material, teknisk utrustning och förhållningssätt till miljöfrågor. Kombinationen av miljöklassade fastigheter och människans sunda förnuft borgar för en hög miljöstandard.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter