Miljön i fokus på kontoret

Att vara miljömedveten är i dag självklart för många och att skapa en hållbar arbetsplats är målet. Hur kan fastighetsägare och hyresgäst arbeta tillsammans för att nå miljömål och när kan man säga att ett kontor håller en hög miljöstandard?

1. På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

– Vi jobbar mycket med gröna hyresavtal, där vi tidigt involverar hyresgästen i miljöfrågan. Tillsammans hittar vi lösningar på hur energiförbrukningen kan hållas nere och avfall sorteras så att det mesta går att återvinna. Sedan knappt tio år tillbaka förser vi våra fastigheter med klimatneutral värme och kyla samt förnyelsebar el. Vi försöker också skapa förutsättningar för våra hyresgäster att kunna förändra sina transport- och resvanor genom att förbättra infrastrukturen för cyklar i och runt våra byggnader, installera laddstolpar för elfordon samt genom att arbeta för bättre kollektivtrafik.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

– Det finns flera sätt att påverka arbetet kring miljöfrågorna både avtalsmässigt och under hyrestiden. Ett ”grönt” hyres-avtal är en bra början till en samsyn och ett verkningsfullt underlag för energieffektivisering. Att bygga upp en gemensam miljösträvan i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst skapar en delaktighet och en naturlig miljömedvetenhet. Ett ”grönt” avtal formaliserar en gemensam vilja och konkreta åtaganden att minska miljöpåverkan. I ett sunt miljötänk prioriteras miljö-vänliga arbetssätt, gynnsamma material och en eftertänksam energianvändning. Ett utmärkt tillfälle att samverka i beslut som påverkar miljön är inför renoveringar och ombyggnader av lokaler.

Sarah Pennycook och Johanna Hedenskog, Projektledare MölnDala Fastighets AB

- Det är viktigt att få upp miljöfrågorna på agendan i ett tidigt skede. De måste prioriteras, både ur ett moraliskt och marknadsmässigt perspektiv. Även om det finns mycket att göra i byggskedet är det främst drift och hyresgästernas hållbara beteendemönster som genererar miljövinster. Vid nybyggnation eller renovering är det bra att bjuda in intressenterna för att kunna anpassa valen utefter verksamhetens behov. Att uppmuntra till hållbara mönster görs bäst i dialog så att rätt funktioner prioriteras. I flera av dagens certifieringssystem ingår det att man faktiskt får med sig sina hyresgäster och att de själva gör aktiva val. Miljösmarta val innebär ofta en högre investering men återbetalas under driftskedet.

2. När anses ett kontor hålla en hög miljöstandard? 

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

– Kontoret håller hög standard om det är lokaliserat i ett hus som är miljöcertifierat med högt betyg, om det är energieffektivt och bara använder förnybar energi, har bra inomhusklimat och helst inte förbrukade för mycket material när det byggdes. Även ett grönt hyresavtal lägger en bra grund för att ytterligare minska miljöpåverkan. Hyresgästen kan t ex aktivt välja miljömärkta eller ekologiska produkter, källsortera sitt avfall, återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Företagets behov av resor och transporter kan minskas genom möten via videokonferens och att krav ställs på antal leveranser till/från kontoret.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing Newsec Asset Management

- Ett miljövänligt kontor genomsyras av ett långsiktigt miljötänk och tydliga mål för att uppnå en klimatsmart vardag. Här finns miljöeffektiva lösningar för belysning, källsortering och pappersåtervinning m m. Kontorshyresgästen har en stor påverkan i sitt val av material, teknisk utrustning och förhållningssätt till miljöfrågor. Kombinationen av miljöklassade fastigheter och människans sunda förnuft borgar för en hög miljöstandard.

Sarah Pennycook och Johanna Hedenskog, Projektledare MölnDala Fastighets AB

– Kontor med hög tillgänglighet är en framgångsfaktor. Cykelparkering är t ex viktigt för att uppmuntra hållbart resande. Kanske kan det upprättas både bil- och cykelpooler för de anställda? Kontoret ska ha en miljöcertifiering och upplevas miljösmart. Det ska gå att uppvisa mätbara effektiviseringsåtgärder som innebär att byggnaden är energieffektiv. Det är också viktigt att förbereda ytor så att verksamheten som flyttar in enkelt kan hantera sina egna miljösmarta lösningar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter