Mikael Jonsson, näringslivsutvecklare i Eskilstuna kommun: Eskilstuna har ett bubblande näringsliv

Mikael Jonsson, näringslivsutvecklare i Eskilstuna kommun, berättar här om Eskilstunas näringsliv. Mikael svarar på frågor om bland annat vad ett företag har att vinna på att etablera sig i staden och ger tips och råd till de företag som går i dessa tankar.

Hur skulle du beskriva Eskilstunas näringsliv?

– Eskilstuna är en stad med starka industritraditioner. Här finns gedigen kunskap inom tillverkning, främst kopplat till tung fordonsindustri. Ett annat område som är under stark expansion är logistik. Eskilstunas utmärkta geografiska läge i kombination med en väl

utbyggd infrastruktur (väg, järnväg och flyg) samt en kombiterminal som expanderar kraftfullt gör oss väldigt attraktiva båda för fraktbolag, lager och tjänsteföretag inom logistik. Efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster ökar i takt med att övrigt näringsliv utvecklas. Här är Mälardalens högskola en viktig kunskapsförsörjare. Handeln fortsätter att expandera och så kallade ”nya näringar” som kommunikation, design och hälsa är på stark tillväxt. Eskilstuna är känt för sitt goda samverkansklimat, vilket innebär att näringsliv, det offentliga och utbildning samverkar mot gemensamma mål. Eskilstuna är också känt för sina många näringslivsorganisationer och nätverk. Här finns ett forum för alla som vill.

Eskilstunas Näringsliv grundar sig i både industrin och tjänstesektorn. Kommunen har sedan flera år ökat i diverse olika mätningar vad det gäller näringslivsklimatet, exempelvis har Eskilstuna klättrat i Svensk Näringslivsranking, i NKI (Nöjd-kund-index) samt blev 2015 årets Företagarkommun i Södermanland och landade på plats 32 i riket.

Eskilstuna har ett bubblande näringsliv där flera företag vill vara med och utveckla Eskilstuna, vi ser också många tillväxtföretag och potentiella företag som ligger i tillväxtfas. En kraftsamling och handslag kommer att ske under hösten 2015 mellan företag, tjänstemän, politiker samt stödor­ganisationer för näringslivet i form av Affärsplan Eskilstuna för att hitta en tydlig 10-årig näringslivsstrategi på en operativ plan där mantrat är fler jobb och fler i jobb.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Eskilstuna är en tillväxtort mitt i Mä­lardalen som är Sveriges främsta tillväxtregion med en växande befolkning och ett växande näringsliv. God infrastruktur för både person- och godstransporter som fr o m 2017 kommer att bli ännu bättre i och med att den regionala tågtrafiken kommer igång. God tillgång till kompetent arbetskraft och en stark utbildningssektor med Mälardalens Högskola som spets.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Eskilstuna?

– Ett nytt campus för Mälardalens högskola blir klart under 2018. Även ett nytt badhus med 50-metersbassäng som ska stå klart under 2016. En ny arena för inomhusidrott är beräknad att stå klar till 2017. Nya bostadsprojekt omfattande cirka 2 000 nya bostäder i centrala lägen där kvarteret Nätet, Munktellstaden, nya stadsdelen Väster och förtätning av stadskärnan utgör basen för den framtida bo­stadsproduktionen. Projektet ”Stadsläkning” som tar sikte på förtätning av gamla miljonprogramsområden beräknas ge förutsättningar för cirka 2 000 nya bostäder. Eskilstuna Logistikpark utvecklas vi­dare och kommer inom de kommande åren vara en viktig plats när det gäller varudist­ribution både regionalt och nationellt. Ny verkstads- och underhållsdepå för de nya regionala tågen planeras vara färdig­ställd i Eskilstuna under 2017. Utbyggnad av handelsplatserna Tuna Park och Skiftinge är i startgroparna.

Hur kommer Eskilstuna att se ut om tio år?

– 10 år är en lång tid och det har hänt myck­et under de senaste 10 åren men det kom­mer att hända ännu mer inom de komman­de 10 åren. De projekt som är igång nu och de som ligger i pipen kommer att betyda oerhört mycket för Eskilstunas utveckling. Vi har en tät, dynamisk stad som håller ihop både rumsligt och socialt. Vi har en mer levande stad med mer dynamik, fler människor i centrum och fler boende. En stad där det lyser i fönstren på kvällarna och som lever 24 timmar om dyg­net. Vi kommer att vara ännu mer integrerade i Stockholmsregionen med snabba och smidiga regionala kommunikationer. Vi har genom samarbetet med Västerås, Strängnäs och Enköping (4 Mälarstäder) en större arbetsmarknads- och bostadsre­gion.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

– Relativt gott även om utbud och efterfrågan inte alltid matchar varandra. Kom­munen har en god beredskap när det gäller industrimark. Nya lokaler tillkommer årligen, i takt med att staden växer.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Eskilstuna?

– Ta en kontakt med oss på Näringslivsen­heten så lotsar vi dem rätt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter