Med Hyllie har vi ritat om kartan

Hyllie är Malmö Stads största utvecklingsområde och ett av de tre huvudprioriterade områdena i den nya översiktsplanen som antogs i somras. Första etappen har bestått i att bygga upp den nya stadsdelen kring stationen, nu gäller det att knyta Hyllie närmare den befintliga staden och skapa fler byggrätter.

- Nu knyter vi ihop, ramar in och minskar känslan av att vi byggt på en åker, berättar Magnus Alfredsson, Malmö Stad, projektledare för Hyllies utbyggnad.

Illustration: Manon Otto

Illustration: Manon Otto

Hyllie är oerhört viktigt för Malmö, både ur perspektivet att klara bostadsförsörjningen och det framtida målet vad gäller befolkningstillväxten.

- Det är just i de stationsnära lägena vi ska satsa, menar Magnus Alfredsson. Hyllie bygger på ett fantastiskt kommunikationsläge som inte går att kopiera. Ett område som med sin internationella prägel, där vi haft många möjligheter att etablera både regionala, nationella och internationella funktioner, lyfter hela Malmö och stärker södra Malmös position. Med Hyllie har vi verkligen ritat om kartan.

Nya planarbeten i år

Ambitionen är att skapa ett andra centrum jämte Malmö innerstad. En blandad stad som är grön och hållbar. Nu riktas mycket fokus på att bygga ihop och rama in.

- Hylliebadet, Malmös nya badhus söder om Krokbäcksparken, blir färdigt i höst, HSB bygger bostäder ytterligare lite söder om parken och sedan knyts det ihop från andra hållet med NCCs kontorshus vid mässan. Nu börjar vi kunna täppa till avstånden, rama in Hyllie och få bort känslan av att det är ett område byggt på en åker.

Magnus Alfredsson, Projektledare för Hyllies utbyggnad Malmö Stad

Magnus Alfredsson, Projektledare för Hyllies utbyggnad Malmö Stad

I dag är Hyllie det absolut mest attraktiva läget att etablera kontor i, menar Magnus Alfredsson.

- De lokaler som färdigställts hittills har hyrs ut till 100 %. För närvarande pågår det väldigt mycket kontorsutveckling, cirka 30 000 kvm yta skapas just nu, och många aktörer ligger på för att få ytterligare byggrätter. Det betyder att vi måste komma igång med nya planarbeten under det här året.

Bostadsbyggandet igång

Framgången kring de kommersiella aktörerna är verkligen ett faktum, det som har tagit lite längre tid än beräknat är utvecklingen av bostäder. Men nu har även det tagit fart ordentligt, konstaterar Magnus Alfredsson.

- Under 2014 såg vi en väldig förändring i bostadsbyggandet. Förra året påbörjades bygget av över 400 bostäder i Hyllie. Samtliga 200 hyresrätter som är färdiga är uthyrda till 100 % och i somras såldes även ett 40-tal bostadsrätter. I vår är JM på väg ut med 80 bostadsrätter i olika etapper där stora delar är sålda. Vi har även en stor andel byggrätter som är planlagda och klara så som det ser ut nu kommer vi att klara en bra utbyggnadstakt fyra-fem år framöver, beroende på marknadens utveckling. Men vi måste också komma igång med nya planer för att säkerställa framtida behov.

Med fler bostäder följer behovet av mer service.

- Vi har redan många servicefunktioner på plats, menar Magnus Alfredsson, men nu måste vi komma igång även med den kommunala servicen. I år påbörjas bygget av den första skolan i Hyllie, Hyllievångsskolan. Det blir både för- och grundskola, med plats för 72 respektive 630 barn, men vi behöver också komma igång med en högstadieskola och Malmö International School som självklart ska ligga här.

Illustration: Dziugas Lukosevicius

Illustration: Dziugas Lukosevicius

Lång tidshorisont

Hyllies utbyggnad rör sig längs en lång tidshorisont.

- Ska man prata om när Hyllie är färdigbyggt får man titta 20 år framåt. Fokus har som sagt hittills mest lagts kring stationen som fått en innerstadskaraktär med ganska höga och stora volymer. Om fyra-fem år kommer det att finnas 5 000 bostäder och lika många arbetsplatser här. Men markytan vi har att förfoga över är stor. Hyllie kommer att få en helt annan karaktär ju längre ifrån stationen man kommer, en stadsdel med andra kvaliteter.

Utmaningen nu, enligt projektledare Magnus Alfredsson, är att hålla ihop arbete, behålla fokus och styra mot samma mål.

- I Hyllie finns många olika aktörer, stora och små, lokala och internationella, kommersiella och de som bygger bostäder. Vi måste se till att vi successivt utvecklar Hyllie tillsammans så att vi kan fortsätta att stärka hela Malmö. Hyllie måste bli en blandad och levande stad som myllrar både på dagen och kvällen.

Magnus Alfredsson har jobbat med Hyllie sedan 2007 och får ibland tvinga sig att stanna upp och reflektera.

- Att jobba med Hyllie är självklart jättespännande, ibland måste jag stanna upp och ta in allt som hänt. Allt vi ser här ute i dag har byggts från 2008 och framåt. Och det är otroligt vad mycket som pågår just nu. Två hotell står klara i år, det byggs kontorsvolymer om över 30 000 kvm tillsammans med både badhus och skola, plus 400-500 bostäder. Just nu!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter