MARKNADSANALYS BORÅS

Borås är med sina dryga 100 000 invånare Västra Götalands läns näst största kommun och landets trettonde största kommun. Inom en radie av tio mil finns 1,5 miljoner invånare. Förutom centralorten Borås finns det ytterligare 20 tätorter i kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Borås är belägen utmed riksväg 40 som ansluter till Göteborg och Jönköping. Riksväg 40 är sedan flera år tillbaka utbyggd till motorväg och via denna nås Landvetter flygplats inom tre mil och Göteborg inom 5 mil. Restiden mellan Göteborg och Borås har under de senaste 15 åren främst tack vare motorvägen kortats avsevärt. Skulle dessutom planerna verkställas på dubbelspårig järnväg mellan de båda städerna via Landvetter, skulle givetvis denna utveckling få ytterligare en rejäl skjuts framåt. Projektet är en del av den så kallade Götalandsbanan som avser ny järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Om planerna förverkligas kommer Borås att bli en av landets större järnvägsknutar och pendlingsmöjligheterna mellan Göteborg och Borås skulle förbättras avsevärt. Under de senaste åren har Borås haft en kraftig befolkningsökning. 2006 passerade kommunen 100 000-strecket och kommunen hade den sista mars i år 102 738 invånare. Från att invånarantalet höll sig relativt konstant under slutet av 90-talet och början av 2000-talet har befolkningstillväxten under de senaste åren varit rekordstor. Prognosen för de kommande åren pekar på en tillväxt om cirka 880 personer per år. 2009 ökade kommunen sin befolkning med 971 personer och sedan 2000 har befolkningen ökat med nära 5 600 personer. NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA

Borås är landets främsta textilstad om än med en annan inriktning nu än före tekokrisen då textil och konfektion sysselsatte flertalet av de industriarbetande i Borås. Numera handlar branschen framför allt om design och handel, bland annat är kommunen Skandinaviens främsta ort inom postorder. Men det finns även flera exempel på rikstäckande agenturer och kedjor med huvudkontor i Borås. Några exempel är Hemtex, Gina Tricot och SVEA. De största arbetsgivarna är Borås kommun, Västra Götalands Landsting, Ericsson och Ellos. Högskolan i Borås har sitt campus mitt i city och har 15 000 studenter samt 650 anställda. Skolan har sex institutioner med 30 professorer. Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. FASTIGHETSMARKNADEN

Totalt finns i Borås en lokalyta om cirka 4 800 000 m2 varav industri och bostäder utgör knappt 2 000 000 m2 vardera. Borås har relativt sin storlek många fastighetsägare. I centrum finns exempelvis 50-talet fastighetsägare till knappt 150 fastigheter. Men även utanför centrumkärnan finns en mångfald av fastighetsägare vilket delvis kan förklaras av en bebyggelsestruktur med många mindre bostadshyreshus. Från att under många år haft en relativt stabil fastighetsägarkarta skedde under den gångna högkonjunkturen ett flertal ägarskiften på Borås fastighetsmarknad. Bland de större förvärven som ändrade fastighetsägarstrukturen återfinns bland annat Actas förvärv av Hedins Bil fastighetsbolag 2005. Under 2010 har det har inkommit bud på Actas 60 000 kvm bostäder i Borås tillsammans med bland annat deras bostäder i Malmö, Göteborg, Jönköping och Linköping. Under 2008 gjordes inga större transaktioner, endast ett fåtal större styckefastigheter och ett mindre bestånd omsattes. Inte heller under 2009 har några större rena Boråsbestånd omsatts. Bland de större transaktionerna under 2010 finns exempelvis: Hemsö tillträdde den 1 oktober ett paket innehållandes fyra fastigheter med totalt 38 byggnader belägna i Borås, Östersund, Karlskrona och Visby. Vasallen sålde fastigheterna i juni för 1,15 Mdr kronor.

"Under den tid som Vasallen har ägt de före detta försvarsfastigheterna har de utvecklats till väl fungerande stadsdelar och vi har fyllt dem med nya verksamheter. Nu är det dags för en mer långsiktig fastighetsägare att ta över, säger Håkan Steinbüchel, VD Vasallen AB." Total uthyrningsbar yta uppgick till cirka 122 000 kvm och hyresvärdet till cirka 125 MSEK. Genomsnittlig kontraktstid var 9 år. I Borås var det delar av det före detta Regementet eller mer exakt området runt kaserngården som övergick i Hemsös ägo. Ytan uppgår till drygt 20 000 kvm och fördelar sig på kontor ~7 800 kvm, butik ~1 800 kvm, lager/industri ~500 kvm och övrigt (skolor, idrottshallar etc) ~10 000 kvm. Stora hyresgäster är bland annat Ica-banken och Kunskapsskolan som båda sitter på långa kontrakt. Vasallen i sin tur håller på och bygger bostäder söder om kaserngården. I dagsläget är 32 av 44 bostadsrätterna sålda. Alecta köpte i början av året ett paket innehållandes tre handelsfastigheter av danska Sjaelsö för 427 MSEK. I Borås ingick den första etappen om 10 000 kvm av en handelsplats med totalt 20 000 kvm i Lundaskog väster om staden. Fastigheten är uthyrd till City Gross som flyttar in under våren 2011. BOSTADSMARKNAD

I Borås finns drygt 50 000 bostadslägenheter, varav knappt 30 000 i flerbostadshus. Borås kommun äger genom sina bostadsbolag AB Bostäder, Fristadsbostäder, Sandhultsbostäder, Toarpshus och Viskaforshem drygt 7 100 lägenheter och är därmed den största ägaren till bostadshyreshus. Övriga större fastighetsägare på bostadshyresmarknaden är Akelius (~1 100 lgh), Acta (~2 000 lgh), Ullsaxen (~ 350 lgh), CA-Fastigheter (~330 lgh) och Weland fastigheter (~500 lgh). Under 90-talet hade Borås en bostadshyresmarknad som kännetecknades av rekordhöga vakanser. Sedan en bit in på 2000-talet är vakansgraden i stort sett noll i A- och B-lägen. Som A-läge betraktas i första hand Centrum, Norrmalm, Bergdalen och Villastaden och som B-läge betraktas exempelvis Göta och Trandared. I C-lägen finns vissa vakanser. De kommunala bostadsbolagen rapporterade om en vakansgrad på 1,1% och en medelhyra på 810 kr/kvm och år. Det sker ytterst få ombildningar i Borås vilket även varit fallet historiskt. En förklaring till detta kan vara de relativt låga hyresnivåerna. Viss nyproduktion av bostäder har skett under senare år, men relativt jämförbara kommuner får den dock anses som förhållandevis liten. De försäljningar som skett av hyresfastigheter i Borås ligger mellan 5 000 och 15 000 kronor per kvadratmeter. Det är främst mindre hyresfastigheter som sålts under året.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter