MARKNADSANALYS BORÅS

Allmänt

Borås är med sina dryga 100 000 invånare Västra Götalands läns näst största, och landets trettonde största, kommun. Inom en radie av tio mil finns cirka 1,5 miljoner invånare.

Borås är beläget utmed riksväg 40 som ansluter till Göteborg, Jönköping och vidare till Stockholm. Landvetter flygplats ligger inom tre mil och Göteborg inom 5 mil. Skulle planerna verkställas på dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter blir läget än bättre.

Under de senaste åren har Borås haft en kraftig befolkningsökning och är i dagsläget Sveriges 14:e största stad. 2006 passerade kommunen 100 000-strecket och hade vid årsskiftet drygt 104 000 invånare. I staden finns dessutom 15 000 studenter och prognosen för de kommande åren pekar på en tillväxt om cirka 900 personer per år. Kring 2035 beräknas kommunen ha ytterligare knappt 25 000 invånare. I dagsläget innebär den nationella prognosen en avtagande ökningstakt av befolkningen medan Borås kommun räknar med en fortsatt stabil befolkningsökning om 0,8-1,0 % per år för den närmsta femårsperioden.

NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA

Borås är landets främsta textilstad. Numera handlar branschen framför allt om design och handel då själva tillverkningen flyttat till låglöneländer. Staden är Nordens främsta ort inom postorder med kända företag som Red Cats-Ellos, Haléns, Cellbes och H&M Rowells. Det finns även flera exempel på rikstäckande agenturer och kedjor med huvudkontor i Borås som Hemtex, Gina Tricot, 8848 Altitude och SVEA. De största arbetsgivarna i kommunen är Borås kommun, Västra Götalands Landsting, Ericsson och Red Cats-Ellos.

Marketplace Borås är ett samarbete mellan Borås stad, Textilhögskolan och näringslivet. När projektet är färdigt 2013 kommer cirka 3 000 kvm vara tagna i anspråk i Simonsland. Marketplace Borås vill verka som en inkubator för unga designers, underlätta business to business och utbytandet av idéer, kunskap etc. Målet är att vara Sveriges nav för företag och kompetens inom mode och textil.

Postorderbranschens kunskap om varuflöden har lett till att Borås numera även har bra kompetens inom logistik och distribution. Bland annat har Ericsson valt att lägga sitt centrallager för Europa och Afrika i Borås och fler etableringar är att vänta.

GÖTALANDSBANAN

Projektet Götalandsbanan avser en ny järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Om planerna förverkligas kommer Borås att bli en av landets större järnvägsknutar och pendlingsmöjligheterna skulle förbättras avsevärt. Till exempel så skulle det ta 15 minuter till Landvetter flygplats där man tar en rulltrappa upp till flyget. Restiden till Göteborg blir 30 minuter och Stockholm ligger 1,5 timme bort.

För Borås del skulle projektet innebära att man bygger en tågtunnel från regementet i väster vilket innebär att en ny stadsdel kan växa fram här. Det nya resecentret kommer ligga där stationen ligger idag och tågen kommer fortsätta österut under högskolan. Då även de befintliga spåren kan lyftas ner i tunneln frigörs yta i Borås centrum och minskar barriärerna som tågrälsen idag utgör. Trafikverket har dock meddelat att projektet är vilande fram till att budgetutrymme finns.

FASTIGHETSÄGARE

Totalt finns i Borås en lokalyta om cirka 4 800 000 m2 varav industri och bostäder utgör knappt 2 000 000 m2 vardera.

Största ägaren på bostadssidan är Kommunala AB Bostäder i Borås med cirka 7 100 lägenheter. De största privata ägarna av bostadsfastigheter är Akelius, Acta, Ullsaxen, CA-Fastigheter och Willhem, vars ägare är Första AP-fonden och som köpte Actas bostadsbestånd i bland annat Borås under 2010. Nyproduktionen av bostäder har varit relativt låg under de senaste åren i relation till befolkningsutvecklingen samt produktionen i jämförbara kommuner. Ambitioner finns dock att förändra detta och det finns planer på cirka ett par tusen bostäder ytterligare i kommunen under de kommande åren.

Stora ägare av industri och lagerfastigheter är Kungsleden, NREP, Klövern, SveaReal och Redcats. Största och hetaste området gällande denna typ av fastigheter är Viared som ligger vid den västra infarten till Borås. Kommunen har flera nya detaljplaner på samråd för att ytterligare kunna erbjuda industrimark i Viared.

På den kommersiella ägarsidan är Cernera, CA Fastigheter, Harry Sjögren, Klövern, Pandox och Projektpartner några av de större ägarna. Värt att notera är att Balder helt har lämnat Borås i och med sin avyttring av Porsches anläggning i Viared.

KONTORSHYRESMARKNADEN

Kontorshyresmarknaden i Borås har historiskt karaktäriseras av ett lokalutbud som är större än efterfrågan. Det är tillgången av före detta lokaler i tekoindustrin som föranlett att så är fallet. Vakansgraden har därför varit hög i Borås och hyresnivåerna har hållit sig på måttliga nivåer. Under de senare åren har ett antal kontorsprojekt färdigställts som gett hyresgästerna bra moderna lokaler. Ett sådant hus är det så kallade K Elva utmed riksväg 40 som ägs av Cernera och fler projekt är på gång.

Företagshuset Katrinehill 7 i centrala Borås kommer inhysa cirka 7 000 kvm kontor när det är färdigutvecklat. Wäst-Bygg och Cernera Fastigheter äger 50% vardera av Åhlenshuset i centrala Borås som de skall utveckla de närmaste åren. Byggnaden skall inhysa borätter, kommersiella lokaler samt parkeringsdäck.

Kanicos exploatering av gamla Borås Wäfveris lokaler i Simonsland fortlöper och innebär en konvertering av gammal industriyta till moderna lokaler. Kontrakt har skrivits med Borås Stad om 15 000 kvm vilket utgör cirka 50% av projektets totala omfattning. Hyresgäster kommer att bli bl.a. Textilmuséet, Espira, Stiftelsen Proteko samt Marketplace Borås och första inflyttning är planerad till 2013.

Hyresnivåerna avseende kommersiella lokaler har varit relativt stabila under lång tid, möjligen med viss ökning på kontorssidan under den senaste högkonjunkturen. Hyresnivåerna i centrala Borås ligger vanligen i intervallet 800 till 1 300 kr/m2 och beräknas vara stabila framöver.

Handel

Handeln i Borås domineras av externhandelsområdet Knalleland. Området rymmer 90-talet butiker som omsätter runt 2 miljarder. Området innefattar cirka 140 000 kvm fördelat på 15-talet fastigheter och knappt lika många fastighetsägare. Hyrorna här är i paritet med centrum dvs med topphyror på dryga 2 500 kr/kvm.

I och med att Citygross slog upp portarna i mars 2011 är samtliga större livsmedelskedjor representerade i Borås med ICA, COOP, Netto, Lidl, Willys och nu senast Citygross. Traditionellt har ICA varit väldigt starka i Borås med bland annat sin nya ICA Maxi butik på Trandögatan. Omsättningsmässigt är det ICAs butik på Knalleland som drar det längsta strået med cirka 550 MSEK i omsättning 2009.

I samma handelsområde som Citygross ligger planerar fastighetsägaren Sjaelsö för ytterligare 10 000 kvm handel där Citygross är ankare i projektet. Läget kommer bli bättre då riksväg 40 i framtiden inte skall gå igenom Borås centrum utan ledas förbi bland annat Lundaskog.

Lager – Logistik

Tack vare sitt geografiskt fördelaktiga läge och befintlig infrastruktur så har Borås bra förutsättningar för att expandera som logistiknav. Stor-Göteborg betraktas allmänt som Sveriges, och Nordens, främsta logistikområde och Borås är en av de snabbast växande delmarknaderna. På senare år har det genomförts flera större etableringar inom industri och lager, varav Ericssons lokalisering av sitt nya centrallager för Europa givetvis uppmärksammats.

I dagsläget finns ett flertal detaljplaner under arbete som syftar till att utöka exploateringsmöjligheterna för industri- och lagerprojekt i Borås med omnejd. Av de logistiklägen som finns i omgivningen är Viared det mest expansiva med många etableringar under de senaste åren samt fyra stycken detaljplaner under arbete. De områden som planeras ligger framförallt söder om riksväg 40 och i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. Arealen på planområdena är cirka 130 hektar varav tomtmarken uppgår till drygt 100 hektar. Sammantaget bedöms Viared industriområde ha mycket goda förutsättningar för en fortsatt snabb expansion.

SNITTHYROR

Kontor

A-läge 800 - 1 300 kr/m2

B-läge 600 – 950 kr/m2

Butik

A-läge / Knalleland 1 300 – 2 600 kr/m2

Industri

A-läge 450 – 675 kr/m2

B-läge 350 – 550 kr/m2

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter