Malmö utvecklas vidare

Malmö har tillsammans med grannstaden Köpenhamn utvecklats mycket på senare tid. Det största projektet är givetvis fortfarande den snart färdigställda Citytunneln som påverkar staden i positiv riktning. Citytunnelprojektet är 17 kilometer järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron och som knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer består av en tunnel under centrala Malmö och elva kilometer är järnväg ovan jord. Malmö C ska få en ny underjordisk stationsdel och både Centralstationen i sig och området runt om genomgår alltså just nu en sedan länge efterfrågad utveckling. Nya stationer byggs också vid Triangeln och i Hyllie. Den officiella invigningen av Citytunneln kommer att ske exakt om ett år, lördagen den 4 december 2010. Årets tillväxtkommun 2009 Malmö växer så det knakar. För 24 året i rad ökar Malmös befolkning, den 1 jan 2009 fanns det 286 600 invånare i staden och som tilldelades priset "Årets tillväxtkommun 2009" (Arena för Tillväxt och SWECO EuroFutures). Som Sveriges största stad i Öresundsregionen spelar Malmö en viktig roll och som Sveriges tredje största stad har Malmö genomgått en enorm förändring de senaste 20 åren, inte minst inom näringslivet. Stora industrier har fått ge vika för små och medelstora företag inom alla möjliga branscher. Malmö ligger på 17 plats i Sverige gällande antal nyregistrerade företag 2008, 7,8 företag/1000 invånare. Högskolan etablerades 1998 och växte redan under sina första år lavinartat. I dag är Malmö Högskola landets största med nästan 23 000 studenter. Fler bostäder på gång Över 6 000 bostäder har färdigställts de senaste fem åren. Nya stadsdelar växer fram och nya bostadsområden byggs. Det mest utmärkande är Västra Hamnen som vi kommer att fokusera separat på i vårt nästa nummer. Allmännyttiga MKB är den i särklass största innehavaren av bostadsdominerade hyresfastigheter i Malmö följda av Stena fastigheter, Heimstaden, Hyresbostäder i Sverige, HSB och Akelius. Flera områden ligger i planerings- och projekteringsstadiet så förutsättningar finns för en fortsatt nyproduktion i framtiden. Centrum kommer att vara den mest befolkningstäta stadsdelen framöver. Det visar den senaste prognosen, som sträcker sig fram till 2013, och som visar på att man kan förvänta sig att stadsdelens befolkning kommer att öka med ganska exakt 7 000 invånare. Det betyder att stadsdelen centrum kommer att ha drygt 40 000 invånare. Malmö satsar på profilområden Utvecklingen i öresundsregionen går mot en mer samlad region och innebär möjligheter och utmaningar för Malmö. Framöver kommer staden att fokusera på ett antal profilområden där Malmös styrkor kan bli särskilt framträdande avseende fler arbetstillfällen och tillväxt. De nya profilområdena är ny media, Life Science, besöksnäring, cleantech, handel, logistik och huvudkontor. Life Science – Malmö har en unik infrastruktur och kan erbjuda möjlighet till lokalisering av hela kedjan från forskning till produktion. Totalt beräknas 145 000 kvm kunna exploateras för byggnation inom forskning, kontor, livsstilsprojekt inom Medeonområdet intill UMAS. Mitt i stan. Här ska även INSÅI Health Campus uppföras med start nästa år, ett projekt som vi skrev om i vårt förra nummer. Huvudkontor – Malmös goda infrastruktur med närhet mellan Malmö, Copenhagen Airport och Köpenhamn gör staden attraktiv för olika huvudkontor. Malmö har under senare år förvandlats från industristad till kunskapsstad och kan numera också erbjuda den service och kringtjänster som ett huvudkontor behöver. Malmö kommer också fortsättningsvis ha lägre kostnader för både personal och kontorsytor, jämfört med Köpenhamn. En del av dessa huvudkontor prioriterar av olika skäl de centrala delarna av Malmö. Handel kommer även i fortsättningen att vara en viktig sektor i Malmö. Stor inflyttning, köpstarka konsumenter och satsningar på nya handelsplatser kommer att ge ett fortsatt uppsving. Tillgång till nya markområden för handel är ytterst begränsad men det kommer att bli en fortsatt utveckling av redan befintliga områden och vid Citytunnelns nya uppgång Triangeln planerar NCC stora ytor för både kontor och handel.

Läs mer om deras satsning 28:an på sidan ?? Cleantech – utnämningar som världens fjärde mest intressanta miljöstad och en av de mest hållbara städerna i världen sporrar Malmö till ytterligare ansträngningar. En satsning görs nu på varumärket Malmö Cleantech City som kommer att utvecklas med näringsliv, högskola och andra aktörer med målet att skapa en attraktiv plats för att starta, driva och utveckla företag inom cleantech-området. Ett Cleantech-center, en konferens- och mötesinriktad plats för cleantechsektorn i Malmö föreslås ligga i anslutning till det befintliga cleantechklustret i centrum och Västra Hamnen. Besöksnärning – Malmös framgångar som attraktiv turist- och besöksstad fortsätter och bland nya satsningar hittar vi kongress- och konsertanläggningen på Universitetsholmen. I början av detta år ska juryn presentera vilket av de fem arkitektförslag som valts ut som ska få ligga till grund för den nya anläggningen som ska stå färdig 2012. Kommersiella lokaler De mest dominerande fastighetsägarna i Malmö när det gäller kommersiella ytor är bland annat Wihlborgs, Vasakronan, Stena fastigheter och Briggen. Flera stora fastighetsägare säger att det fortfarande råder ett relativt gott uthyrningsläge i Malmö och att krisen inte verkat drabbat Malmö och öresundsregionen så illa som i andra delar av Sverige. Wihlborgs och Briggen är också stora ägare av industri- och lagerfastigheter tillsammans med Dagon och SveaReal. Det har under de senaste åren skett en förändring av nyetablering av industri- och lageranläggningar i Malmö. Nu byggs det mest längs den Yttre Ringvägen eller i nya områden i anslutning till denna. Varvsstaden utvecklas Det ska också byggas nytt på Kockums gamla industriområde. 2005 köpte Peab området för att i samverkan med Malmö Stad utveckla denna del av centrala Malmö för bostäder och verksamheter. Utbyggnaden kommer att ske i flera etapper och först ut är SVT som flyttar in i sina nya lokaler närmast klaffbron under våren. Intill planeras det för Moving Media City som ska bli en attraktiv och blandad miljö för företag inom film, tv, datorspel, mobila plattformar och internet. Industriproduktionen flyttar från resten av Varvsstaden senast år 2013 och då kan nya etapper börja byggas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter