Mörby Centrum blir nya Danderyd Centrum

I drygt tio års tid har fastighetsägaren Diligentia arbetat med att utveckla dagens Mörby Centrum till nya Danderyd Centrum. Tanken är att både handels- och kontorsytorna ska fördubblas och i anslutning till köpcentrumet skall även bostäder byggas.

– Vi ska skapa ett centrum som har det utbud som Danderydsborna efterfrågar. Dagens 18 000 kvm butiker blir efter denna om- och tillbyggnad ungefär 30 000 kvm. Det innebär att antalet butiker ökar från 55 till drygt 100, berättar Björn Åsander, projektchef på Diligentia.

Björn Åsander, Projektchef, Diligentia

Björn Åsander, Projektchef, Diligentia

Sista pusselbitarna på plats

Det är hög efterfrågan på kontorslokaler i Danderyds centrala delar och enligt projektplanerna ska 20 000 kvm kontor bli totalt 40 000 kvm. I direkt anslutning till den stadspark som kommunen ska bygga utmed centrum planeras det också för 13 000 kvm bostäder.

– Där kommer vi på Diligentia svara för en tredjedel och resterande två tredjedelar av bostäderna ska kommunen bygga. Att även bostäder tillförs i närområdet tycker vi känns helt rätt.

I våras föll de sista pusselbitarna på plats när exploateringsavtalet vann laga kraft efter en lång överklagandeprocess.

– Nu har vi satt full fart igen för att konkretisera våra planer. Vi har en tät dialog med kommunen och övriga intressenter och påbörjar nu arbetet med att detaljplanera hur vi ska genomföra projektet, säger Björn Åsander.

Då området ska växa både på längden och lite på bredden kommer några av dagens hyresgäster hamna i nya lägen inom centrum.

– De flesta hyresgästerna kommer att påverkas i någon mån. Men vår förhoppning är att alla ska vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss och tillsammans med de nya hungriga aktörer som vi vill tillföra.

Skulptural glasbyggnad

Centrumomvandlingen tar avstamp i den arkitekttävling som Danderyds kommun genomförde för ett antal år sedan.

– Det vinnande förslaget består av en skulptural glasbyggnad som vi nu håller på att bearbeta. Förutom den stora tillbyggnaden kommer hela det befintliga centrumet, som idag har en prägel av 60- och 70-tal, helt byggas om. Nya Danderyd Centrum kommer upplevas som ett helt nytt och modernt centrum med fullt utbud.

Diligentia har valt att helt och fullt fokusera på Danderydsborna. Detta är ett kommuncentrum och så ska det förbli, menar Björn Åsander.

– Vi kommer ha två jätteanläggningar tätt inpå oss, både Täby Centrum som växer stadigt och Mall of Scandinavia som kommer. Men det är inte de marknaderna vi konkurrerar på utan vi värnar om Danderydsborna. Vi tror att om vi kan erbjuda ett fullgott sortiment så kommer de att välja att handla här. Att vi satsar på att förbli ett kommuncentrum innebär också att vi ska ha ett stort inslag av service. Vi har idag många tandläkare och vårdverksamheter med mera här idag och den typen av inslag kommer vi att värna om och även förstärka ytterligare i framtiden. Det blir en skillnad jämfört med de stora, mer kommersiella köpcentrumen, som mer satsar på enbart mode och kläder. Sedan ger vårt fina kommunikativa läge utmed E18 möjlighet att få en hel del drop-in-kunder från boende i norrort förutsatt att vi får till en enkel och bekväm angöring vilket är vår målsättning.

Nya Danderyd Centrum kommer också ha ett helt annat utbud av restauranger med mera som gör att centrumet lever över dygnets timmar på ett helt annat sätt än idag.

Byggstart runt midsommar

Nu arbetar Diligentia på att planera projektstarten och hur de olika etapperna ska se ut. Målet är en byggstart runt midsommar 2016. Innan dess behöver dock ett genomförandebeslut fattas av Diligentias styrelse.

– Sen har vi en genomförandetid på mellan fyra och fem år för projektet i sin helhet. Det är klart att dessa kvm teoretiskt sett skulle kunna byggas mycket fortare än så. Men vi vill inte störa våra befintliga hyresgäster och kommuninvånarna mer än absolut nödvändigt och därför krävs det ett visst upplägg.

 

Fördelarna med att etablera sig i nya Danderyd Centrum är enligt Björn Åsander många. Det höga besöksantalet som stadigt ökar är en.

– Nya Danderyd Centrum kommer finnas mitt i en kommunikationsnod med tunnelbana i huset och med ett stort busstorg precis utanför. Det här är en fantastisk plats.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter