Mölndal blandar gammalt och nytt

Mölndal stad är geografiskt beläget direkt söder om Göteborgs stad. Gränsen i norr mot Göteborg går rakt genom stadsdelen Krokslätt. I väst går gränsen vid verksamhetsområdet Sisjön. Söderut sträcker sig kommungränsen till och med Lindome för att österut skära över Rådasjöns mitt. Kommunen är belägen i Västra Götaland och angränsar i söder till Kungsbacka kommun och Hallands län. Kommunen, vilken sedan 2004 benämns Mölndals Stad, har existerat i nuvarande form sedan kommunreformen 1971 då Kållered och Lindome överfördes från Hallands län. Stadens namn minner dock om forna tider då Mölndalsån hade en central roll i ortens utveckling. Till en början så bestod Mölndal till stora delar av åkermark och kraften från forsen användes till de många kvarnarna. Därav namnet möln från fornsvenskans mölna vilket kan jämföras med dagens mala. Kvarnarna kom dock att bytas ut mot textil- och träindustri samt oljeslagerier. Mölndal fick en stark prägel av industri med större bostadsområden i Krokslätt och Toltorpsdalen. Karaktären av en industristad är idag inte längre lika påfallande utan istället har Mölndal etablerat sig som en populär bostadsort. Idag bor lite mer än 60 000 invånare i Mölndal Stad vilket gör den till Västra Götalandregionens tredje största. Antalet pendlare, från och till Mölndal, är över 40 000 vilket är förhållandevis mycket. Det mesta av pendlingen går till och från Göteborg. Sedan 2003 har inpendlingen till Mölndal legat på en stabil nivå medan utpendlingen har ökat vilket ytterligare förstärker Mölndals roll som bostadsort. I likhet med flera andra förortskommuner till storstäder karaktäriseras Mölndal av att vara en attraktiv kommun för barnfamiljer och unga. Andra typiska särdrag är en social struktur med bättre utbildningsnivå, en högre medelinkomst och en lägre arbetslöshet än rike och län i övrigt. Näringsliv Mycket har hänt med Mölndals näringsliv sedan det till största delen präglades av industrier. Idag är det kunskapsintensiva och högteknologiska företag som dominerar ett mångsidigt näringsliv. Affärsklimatet är rankat till 11:e plats av 290 kommuner runt om i Sverige. Aspekter så som allmän service, skattesituationen, utbildningsnivå samt antalet nystartade företag tas med i bedömningen. Några av de största privata arbetsgivarna är, AstraZeneca, SCA, Ericsson, Saab, IKEA och KappAhl. Men även småföretagen har gått bra de senaste åren med ett stort antal nyföretagande. Det finns idag närmare 6 000 företag i Mölndal men med sin storlek är AstraZeneca med 2 300 anställda i Mölndal naturligtvis väldigt viktiga för både Mölndal och hela Göteborgsregionen. Glädjande har företaget visat stort intresse för sin anläggning och vid årsskiftet invigdes en forskningsanläggning om närmare 290 miljoner kronor. Denna investering följdes av en produktionsanläggning om ca 520 miljoner kronor, vilken invigdes strax innan sommaren. Att AstraZeneca investerar i forskning och utveckling är inte bara positivt för Mölndal Stad utan det kan även få positiva effekter på de mindre läkemedel- och medicinföretag som finns i regionen samt på sjukhusens forskning. Mölndals Sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhusetmed 16 avdelningar och med stort ansvar för verksamheten inom ortopedi i Göteborg. För att främja sjukhusets forskning och utveckling planeras en ny byggnad på ca 5 000 kvm under arbetsnamnet R-huset. Byggnaden planeras vara färdig år 2014. Bostadsmarknad Göteborgsregionen har som uttalat mål att växa med ungefär 8 000 invånare per år. För Mölndals del innebär det en befolkningsökning om ungefär 600 invånare per år de närmsta 10 åren. Befolkningen kan inte växa i nuvarande bostadsbestånd och tillväxten är därav avhängig nyproduktionen. Befolkningsökningen över de fem senaste åren har varit ungefär 450 personer per år men nyproduktionen har varit tämligen begränsad. Under 2007 och 2008 var tillskottet 150-200 lägenheter per år samtidigt som bostadsvakanserna är obefintliga i Mölndal. Bostadsbeståndet i Mölndals stad består till 53% av lägenheter i flerfamiljehus och 47% småhus. Andelen småhus är betydligt större i Lindome och Kållered medan Fässbergs församling har drygt 73% flerbostadshus. Fördelas bostadsbeståndet efter upplåtelseform tilldelas äganderätter och hyresrätter 38% vardera emedan bostadsbeståndet till 24% består av bostadsrätter. Det finns en blandning av väl etablerade företag, som Akelius, Stena och Wallenstam, samt mindre aktörer som erbjuder bostäder. De dominerande hyresvärdarna är dock de kommunala bolagen Mölndalsbostäder och Förbo. Flertalet bostadsprojekt har initierats under de senaste åren. De största nya områdena med nyligen antagna detaljplaner är nybyggnation av ca 250 lägenheter norr om Stensjön, ca 200 bostäder i Västra Balltorp nära Hills Golf Club samt Vänortsgatan med 135 lägenheter. Planen för Åby stallbacke är tagen och området kommer byggas i etapper och skall totalt inrymma 735 nya lägenheter. Ytterligare bostadsprojekt under planförfarande är Mölndals centrum med drygt 500 lägenheter och Kvarnbyvallen som ersätts med 210 lägenheter. Nya områden växer fram samtidigt som det finns gott om ytor att förtäta. Exempel på förtätningsprojekt är Sahlins terrass där det har byggts 62 lägenheter som kooperativ hyresrätt i centrala Mölndal. Även i Eklanda och Bifrost har det förtätats medan i Heljered pågår ett projekt om ca 330 lägenheter. Lokalmarknad Med starka externa handelsområde och omedelbar närhet till Göteborg centrum har Mölndal centrum historiskt haft svårt att konkurrera. Bästa läge för butik och kontor i centrum är Brogatan och runt torget. Under 2006 presenterades ett förslag på ett nytt centrum i samarbete med Steen & Ström. Planområdet skulle omfatta ca 125 000 kvadratmeter med en centrumbyggnad på ca 60 000 kvm handelsytor. Ytterligare ca 10 000 kvm butiker och kontor i intilliggande annex samt ca 50 000 kvm bostäder. Efter hand har det framkommit att projektet från 2006 varit svårt att genomföra rent ekonomiskt. I juni 2010 blev därför ett nytt genomförandeavtal framförhandlat mellan Mölndals stad och Sten & Ström. Projektet har omarbetats och ligger under september för beslut hos respektive parter. Om det nya centrumet byggs kommer stadens karaktär att förändras och med förbättrad kollektivtrafik enligt K2020-projektet och en eventuell anknytning till landvetter via Götalandsbanan kan Mölndal få ett rejält uppsving i framtiden. Det första IKEA-varuhuset i Göteborgsregionen etablerade sig i Kållered 1972 och snart kom det att kompletteras av de butiker som idag tillsammans med IKEA utgör Kållered Köpstad. Länge var det ett av de största och mest populära handelsområdena i Sverige men med tiden har det tappat i attraktivitet. I takt med att Kungsbacka byggt ut sin detaljhandel och flertalet köpcentrum och handelsområden växt upp i Göteborg har kundunderlaget urholkats. Sedan IKEA:s etablering i Bäckebol 2004 så tappade Kållered sin unika särprägel. Under senhösten såldes Eken Center i Kållered köpstad. Försäljningen var framtvingad då fastighetsägaren, det danska bolaget Centerplan gått i konkurs. Priset blev 47 mkr för ca 12 000 kvm handelsytor. Byggnaden består av en galleria samt en Willy's matvarubutik. Galleriadelen led av stora vakanser vid försäljningstillfället. För kontor har områden utanför centrum blivit mycket attraktiva. Krokslättsfabriker har med intressant arkitektur där gammalt möter nytt attraherat flertalet företag. Även Jolenområdet håller på att etablera sig med modern arkitektur med företag som KappAhl och nyetablerade MaryKay samt P Dahl. Det största verksamhetsområdet är dock Åbro/Kärra med en mångfald av företag och AstraZeneca som kronjuvel. Området har vissa vakanser men tillgången på mark är väldigt begränsad. Söderut med skyltläge mot E6:an kan dock området komma att utvecklas. Under våren stod det klart att Mölndals stad hade sålt en fastighet i Balltorp till Santa Maria. Santa Maria som haft en god tillväxt och "vuxit" ur sina lokaler skall bygga en ny produktionsanläggning Tomtmarken är på 85 300 kvm. Priset uppgick till 82,4 mkr och i avtalet ingick att kommunen skulle åta sig att genomföra arkeologisk undersökning inom området, riva befintliga byggnader, kulvertera dagvattenledning samt bygga ut vissa trafikanslutningar. Slutsats Mölndals stad är idag en mycket attraktiv bostadsort. Hela Göteborgsregionen förväntas ha en stor befolkningstillväxt och Mölndal är inget undantag. Enligt den kommunala befolkningsprognosen är målsättningen att det skal byggas mellan 400 till 500 bostäder per år. Förutsättningarna i Mölndal finns både genom att förtäta befintlig bebyggelse samt genom att etablera nya områden. Den största förändringen för Mölndals stad är dock om de nya planerna för Mölndals centrum kommer att genomföras eller ej och hur detta i sådana fall kommer att se ut. Det är ett omfattande projekt som kommer att kunna förändra hela karaktären av centrala Mölndal. Ytterligare en viktig fråga för Mölndal är om handlare tillsammans Mölndals stad kommer överens om hur Kållereds köpstad skall se ut i framtiden. Snitthyror Kontor A-läge: 1 100-1 500 kr/kvm B-läge: 800-1 100 kr/kvm Butik: A-läge: 1 100-2 000 kr/kvm Industri: A-läge: 500-800 kr/kvm B-läge: 500-700 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter