Mölndal

Mölndal stad är geografiskt beläget söder om Göteborgs centrum. Gränsen i norr går vid spårvagnsvändplatsen Lana vid Katrinedalsgatan, i väst vid Sisjö golfbana. Söderut sträcker sig kommungränsen till och med Lindome för att österut skära över Rådasjöns mitt. Kommunen är belägen i Västra Götaland men angränsar i söder till Kungsbacka kommun och Hallands län.

Kommunen, vilken sedan 2005 benämns Mölndals Stad, har existerat i nuvarande form sedan kommunreformen 1971 då Kållered och Lindome överfördes från Hallands län. Stadens namn minner dock om forna tider då Mölndalsån hade en central roll i ortens utveckling. Till en början så bestod Mölndal till stora delar av åkermark och kraften från forsen användes till de många kvarnarna. Därav namnet möln från fornsvenskans mölna vilket kan jämföras med dagens mala. Kvarnarna kom dock att bytas ut mot textil- och träindustri samt oljeslagerier. Mölndal fick en stark prägel av industri med större bostadsområden i Krokslätt och Toltorpsdalen.

Karaktären av en industristad är idag inte längre lika påfallande utan istället har Mölndal etablerat sig som en populär bostadsort. Idag bor lite mer än 60,000 invånare i Mölndal Stad vilket gör den till Västra Götalandregionens tredje största. Antalet pendlare, från och till Mölndal, är över 40,000 vilket är förhållandevis mycket. De mesta av pendlingen går till och från Göteborg. I likhet med flera andra förortskommuner till storstäder karaktäriseras Mölndal av att vara en attraktiv kommun för barnfamiljer och unga. Medelåldern för Mölndal är 39 år vilket kan jämföras med 41 för riket. Andra typiska särdrag är en social struktur med bättre utbildningsnivå, en högre medelinkomst och en lägre arbetslöshet än rike och län i övrigt.

Näringsliv

Mycket har hänt med Mölndals näringsliv sedan det till största delen präglades av industrier. Idag är det kunskapsintensiva och högteknologiska företag som dominerar ett mångsidigt näringsliv. Exempel på stora privata arbetsgivare är AstraZeneca, Astra Tech, SCA, Ericsson, Saab, IKEA, KappAhl och Santa Maria. Affärsklimatet har de senaste åren varit högt rankat av Svenskt Näringsliv, då parametrar likt allmän service, skattesituationen, utbildningsnivå samt antalet nystartade företag tas med i bedömningen, men har störtdykt under det senaste året till plats 62 av Sveriges 290 kommuner.

Även om rankingen fått sig en törn så var dock andelen nystartade företag på en rekordhög nivå om 450 stycken förra året. Med över 6,000 företag i Mölndal är dock AstraZeneca med sin storlek kanske det företag som sätter störst prägel på kommunen och hela Göteborgsregionen. Under året har AstraZeneca valt att förlägga delar av tidigare verksamheter, däribland Lund, i Mölndal vilket kanske kan tyda på att forskningsenheten i Mölndal är en enhet som Astra vill fortsätta att satsa på.

Mölndal Centrum

Som central del i Mölndals vision att uppfattas som ”stad” var planerna på ett nytt stadscentrum. Ett samarbete med Steen & Ström presenterades under 2006, där ett nytt centrum skulle erbjuda detaljhandel, kultur och social service. Det initiala förslaget var extensivt med ca 50,000 kvm bostäder med bland annat ett bostadstorn om 27-våningar. Kronan i juvelen var emellertid en futuristisk byggnad innehållandes ungefär 60,000 kvadratmeter handel. Planen mötte dock stort motstånd och projektet försenades. Under våren 2011 offentliggjorde Steen & Ström att man hoppar av projektet. Trots allt som har hänt jobbar Mölndals stad dock vidare med projektet och enligt uppgifter skall två bolag vara kvar i kampen om vem som får ta över Steen & Ströms roll i projektet. Beslut väntas innan årsskiftet. Även om projektet dock bantats något återstår många frågetecken. Mölndal stad fortsätter arbetet med att lösa in fastigheter och en tvist med GE Fastigheter angående en fastighet föremål för expropriation har blivit ett domstolsärende. Om Mölndal Stad lyckas med att attrahera en ny samarbetspartner för projektet så är de ändå tillbaka på ruta ett, då en ny planprocess måste äga rum och en eventuell byggnation kan troligen först påbörjas om några år.

Projektet Mölndal Centrum är även mycket intressant ur en annan synvinkel. Länge var Kållered ett av Sveriges största handelsområden men med tiden så har det långsamt tappat sin attraktionskraft. Under senare år har området dragits med vakanser, inte minst i Eken Center som länge stått halvtomt. Samtidigt har nya handelsytor uppstått. I Kungsbacka har Freeport och Kungsmässan etablerat sig samtidigt som flera handelsområden har växt väsentligt i Göteborg de senaste åren. Frågan som många ställer sig är; hur kommer en eventuell utbyggnad av Mölndal centrum påverka Kållered. Redan idag bedöms stora investeringar krävas i området. Hyresnivån bedöms ligga mellan 1,000 – 1,500 kr /kvm men med möjligheter till rabatter.

Kontor

Med en begränsad stadskärna och flera större arbetsgivare utanför direkta centrum saknar Mölndal ett CBD, dvs. ett område med stark koncentration av kontor. Även om området runt torget och längs med Brogatan kan sägas vara bland det mest centrala och attraktiva så får till exempel Krokslätts Fabriker anses vara ett minst lika intressant område med sin spännande arkitektur och nybyggda miljövänliga lokaler.

Ett av de större projekten i Mölndal är Aspelin Ramms konvertering av Pedagogen. Fastigheten har stått tom en längre tid sedan lärarhögskolan flyttade ut och när fastigheten är färdigutvecklad beräknas den rymma 30,000 kvm uthyrningsbar area. Nyligen tecknade trafikverket ett kontrakt om 3,200 kvm kontor. Även Mölndal Stad har tecknat kontrakt om att förhyra två idrottshallar samt 1,850 kvm kontor.

Lokalmarknaden i Mölndal kan givetvis inte ses som en solitär utan måste beskådas utifrån vad som händer i regionen i övrigt och då främst i Göteborg. Invid kommungränsen så har Alectas projekt med Mektagonen visat sig vara mer lyckosamt än vad man först vågat hoppas på. En utbyggnad är planerad och arbetet med ny detaljplan är påbörjat. Totalt beräknas cirka 20,000 kvm kommersiella ytor, varav merparten kontor, påbörjas under 2013. På andra sidan gatan på Grafiska vägen har nyligen Skanska tecknat ett 10-årigt kontrakt med ÅF på 7,500 kvm. Fastigheten kommer att få en stark miljöprofil och ska bland annat certifieras enligt den högsta nivån i det internationella miljösystemet LEED. Fastigheten beräknas totalt inrymma 14,000 kvm och stå klar för inflyttning under början av 2014.

För fastighetssverige så har det under hösten varit stort fokus på utförsäljningen av Kefren. Ett konkursat bolag med fastigheter över hela Sverige och även några i Mölndal. Då fastigheterna såldes på så kallad exekutiv auktion så har även uppgifter så som hyresnivåer varit offentliga. Totalt försåldes sju fastigheter i Mölndal varav de största och mest intressanta fastigheterna var Snödroppen 2 på Flöjelbergsgatan och Tulpanen 3 på Bergfotsgatan. Båda fastigheterna inrymmer till huvudsak kontor vilka förhyrdes på nivåer omkring 1,200 kr/kvm inklusive tillägg men utan fastighetsskatt. Det kan också poängteras att i Snödroppen står ca 11,000 kvm, huvudsakligen kontor, vakanta.

Slutsats

De senaste åren har Mölndal befäst sin status som attraktiv bostadsort integrerad med Göteborg. Flertalet bostäder har byggts och nyligen kommunicerades startskottet för Stallbacken. Ett nytt bostadsområde vid Åbytravet om 750 lägenheter. Samtidigt har projektet ”Mölndal Centrum” kraftigt försenats och parallellt med detta så tillkommer stora kontorsytor utanför Mölndals direkta centrum. Det är troligt att politikernas vision om ett aktivt och modernt centrum i Mölndal lär dröja ytterligare och att kontorsstocken kommer fortsätta att vara geografiskt spretig och att stora delar av handeln kommer att ske i externa områden. Med andra ord så ser det ut som om Mölndal kommer att fortsätta vara en klassisk kranskommun ett tag till i alla fall.

Snitthyror

Kontor

A-läge: 1 100-1 600 kr/kvm

B-läge: 800-1 100 kr/kvm

Butik:

A-läge: 1 100-2 000 kr/kvm

Industri:

A-läge: 500-800 kr/kvm

B-läge: 500-700 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter