Möjligheter i Lund

Vi har pratat Lund med två av de fastighetsägare som är verksamma på flera av Lunds delmarknader. Briggen och Hemsö erbjuder flera möjligheter i olika lägen och tror på Lund som etableringsort, både nu och i framtiden. 

Hur skulle du beskriva Lund i dag?

Caroline Fredberg, Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

– För några år sedan skapades ett överutbud av kontorslokaler i Lund p g a Astra Zenecas flytt och Ericssons nedskärningar. Det har hänt mycket sedan dess, och marknaden har anpassat sig till de nya förutsättningarna. Nyligen har Sony Ericsson meddelat ytterligare nedskärningar, vilket kortsiktigt kommer påverka kontorsmarknaden i Lund. Vi ser dock att efterfrågan på kontorslokaler i Lund NE kommer växa framöver.

Sofia Lagerblad, Hemsö

Sofia Lagerblad, Hemsö

Sofia Lagerblad, Hemsö

– Lunds utveckling och framtid handlar idag till stor del om norra Lund och Brunnshög.

Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS hoppas kunna locka till sig företag och människor från hela världen. Brunnshög, eller nordöstra Lund, siktar högt och vill utmärka sig inom hållbar stadsutveckling och bli starkt sammankopplad med innovation och utbyggnad.

Utan att konkurrera med norra Lund är S:t Larsparken i södra Lund en plats som utmärker sig med sin uppvuxna grönska och ett stort antal skolor. Området är ett utav Sveriges största skol- och förskoleområden och verksamheterna bedrivs både i kommunal och privat regi. Parken är naturligt grön och bär på tradition och historia. Forskningen visar på att gröna utemiljöer är gynnsamma för människors hälsa och utveckling, något vi tagit fasta på i utvecklingen av S:t Larsparken. S:t Larsparken är ett område för företag och organisationer att i ett centralt läge etablera sig där Lund är som grönast.

Om sju år har Sydvästra Lund en pågatågsstation och samtidigt kommer Källby reningsverk att behöva mindre plats än idag. Tillsammans ger det helt nya förutsättningar för området som helhet.

Hur kan ni hjälpa lokalsökande företag här?

Caroline Fredberg, Briggen

– Vi har en uthyrningsorganisation som alltid börjar med att lära känna kunden och förstå deras verksamhet för att kunna föreslå rätt läge och rätt lokal.

Sofia Lagerblad, Hemsö

– Hemsö äger, förvaltar och utvecklar lokaler för samhällsservice inom områdena äldreboende, skola, förskola, vård och fastigheter för rättsväsende. Med över 310 fastigheter i närmare 90 kommuner är Hemsö den största aktören i Sverige inom området samhällsfastigheter.

I Lund äger, utvecklar och förvaltar Hemsö stora delar av S:t Larsparken.

Just nu har vi lediga moderna lokaler för kontor eller förebyggande vårdverksamhet och butiker.

Vad har ni för projekt på gång nu och framöver?

Caroline Fredberg, Briggen

– Vid Lunds nya södra av- och påfart, med fantastisk exponering mot motorvägen, kan vi erbjuda kontors-, lager- och utställningslokaler med stor utvecklingspotential. Kontorshusdelen som uppfördes som huvudkontor åt Tetra Pak 1992 genomgår en omarbetning för att kunna ta emot fler hyresgäster. Kontorsdelen består av fem våningsplan med totalt omkring 4 200 kvm kontorsyta.

I ett av Lunds bästa lägen, intill dynamiska forskningsområdet Ideon, med utmärkt access till såväl city som E22, ligger Stockholmsledet 8. Fastigheten, som består av tre eleganta huskroppar i tre plan, uppfördes 1991 respektive 1999, av Lars Weséns arkitektkontor. Fastigheten som håller mycket bra standard omfattar totalt cirka 12 000 kvm, huvudsakligen kontorsytor.

För att skapa ökad flexibilitet och tillgänglighet kommer vi att förbättra kommunikationen inom och omkring fastigheten, vilket dessutom ger möjlighet till fler typer av rumsindelningar. Målsättningen är också att skapa en tydligare, trevligare och effektivare entré för hela byggnaden.

I nordöstra delen av Lund växer en ny stadsdel fram. Fullt utbyggt räknar man med att 40 000 människor ska arbeta och bo i Brunnshög. De två stora forskninganläggningarna MAX IV och ESS är navet i utvecklingen och ambitionerna för området är extremt höga. Lunds kommun siktar på att Brunnshög ska bli en framstående forsknings- och innovationsmiljö med hållbart stadsbyggande i världsklass.

Vid infarten till Brunnshög, med ett bra skyltläge och goda kommunikationer, planerar Briggen för ett nytt visionärt kontorskvarter på omkring 60 000 kvm. Höjdpunkten,som givetvis byggs hållbart och miljöklassat, är noga planerat för att möta det storslagna skånska slättlandskapet på ett bra sätt och kommer att få mycket grönska omkring sig och skyddade innergårdar med intim atmosfär.

Forskaren i Lund Bild: Briggen

Forskaren i Lund Bild: Briggen

Sofia Lagerblad, Hemsö

– I Lund utvecklar Hemsö just nu Grenverket, en fastighet om ca 15 000 kvm belägen på S:t Lars väg 90. Byggnaden kommer att präglas av grönska såväl i ute- som innemiljön och öppna upp för varierande verksamheter inom vård, skola och omsorg förenat med moderna kontor samt service och handel.

Hemsö ser en plats där både barn och vuxna lär sig och utvecklas och där möten över generationsgränserna betraktas som en tillgång. Här förenas gammalt och nytt, erfarenhet och nyfikenhet, äldre kulturmiljöer med modernt formspråk. Byggnaden möjliggör för ett samspel mellan verksamheter som innebär en förlängd aktivitetsnivå i huset.

I augusti 2014 flyttade Internationella Engelska skolan in i Grenverket, under våren 2015 flyttar Attendo in och efter sommaren kommer restaurang Storseglet att flytta in med både cateringverksamhet och restaurangmatsal som kan nyttjas av parkens skolbarn och besökare.

Hemsö har utöver detta ett antal pågående om- och tillbyggnationer om totalt 3 300 kvadratmeter för skollokaler i S:t Larsparken i Lund. De nya hyresgästerna är Kids 2 Home (By 18, 650 kvm, inflyttning hösten 2015), Lunds kommun (By 86, 1700 kvm, inflyttning våren 2016), Kunskapsskolan (By 19, 980 kvm, inflyttning våren 2016).

Hemsö driver också planarbete i samarbete med kommunen och deltar i markanvisningstävlingar. Just nu deltar vi t ex i markanvisningstävlingen för Science Village i nordöstra Lund.

Hemsö utvecklar just nu Grenverket på S:t Lars väg.  Bild: Hemsö

Hemsö utvecklar just nu Grenverket på S:t Lars väg. Bild: Hemsö

Hur tror du/vill du att Lund har utvecklats om fem år?

Caroline Fredberg, Briggen

– Utvecklingen av kommunikationerna till Lund NE är viktig. Vi tror också att Råbyholm kommer växa, mycket p g a den nya avfarten. Och planerna på ytterligare en avfart till Ideon vid Medicon Village är spännande. Att satsa på utveckling av kommunikationer överlag är viktigt.

Sofia Lagerblad, Hemsö

– Jag tror att Lund fortsätter att växa, främst genom förtätning. Jag hoppas att staden tagit några steg längre mot en fungerande och effektiv infrastrukturell försörjning särskilt när det gäller den bilburna och tågburna försörjningen mot Malmö. Jag hoppas att MAX IV och ESS stimulerar universitetet och näringslivet och ger staden fler arbetstillfällen och en fortsatt inflyttning. Kanske har också Hemsö hjälpt kommunen realisera en ny gymnasieskola och/eller framtidens trygghetsboende.

I S:t Larsparken tror jag att vi utvecklat ytterligare ett par fastigheter och tillfört parken mer funktioner som gör att den möter framtiden och öppnar upp för ett bredare utbud avseende exempelvis vård- och vårdboende men också tillgodoser våra befintliga hyresgästers behov. Parken har fått ett tydligt innehåll både vad gäller stadsrum och grönstruktur.

StLars-JFA-HiRes25

StLars-JFA-HiRes25

Varför ska man etablera sig just här?

Caroline Fredberg, Briggen

– Läget mitt i Skåne är en stor fördel, speciellt för de fastigheter som ligger nära motorvägen. Därifrån kommer man snabbt till de flesta skånska städer och även till Sturup och Kastrup. En annan fördel är att det finns gott om högutbildad arbetskraft.

Tetra Paks gamla huvudkontor genomgår en omarbetning. Bild: Briggen

Tetra Paks gamla huvudkontor genomgår en omarbetning. Bild: Briggen

Sofia Lagerblad, Hemsö

– I framtiden ser Hemsö S:t Larsparken som en öppen och levande stadsdel i Lund och en del av regionens utveckling. Verksamheterna i S:t Larsparken tar varje dag emot ca 2 000 barn och över 100 äldre har sitt boende här. Grenverket och S:t Larsparken kommer att fungera som en samlingsplats för barn, vuxna och besökare. Här kan man äta, träna, leka, studera, odla eller bara vara. Här finns rum för alla, gamla som unga.

Hemsö verkar för att utveckla sina objekt så att de är hållbara både idag och i framtiden ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Byggnaderna och platsen fungerar som mötesplats för olika verksamheter och människor Hemsö verkar för att tillföra service i området och i förlängningen öppna upp för att människor från hela Lund som söker sig hit för att uppleva och ta del av S:t Larsparkens utbud.

S:t Larsparken är en plats som människor enkelt kan ta sig till oavsett om de kommer med buss, bil eller cykel. Den strategiska placeringen öppnar upp för enkel pendling från Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lomma.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter