Många möjligheter i Holmvägen IndustriPark

I korsningen Hisingsleden – Holmvägen erbjuder exploatören HIPAB mark med möjligheten att etablera ny verksamhet. Här väljer man själv om man vill köpa mark, med eller utan byggnad, alternativt gå in i ett hyresalternativ i en anpassad byggnad. Allt på förberedd industrimark, unik för Göteborg, och med närhet till det mesta.

Det är markägaren och exploatören HIPAB, bestående av de tre aktörerna KR Invest AB, Tuvebacken Fastighets AB och Tuve Förvaltning AB, som har förädlat den attraktiva marken längs Hisingsleden.

Planområdet är ca 250 000 kvm där kvartersmarken uppgår till ca 120 000 kvm. I vår kommer den första anläggningen, som just nu byggs för Hedlundgruppen, att färdigställas och till påsk samlar de sin lager- och logistikverksamhet i den 11 000 kvm stora anläggningen. Nu pågår arbetet med att attrahera fler företag som ser alla fördelar med Holmvägen IndustriPark.

- Det är viktigt att snart få första företaget på plats, menar Kristian Kolterud, Projektutvecklare. En av tomterna är såld till Tuvebacken Fastighets AB och förhandling pågår med ytterligare intressenter. I dagsläget finns det ca 70 000 kvm mark att tillgå i området med en möjlig total byggnadsarea om ca 35 000 kvm.

Mark med utsikt och skyltläge

Tomterna varierar från 5 000 kvm upp till 17 000 kvm, där det i vissa lägen finns möjlighet att slå ihop flera tomter till en större. Och förutsättningarna är de allra bästa.

- De fyra största tomterna ligger på höjden i den södra delen av området där all grundläggning kommer att ske direkt på berg vilket är unikt i Göteborg, menar Tomas Gustafson, Projektutvecklingschef. Att ligga direkt på berg betyder att området är väl lämpat för verksamheter där man ställer höga belastningskrav på byggnad och intilliggande mark. På många andra ställen i Göteborg är det stora lerdjup där pålning eller andra kostsamma grundläggningstekniker är enda alternativet.

De företag som etablerar sig på någon av de största tomterna på höjden i söder får dessutom både utsikt och skyltläge.

- Eftersom området består av två nivåer försvinner inte de anläggningar som är placerade längst in. Även i den södra delen av området kommer många byggnader att synas med hela fasader, då den norra delen ligger mycket lägre, förklarar Kristian Kolterud. Exponeringen blir otrolig och utsikten måste vara en av de bättre för ett logistikområde. Tomterna i den norra delen har givetvis också ett jättebra skyltläge och med närhet till Hisingsleden och dess avfart.

Allt är förberett

I dagsläget är det två tomter som bebyggs för Hedlundgruppen. Vill man bli granne med dem kan det gå fort, allt är nämligen förberett för etablering.

- Alla resterande tomter är nu terrasserade och iordninggjorda för byggnation, förklarar Kristian Kolterud. Alla anslutningar för VA och el är framdragna, så det är i stort sett bara att ta fram en produkt, söka bygglov och avvakta bygglovsprocessen.

- Det är sparsamt med sådan här mark i Göteborg, menar Tomas Gustafson. Dessutom är en stor fördel den flexibilitet som finns i våra erbjudanden för kunden att äga eller hyra sin nya anläggning. Jag tror att det är ganska unikt.

I samband med utbyggnaden av området har man uppfört en ny kommunal lokalgata inom området och anpassat delar av Holmvägen och anslutningen mot Hisingsleden för tung trafik och större fordon. Man har även försett området med en ny VA-anslutning för att även säkerställa denna del.

- Det finns alla möjligheter att få till fina anläggningar här, konstaterar både Tomas Gustafson och Kristian Kolterud.

hedlundgruppen

hedlundgruppen

Läget en annan fördel

Läget vid Hisingsleden, med närhet till både hamn, flygplats, Volvo personvagnar och Volvo Lastvagnar plus övriga Göteborg, är en annan stor fördel och leden kommer i framtiden att bli ännu mer trafikerad, tror Tomas Gustafson.

- Mycket gods och pendling går redan idag via Hisings- och Norrleden men med tanke på kommande utbyggnader i närområdet och i väster kommer leden att öka i betydelse för området. När allt det lossnar blir den här leden så mycket mer attraktiv, det är bara en tidsfråga. I framtiden finns det även möjligheter att koppla ihop läget med järnvägen, det ligger förberett i detaljplanen för området.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter