Lokalguidens lyckade aktieköp - del 3 2006

Är börsen dyr eller rent av billig?

Som jag har agerat den senaste tiden kan man tro att jag tycker att börsen har blivit lite högt värderad. Det är möjligt att det är så, men jag tycker inte att det gäller rent generellt.

Efter den uppgång vi sett hittills i år har börsen självklart blivit dyrare, men därmed inte med självklarhet dyr. Jag har ju tidigare skrivit att jag tror på en börsuppgång med mer än 10 procent i år. Den uppfattningen har jag inte reviderat ännu, jag kan helt enkelt inte hitta orsaken till att jag skulle revidera min analys.

Det finns däremot en hel del aktier som åtminstone lär ta en liten paus. Det finns också en hel del aktier som definitivt blivit för högt värderade redan. I min förvaltning försöker jag undvika att äga de aktier som är för högt värderade och ibland också välja bort aktier som jag inbillar mig ska pausa. Det är dock mer sällan som jag agerar på dessa aktier, äger jag aktier som jag tror ska ta en paus så väntar jag nästan alltid ut pausen, det finns förhoppningsvis andra i portföljen som utvecklas bra den perioden. Finns det inte det så blir jag inte desperat över att portföljen utvecklas något sämre än börsen under vissa perioder.

Det jag ständigt håller ögonen på i min analys över börsen generellt och som emellanåt kan oroar mig över är framför allt vinstutvecklingen men även ränteutvecklingen. Jag använder vinstutvecklingen som en av de allra viktigaste parametrarna för att bedöma hur börsen ska utvecklas. Räntan bestämmer ju alternativavkastningen som placerare kan få och därmed hur man är beredd att värdera aktier.

För tillfället är vinsterna ganska kraftigt stigande och det gör mig lugn för den fortsatta utvecklingen, inte dag för dag för den styrs av helt andra faktorer, men med lite längre tidsperspektiv. Stigande vinster är en bra näring för stigande börskurser, så jag känner mig inte speciellt orolig.

Den dagen jag byter fot, eller i alla fall åsikt om börsutvecklingen, lovar jag att kommunicera ut det här. Tydligt och klart!

Tvingar ränteuppgången oss från hus och hem?

Precis som jag skrev i min krönika i förra Lokalguiden höjde Riksbanken den svenska styrräntan med 0,25 procentenheter. Men det finns ändå knappast någon risk att räntehöjningarna kommer att fördyra boendet så pass att hushållen inte klarar boendekostnaderna. I stället är det annan konsumtion som får stryka på foten genom att ett dyrare boende tar en allt större andel av familjens konsumtionsutrymme. Det är faktiskt precis denna effekt som riksbanken normalt sett försöker uppnå via räntehöjningar.

Att dra in lite köpkraft innebär ju att det inte blir lika stor efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin. Detta minskar i sin tur efterfrågan på arbetskraft (och investeringar) något och därmed dämpas till exempel löneökningstakten och med den även inflationstrycket.

Åtminstone är det förenklat så man resonerar i teorin. Det förklarar också varför det finns en eftersläpning på cirka ett halvår från en ränteändring tills att man kan avläsa det i statistiken över hur man agerar. Konsumtionsplaner ändras inte momentant. Så stäm inte in i klagokören över att Riksbanken höjde räntan utan att ha det finns någon inflation att tala om, Riksbanken tror sig nog se inflationsspöket titta fram en bra bit längre fram i tiden.

En låg kronkurs är heller inte bra för framtida inflationstendenser och kronan ska, teoretiskt åtminstone, stärkas om vi höjer räntan. En låg kronkurs gör oss också fattigare, det märker du när du åker på semester om inget annat. Och handen på hjärtat, vem vill bli fattigare?

De räntehöjningar vi nu sett motiveras till viss del också med Riksbankens andra mål (utöver prio ett att långsiktigt hålla inflationen mellan en och tre procent), nämligen att se till att det finansiella systemet hålls stabilt. Uppenbarligen har man lite dubier kring den relativt kraftiga och snabba prisutvecklingen på fastigheter. Här vill man väl stämma i bäcken och markera sin inställning tror jag.

Det jag har mina dubier kring är underlagen man har till sin hjälp för sina prognoser. Prognoser som sedan ligger till grund för räntejusteringar. Bara för någon dag sen talades det i nyheterna om att AMS kan ha en felmarginal på 50 procent i sina uppgifter om antalet nyanmälda platser. Skulle det vara på det viset så kan Riskbanken ha varit helt fel ute och överskattat trycket på arbetsmarknaden.

Positivt och negativt i portföljen

Som en liten fortsättning på förra krönikans ansats att lämna en annan vinkling till hur man kan använda tabellen över hur portföljen ser ut ska jag här kommentera en del av utvecklingen. Vad som har utvecklats bra och vad som har utvecklats mindre bra under den gångna perioden.

Riktigt, riktigt bra bidrag till utvecklingen har Handelsbanksaktierna lämnat. Det ser vi på att Handelsbankens andel av portföljen stigit från 11,2 till 11,8 % av portföljens totalvärde.

Även Sagax har varit bra att äga under perioden, nu har förvisso innehavet minskats under perioden (läs under rubriken ”Vad har hänt i portföljen”) men bidraget har ändå varit riktigt bra. Ännu bättre, relativt sett, hade Assa Abloy utvecklats före avvecklingen av det innehavet (se nedan även där).

SCA vars aktiekurs under perioden stiger från 332 kronor till 345 kronor har faktiskt knappast bidragit mer än genomsnittet. Andelen steg från 9,7 till 9,8 procent.

Sämre har det varit med innehaven i till exempel Ericsson, New Wave och Lundin Petroleum som samtliga till och med har sjunkit i kurs. Men även NCC som sett kursen stiga från 181:50 till 184:50 har trots det dragit ner portföljens utveckling. Som bevis på det ser vi att NCCs andel av portföljen har sjunkit från 10,6 till 10,5 procent.

Fortsättning på 100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokalguiden.se.

Vad har hänt i portföljen?

Jag har genom ett par avyttringar dragit ner andelen aktier markant och därmed har kassan ökat i motsvarande grad. Kontantinslaget har gått från i princip 0 till nära 12 procent av det totala portföljvärdet idag. Detta hänger både samman med att börsen under årets inledning utvecklats väl starkt och att några aktier som ingick i portföljen därmed började se dyra ut.

Innehavet i fastighetsbolaget Sagax har utvecklats synnerligen väl och jag har valt att halvera innehavet. Att det finns kvar ett innehav i bolaget beror på att jag trots kursuppgången kan räkna hem aktien en bit högre än värderingen idag.

Innehavet i låstillverkaren Assa Abloy har avvecklats i sin helhet. I detta fall bedömer jag att aktien är fullvärderad. Jag är fortsatt positiv till bolaget och skulle kursen backa kan Assa mycket väl återkomma som ett innehav i portföljen. Men inte med nuvarande värdering, inte.

Jag har identifierat ett par köpkandidater som uppfyller de kriterier jag ställer för att investera i en aktie, nu pågår mitt mödosamma arbete att fatta det slutgiltiga beslutet om var de likvida medlen ska satsas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter