Lokalguidens expertpanel svarar

I Sverige finns flertalet olika miljöklassningar så som BREEAM, LEED och GreenBuilding. Vilken certifiering anser du att branschen ska använda sig av och varför?

Tage Christoffersson, Eklandia

- Det är till viss del olika inriktningar på de olika miljöklassningarna vilket gör att vi tycker inte att branschen skall bestämma sig för ett. Dessutom har BREEAM och LEED kommit in i Sverige senare än GreenBuilding. Den första BREEAM-certifiering som gjordes i Sverige gjorde vi i Eklandia och den blev klar i november 2009. Ett annat skäl till att inte bestämma sig för en klassning är att GreenBuilding även lämpar sig för befintliga fastigheter medans de andra två ännu inte är inriktade på denna kategori utan är mer inriktade på nybyggnation där merparten av hela kedjan värderas.

Hans Wallenstam, Wallenstam

- Generellt sett kan sägas att det naturligtvis är bra om det sker en klassificering av byggnader, om detta i sig gör att det blir ett bättre byggande ur ett miljöperspektiv.

Problemet är att många av systemen blir väldigt administrativa och det läggs mer kraft på själva certifieringen än byggnationen.

Samtliga av dessa system som nämns har goda intentioner men har en tendens att bli överadministrerade, men kan vara ett bra stöd för mindre byggare i processen.

Det naturliga i Sverige är ju att Boverkets regler ska vara normgivande, sedan kan dessa upplevas något för generösa.

Vi själva har som mål att halvera energibehovet jämfört med Boverkets regler. Vår senaste byggnad ska teoretiskt ligga på 40 kWh/kvm, vilket ligger under passivhusnivå. Det viktigaste för oss är att vi bygger energismart och vi jobbar hårt för att hitta nya innovationer oavsett klassningssystem.

Rolf Åkerman, Vasakronan

- Vi tror att det vore bra för alla parter; hyresvärdar, entreprenörer, konsulter och inte minst kunder, om det fanns ett system för att bedöma byggnaders miljöprestanda. Olika företag har dock kommit olika långt i denna fråga och har också olika behov.

GreenBuilding är ett system som har fått väldigt stor genomslagskraft och höjt intresset för miljöfrågorna i fastighetsbranschen, och det är väldigt bra. Nackdelen är att GreenBuilding enbart fokuserar på energianvändningen och helt bortser från andra viktiga miljöaspekter.

LEED och BREEAM är två system som liknar varandra mycket. Vi har valt att använda LEED som miljömärkning i några fastigheter bl.a. för att det är det system som är störst i världen. Huvudskälet till att vi valt LEED är dock att det är ett system som går att använda i befintliga hus, och inte bara i nyproduktion och ombyggnadsprojekt.

Förra året tog vi initiativ till att starta Sweden GreenBuilding Council tillsammans med några andra inflytelserika aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Ett av syftena med Sweden GreenBuilding Council är att på ett strukturerat sätt arbeta vidare med klassningsfrågan i ett forum med bred anslutning och förankring i branschen.

Enligt ett EU-beslut ska Sverige utveckla vindkraften. Förespråkar du användning av klimatsmart el även om det innebär en kostnadshöjning på cirka fem procent?

Tage Christoffersson, Eklandia

- Vi förespråkar utökningen av klimatsmart el även om det initialt kostar mer. Om vi inte utvecklar alternativa energikällor så kommer de befintliga ändå att öka i kostnad, så valet är enkelt.

Hans Wallenstam, Wallenstam

- Svaret på denna fråga är naturligtvis självklart för vår del då vi har utvecklat och ska bli självförsörjande på klimatsmart el 2012. Detta har vi gjort på grundval av att vi vill vara ett företag som jobbar oerhört aktivt med klimatfrågan samtidigt som vi vill prissäkra vår elanvändning.

Rolf Åkerman, Vasakronan

- Vi tror att Sverige kan, och behöver, bli en större producent av förnyelsebar energi, därför köper vi bara el som är märkt Bra miljöval. Det innebär att elen kommer från vatten-, vind- och biokraft. Vi räknar med att det kostar ca en procent mer än om vi hade köpt "vanlig" el.

Vi ser ett ökat intresse för miljöfrågor bland våra kunder. Att övergå till energiformer med lägre miljöbelastning är en konkret åtgärd som vi gör för att få nöjdare kunder.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter