Lokalguidens expertpanel stockholm nr 7 2011

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor. I detta nummer

handlar dessa om vad begreppet "hög standard" egentligen innebär när det gäller kontorslokaler och hur hyres- och vakansnivåerna kan tänkas utvecklas under kommande halvår.

Första halvåret av 2011 har passerat. Hur tror ni att resterande delen av året kommer att utveckla sig, exempelvis när det gäller hyres- och vakansnivåer?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Hyresmarknaden 2011 så här långt är en väl fungerande och stark lokalmarknad, där företagen efterfrågar större och modernare ytor. Efterfrågan i CBD har ökat och tillgången på rationella och attraktiva lokaler har minskat, vilket i sin tur lett till att hyrorna i city ökat markant. Hyresökningen och sökandet efter rationella och attraktiva kontor har fått många företag som tidigare tittat på eller suttit i city, att nu söka sig till mer rationella och prismässigt konkurrenskraftiga lokalalternativ lite längre ut på malmarna eller i stadens kranslägen. Kranslägen med stadens fördelar av liv, trygghet och service och där utvecklingsmöjligheterna över tiden ofta överträffar citykvarterens ”berg & dalbana” vad gäller hyresnivåer och utvecklingspotential. Slutsats: Företagens tillväxt gör att vakanserna minskar och hyrorna ökar främst för rationella och moderna kontor i bra lägen.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Vi tror på en fortsatt stabil och stark hyresmarknad inför hösten. Sverige har en stark ekonomi trots att det är ett oroligt läge i Europa. Vi har haft en stark efterfrågan på bra kontorslokaler under våren och vi ser inte att trenden kommer att brytas efter sommaren. Vakanserna är idag relativt låga och med en fortsatt stabil efterfrågan kommer utbudet att minska. Med ett minskat utbud kommer hyrorna troligtvis att påverkas uppåt.

Markus Pfister,

Diligentia

– Om man ser till omvärlden kan hösten se betydligt sämre ut än vad första halvåret har gjort, men efterfrågan är större än tillgången på bra objekt och därmed så börjar även mindre bra objekt och geografier fungera. Företag expanderar fortfarande och känslan är att det kommer att fortsätta på det sättet under resterande del av 2011 och förmodligen även 2012, med en positiv hyresutveckling och sjunkande vakanser.

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard” när de söker kontor. Vad innebär det begreppet egentligen?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Hög standard är ett av de mer subjektiva beskrivningarna vi använder oss av i marknadsföringen av kontor. Vad f.n är hög standard, som Peps proggade sig fram till redan 1975. Vanligtvis tål dessa kontor att jämföras med ”dagens” ställda krav på yteffektivitet med bibehållet bra klimat. Vilket kräver en teknisk prestanda med rätt luftmängder och komfortkyla. Kombineras den tekniska standarden sedan med medvetna materialval i ytskikten når vi nog fram till det vi i Sverige kallar hög standard. D v s representativt, utan att upplevas som allt för lyxigt, och välfungerande i alla väder. Faktorer som idag är viktiga vid valet av lokal, då de flesta företag oftare väljer att uppgradera sina kontor än att försämra arbetsplatsen.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Idag önskar många hyresgäster en hög standard på sina lokaler. Det innebär att lokalen har ett bra inomhusklimat anpassat för verksamheten. Ytskikt och val av material är gediget och stilrent och lokalen ska vara anpassningsbar. Under de senaste åren har marknaden kunnat erbjuda kunderna nybyggnadsprojekt i allt större utsträckning vilket också har bidragit till att den generella standarden höjts i kundens ögon. Begreppet hög standard kan också innebära att lokalen ligger i ett bra läge där hela miljön i området håller en hög profil. All denna önskan hos kunden bottnar i att man vill förmedla något till sina kunder och anställda som idag är så viktiga.

Markus Pfister,

Diligentia

– Hög standard kan betyda vad som helst om man inte vet i vilken relation man sätter hög standard till. Det kan handla om materialval och teknisk prestanda som håller en ”hög standard”. Återigen är det viktigt att man själv gjort en kravspec på vad man behöver för sin verksamhet eller andra krav man vill ställa på lokalerna/fastigheten, som t ex miljöklassning, gröna hyresavtal, egen förvaltning etc.

Att hyra lokaler med ”hög standard” är kostnadsdrivande och kan vara onödigt om man inte har dessa behov.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter