Lokalguidens expertpanel Stockholm

Vad kan ligga till grund för att man skall kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut?

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Om en hyresvärd inte har tillräckliga rutiner, kan denna missa att skicka svar på en överlåtelsebegäran från hyresgästen. Om svar inte ges inom tre veckor från att begäran framställdes har hyresgästen rätt att säga upp avtalet till upphörande enligt den uppsägningstid som gäller i hyresavtalet. Det är viktigt att påpeka att hyresgästen måste ha en konkret överlåtelsebegäran och inte utnyttja denna regel i jordabalken.

Mitt råd till hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation är att ha en öppen och sund dialog med sin hyresvärd.

Ulrika Bengtsson, Uthyrare, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Uthyrare, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Ibland kan det uppstå situationer som medför att hyresgästen inte kan nyttja lokalen såsom avtalat, d.v.s. att en brist har uppstått i lokalen. Exempel på detta kan vara att lokalen inte är färdigställd på tillträdesdagen, att lokalen inte är utrymd i rätt tid av den föregående hyresgästen, att lokalen under hyrestiden skadas utan hyresgästens vållande eller att det på andra sätt uppstår hinder i nyttjanderätten, t.ex. att hyresgästen inte alls kan nyttja lokalen exempelvis på grund av reparationsarbeten eller att ventilationen inte fungerar. Om hyresvärden inte kan avhjälpa bristen utan dröjsmål eller underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske eller bristen inte är avhjälpt när uppsägning sker kan hyresgästen i vissa fall ha rätt att säga upp avtalet till upphörande i förtid. För att bristen skall kunna ligga till grund för en förtida uppsägning så måste den vara av väsentlig betydelse. Obetydliga bristfäll-igheter eller mindre intrång i nyttjanderätten medför ingen uppsägningsrätt för hyresgästen.

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Om hyresvärden skulle åsidosätta sina plikter enligt hyresavtalet och begå allvarliga kontraktsbrott så kan hyresgästen säga upp hyresavtalet i förtid. Eller om hyresgästen vill överlåta hyresrätten till sin lokal och hyresvärden inte svarar inom tre veckor så kan hyresgästen säga upp hyreskontraktet.

Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt? Finns det samma förhandlingsmöjligheter som vid ett nytecknande av kontrakt?

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Inför en uppsägning bör man som hyresgäst vara påläst om hur marknadsläget i aktuellt område ser ut. Genom att skaffa sig en bra bild av vakansläget, marknadshyror, kommande större infrastruktur- eller byggnadsprojekt så kan hyresgästen bedöma om sin egen lokalsituation är fördelaktig eller inte. Möjligheter till förhandling är således väldigt olika från fall till fall och beroende på hur marknaden ser ut, men inför varje ny kontraktsperiod bör man se över sina lokalbehov på längre sikt och se till att lokalen tillgodoser dessa. Om inte, så är det ett utmärkt tillfälle att förhandla kring exempelvis en renovering eller ombyggnation av lokalen.

Liselott Thelenius, Brostaden

– Det är viktigt att man är ute i god tid och att man gör en skriftlig uppsägning för omförhandling och där anger exakt vilken förändring man vill ha. Om hyresgästen inte gör det så är uppsägningen att betrakta som ogiltig och avtalet kommer att löpa vidare enligt den förlängningstid som står i hyreskontraktet.

Vid omförhandling finns samma förhandlingsmöjligheter som vid nytecknande.

Mitt bästa råd är att man tidigt tar kontakt med sin hyresvärd och att man har en öppen dialog från båda parter för att komma till en överenskommelse som båda parter är nöjda med.

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Jag tycker att hyresgästen bör utgå från sina behov i första hand. Självklart är frågan vad man som hyresgäst vill uppnå. Ändrad planlösning, minskad hyra eller större lokal, gör ju infallsvinklarna olika.

Att göra en marknadshyreskoll ökar jämlikheten mellan parterna i en förhandlingssituation kring hyresnivån. Generellt är det lättare att tillgodogöra sig rabatter vid nytecknande av hyresavtal.

Om anpassning av lokalen önskas bör hyresgästen vara beredd på att teckna ett nytt och längre hyresavtal, så att hyresvärden på det sättet kan finansiera investeringen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter