Lokalguidens expertpanel stockholm

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor. I detta nummer pratar vi renovering och eventuell kompensation för drabbade hyresgäster samt vilka fördelar ett långt hyreskontrakt innebär.

När ni renoverar era fastigheter blir befintliga hyresgäster drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall får hyresgästerna ekonomisk kompensation?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Målet vid en renovering är naturligtvis att skapa klara förbättringar för våra hyresgäster, samtidigt som vi strävar efter att minimera de störningar som uppkommer. Inte sällan kan renoveringen vara ett resultat av ett samarbete mellan oss och våra hyresgäster där vi gemensamt definierat målbilden och förbättrar en rad funktioner för företaget.

Vi på Atrium Ljungberg har förmånen att själva förvalta, utveckla och även i egen regi kunna renovera och bygga om våra hus, då vi har egna projektledare, platschefer och en förvaltning som alltid finns på plats och bevakar våra hyresgästers intressen. Ett utmärkt upplägg som innebär att vi har ett gemensamt mål och gemensamt intresse att aktiv jobba för att minimera störningar och t o m anpassa ombyggnadsprocessen efter våra hyresgästers olika behov och önskemål, för att i slutändan ha en nöjd kund och samarbetspartner.

En ekonomisk kompensation kan naturligtvis förkomma, framförallt vad det gäller t ex butiker vars försäljning drabbats, men i övrigt ser vi det som ett misslyckande om våra hyresgästers verksamhet drabbats så att vi blir ersättningsskyldiga i enlighet med hyreslagen.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Att renovera fastigheterna med sittande hyresgäster kräver god kommunikation mellan parterna. När kunderna får bra information om pågående arbeten i fastigheten så finns det oftast en förståelse för detta. När det gäller störande arbeten så är de oftast förlagda till kvälls- och helgtider för att befintliga hyresgäster inte ska störas i sin verksamhet. Detta gör att vi väldigt sällan hamnar i en diskussion om kompensation.

Markus Pfister,

Diligentia

– Det är ovanligt att vi behöver hyreskompensera hyresgäster när vi renoverar våra fastigheter partiellt. Vid mer omfattande renoveringar av hela fastigheter så är oftast fastigheterna helt tomma innan start, men finns det enstaka hyresgäster kvar brukar de evakueras till nya lokaler stadigvarande eller med återflytträtt. Vid mindre omfattning av renoveringar av fastigheter som likväl kan vara störande så är det viktigt att träffa och informera hyresgästerna om vad som skall göras och när. Vid arbeten som är stadigvarande ”störande”, förlägger vi dessa arbeten före och efter ordinarie kontorstid eller på helger.

Ni erbjuder i dag hyreskontrakt med olika löptider. Vilka fördelar erhåller hyresgäster som skriver kontrakt på mer än 10 år?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Fastigheter är per definition en långsiktig bransch, och vi på Atrium Ljungberg tillhör de mer långsiktiga! Vi skriver gärna långa kontrakt med rätt partners/bolag oavsett konjunktursläge. Att flytta är en dyr process för hyresgästen. Men att fastna i långa kontrakt med en kortsiktig fastighetsägare som inte kan erbjuda utvecklingsmöjligheter över tiden kan vara förödande.

Från start utvecklar vi våra kontor och arbetsplatser för förändring. Att kunna erbjuda en mycket hög flexibilitet över tiden med ett flertal expansionsfronter är en viktig trygghet för våra hyresgäster. Ofta kan vi möta de mest skilda behov även under löpande kontrakt då vi äger stora koncentrationer av lokaler på ett fåtal delmarknader, detta ger oss en stor handlingsfrihet.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Om diskussioner förs om att teckna ett längre avtal så finns det ofta en anledning. Det kan handla om en större yta där båda parter går in med en större investering i lokalerna. Där båda vill känna sig trygga i att det finns ett hyresförhållande som sträcker sig över en längre tid. Hyresgästen har då möjlighet att koncentrera sig på verksamheten och kan planera för sin hyreskostnad. Hufvudstaden arbetar för att teckna så långa hyresavtal som det är möjligt i varje enskild affär. Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete med varje ny kund. Vi är en stor fastighetsägare i Stockholm City och har därför stor möjlighet att erbjuda våra kunder en långsiktig relation.

Markus Pfister,

Diligentia

– När vi tecknar hyresavtal som löper på mer än 10 år är oftast lokalerna/fastigheten specialanpassade för en specifik verksamhet eller så har stora investeringar gjorts i fastigheten. För att möjliggöra detta och för att få ihop den ekonomiska kalkylen behöver hyresavtalens löptider vara långa för att motivera investeringen.

Under en hyresperiod på 10 år hinner det hända en massa saker i vår omvärld som kan påverka lokalbehovet för företaget. För att parera dessa förändringar kan det förekomma möjliga optioner på att både hyra till mer yta eller lämna yta under avtalsperioden. Villkoren för detta hanteras redan från början när man tecknar avtalet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter