Lokalguidens expertpanel skåne nr 8 2011

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor, i detta nummer skimrar dessa i grönt. Vilka miljölösningar är på inmarsch i fastighetsbranschen och vilka värderas högst av hyresgästerna?

Vilken typ av miljölösning anser du värderas högst hos hyresgästerna?

Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden

– Den frågan går nog inte att ge ett enhetligt svar på. I praktiken värderas miljö-frågor väldigt olika inom företagen. Allt från ett gediget engagemang till totalt ointresse. Ofta är det de stora företagen som har råd, eller snarare inte har råd att inte arbeta strukturerat med sin miljöpåverkan. I lokalsammanhang är min känsla att det fortfarande är återvinningsarbetet som har kommit längst och som därför värderas högst. Även om exempelvis gemensamma ansträngningar för att hålla nere uppvärmningkostnaderna är det som gör störst effekt på miljön.

Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon

– Miljömedvetandet ökar hos hyresgästerna. Att det finns bra miljöstationer på fastigheten där de själva kan sortera sitt avfall tycker många är viktigt. De bolag som har specifika miljökrav på fastigheten de själva sitter i har främst krav rörande energiförbrukning. Generellt vill man gärna se miljölösningar som leder till besparingar, både för miljön samt för bolagens kassa genom till exempel just energibesparingar.

Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter

I dag ser vi en trend i att allt fler hyresgäster, på återkommande basis, önskar förbrukningsstatistik för verksamhetens energiförbrukning. I förlängningen innebär det att vi måste utveckla oss ytterligare vad gäller hyresgästernas tillgång till denna typ av information. Hyresgästerna vill i många fall veta den exakta förbrukningen och själva kunna påverka denna. Anledningen till detta är att allt fler företag och organisationer väljer att arbeta aktivt med sin miljöpåverkan och i många fall är det hyresgästens energiförbrukning som visar sig vara den mest betydande miljöaspekten för det specifika företaget. Å andra sidan ska det samtidigt finnas ett värde i att veta att vi som hyresvärd arbetar strategiskt med olika typer av miljölösningar beroende av fastighetens karaktär.

Det händer saker hela tiden inom området miljö. Finns det någon effektiv miljölösning som anses relativt ny i fastighetsbranschen

eller som är på väg in?

Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden

– Det som ligger helt rätt i tiden är gröna hyresavtal. Tyvärr är det svårt att verkligen förverkliga de goda intentioner som avtalen innehåller men bara att det tecknas fler och fler visar på företagens vilja att förändra sin miljöpåverkan. En annan trend är ett helhetstänk kring lokalfrågorna vilket resulterar i att även påverkan kring flytt och ombyggnader tas i beaktande. Mängden material, allt från gamla möbler till rivningsmaterial, är förbluffande stor och detta har det senaste året hamnat i fokus. Inte minst kemikaliefrågorna tror jag kommer att lyftas fram mer framöver.

Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon

– Energiförbrukningen är den största miljöpåverkan för fastighetsbolag och där lägger vi mycket arbete och kan göra störst insats för miljön. Det är också inom detta område som den största miljöutvecklingen sker. Det är dock svårt att peka på någon specifik miljölösning utan vi ser ett antal innovativa lösningar som till exempel solceller, solpaneler och vindkraft. Nackdelen med dessa lösningar är att det är stora investeringar och svåra att få lönsamma men vi följer givetvis utvecklingen med stort intresse. Flera av dessa lösningar är relativt oprövade för fastighetsbranschen avseende befintliga byggnader. Däremot används de betydligt oftare vid nyproduktion. När vi bygger nya fastigheter tittar vi på energi-optimering och bygger energisnålt.

En miljösatsning som vi för närvarande genomför i våra befintliga byggnader med stora värmesystem är att vi sätter in avgasanläggningar för att öka effektiviteten, vilket minskar förbrukningen. Vi sätter även in styrteknik i anläggningarna och är fjärruppkopplade vilket ger en bättre kontroll samt ökad säkerhet och effektivitet.

Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter

– Det går inte att komma ifrån att vi på lång sikt går mot en framtid där våra fastighet-er är mer eller mindre självförsörjande. Detta kommer att innebära en kombination av flertalet miljölösningar (sol, vind, hybrider, absorbtionskyla mm) men också att vi bygger betydligt mer energisnålt med

t ex bättre isolering med tätare byggnader. I dessa sammanhang används även begrepp-et ”aktiva hus”, det handlar inte enbart om att spara energi utan att använda den vid rätt tillfälle. Framtidens miljöteknik kommer med all säkerhet att vidareutvecklas för detta ändamål. Nackdelen med dagens teknik är att det idag är ganska kostsamt i förhållande till andra installationer inom branschen, men branschen tenderar också att se mer långsiktigt när det gäller miljölösningar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter