Lokalguidens expertpanel

Vi har nöjet att presentera ett nytt ansikte i vår Expertpanel, Monica Söderbäck från Harry Sjögren AB. I detta nummer svarar panelen på frågor som går i grönt.

På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgäst-erna när det gäller miljöfrågor?

Manne Aronsson Regionchef,

NCC Property Development

– Det finns en rad aktiviteter en fastighetsägare kan göra för att facilitera en minskning av hyresgästens miljöpåverkan. En bas för detta är att teckna ett grönt hyresavtal där hyresgästen och hyresvärden enas om hur de kan samverka för att minska lokalens miljöpåverkan. Några exempel – då hyresgästen per definition brukar ha sämre kunskap än hyresvärden om lokalrelaterad miljöpåverkan är det bra om hyresgästen påtar sig ett utbildnings- och informationsansvar om vad brukarna i lokalen kan göra för att minska sin lokalpåverkan - t ex slå av ström till datorn på kvällar och helger, acceptera ett något större temperaturintervall när det är ovanligt varmt eller kallt ute, välja Svanenmärkta ytskikt, källsortera avfall och arbeta för att minska avfallsmängder, exempelvis genom att minska mängden utskrifter eller skriva ut dubbelsidigt.

Monica Söderbäck Marknads-

samordnare, Harry Sjögren

– För att minska miljöpåverkan i våra fastigheter krävs ett samarbete med hyresgästerna då det ofta är en beteendeförändring som ska ske. Ett samarbete är en förutsättning för ett framgångsrikt resultat. Utgångspunkten är att all verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och på ett resurssnålt sätt. Hyresgästerna betalar energin vilket innebär att de har incitamentet för att göra en förändring tillsammans med oss som på sikt leder till en besparing för dem. Att minska användningen av kemikalier och successivt övergå till miljömärkta certifierade produkter är en annan del av miljöarbetet. Vi erbjuder våra hyresgäster hjälp med identifiering av miljöfarliga kemikalier samt råd och tips när det gäller val av ersättningsprodukter.

Inom avfallshantering finns stora möjligheter till effektivisering och miljöförbättring. Harry Sjögren AB driver projekt där vi samlar in elektronikskrot samt ger våra hyresgäster hjälp med att revidera avfallshanteringen. För att genomföra allt detta i större skala har vi under förra året tagit fram ett ”Grönt Samverkansavtal” som är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet. Syftet med samverkansavtalet är att det ska leda till god energihushållning, minimal belastning av miljö och optimalt utnyttjande av gemensamma resurser. Samarbetet kännetecknas av öppenhet, kreativitet och affärsmässighet samt att det gynnar båda parter. Förutom samhälleliga vinster i form av reducerad miljöpåverkan kommer samverkansavtalen även att leda till minskade kostnader för bolagen.

Joachim Hult Regionchef,

Hemsö Fastigheter

– Optimalt är såklart om fastighetsägaren och hyresgästen har liknande ambitioner och utifrån dessa kan arbeta mot gemensamma mål. Om inte kan en fastighetsägare med starka och tydliga miljömål inspirera en hyresgäst att göra mer på miljöområdet, till exempel genom gröna hyresavtal eller genom att i dialog upprätta gemensamma miljöprioriteringar. Om det är tvärtom, att hyresgästens miljöambitioner är starkare än fastighetsägarens kan hyresgästen ställa miljökrav som en del av villkoren för samarbete. Frågor som är lätta att samarbeta kring i relationen hyresgäst/fastighetsägare är till exempel avfallshantering, materialval vid renoveringar och ombyggnationer och val av temperaturnivåer inomhus.

När klassas ett kontor som miljövänligt?

Manne Aronsson Regionchef,

NCC Property Development

– Det finns inte ett givet svar på frågan, sanningen ligger i betraktarens ögon. Räcker det med bra källsortering och lågenergilampor, krävs det att Fastighetsägaren har ett certifierat energiledningssystem eller ett av tredje part certifierat miljöcertifieringssystem såsom BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad? Om man som hyresgäst har höga miljöambitioner bör man välja hus som är miljöcertifierade enligt exempelvis BREEAM. Då vet man att fastighetsutvecklaren gjort aktiva miljöval genom hela processen och att det också granskats och verifierats av tredje part.

Monica Söderbäck Marknadssamordnare, Harry Sjögren

– Kontor är aldrig miljövänliga. För att vara miljövänligt krävs ett kretsloppstänkande. Vi förbrukar alldeles för mycket/många ändliga resurser som aldrig kan återskapas igen. Däremot kan man arbeta tillsammans för att minimera miljöpåverkan. Inköp kan ske med minsta möjliga belastning för miljön. Detta gäller för produktens eller tjänstens tillverkning, användning och avfall. Vid nybyggnation kan man redan från början, från och med första spadtaget, välja de alternativ som har minsta miljöpåverkan. De olika certifieringar som idag står till buds att arbeta utifrån, exempelvis Green Building, LEED och BREEAM verkar alla för att minska miljöpåverkan på varierande nivåer. Att erhålla en certifiering visar att man arbetar seriöst och målinriktat för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Joachim Hult Regionchef,

Hemsö Fastigheter

– Miljövänligt är ett ord som vi värjer oss mot, miljöanpassat är ett bättre uttryck. Ett miljöanpassat kontor ska ha starka miljökrav vid all upphandling av kontorsinredning och kontorsmaterial, de ska ha tänkt till vad gäller personalens möjligheter att ta sig till jobbet utan att skapa för mycket koldioxidutsläpp (närhet till kollektivtrafik, möjligheter till cykelparkering, klimatanpassade förmånsbilar etc). Vidare är källsortering självklart, liksom att kontoret i möjligaste mån har en miljöanpassad uppvärmning, t ex i form av fjärrvärme eller, om det inte går, välja att inte ha för varmt på kontoret. Att välja miljövänligare byggmaterial bidrar ju också.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter