lokalguidens expertpanel

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor. I detta nummer sätter vi gröna frågor i fokus och undrar hur fastighetsägarna kan samarbeta med sina hyresgäster och hur stor betydelse miljömärkningarna har för hyresgästerna. Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg – Det naturliga angreppssättet är att samverka kring miljöområden som båda parter vill bearbeta. Som fastighetsägare har vi många orsaker till att ha ett brett och långsiktigt hållbarhetsperspektiv, medan det varierar kraftigt mellan kunder. Vissa prioriterar avfallsfrågor, för att det ”känns miljö”, medan andra exempelvis ser till energiförbrukningen av kostnadsskäl. Kundens drivkrafter kan också utgöras av interna mål och riktlinjer. Vi på Atrium Ljungberg anpassar våra insatser till rådande normer, preferenser och lokala förutsättningar. Samverkan sker dels i form av engångsinsatser, dels som mer långsiktiga överenskommelser om miljöcertifiering av en byggnad och/eller Green Lease. Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden – Det finns många frågor i stort och i smått där fastighetsägare och hyresgäster kan samarbeta. Det handlar mycket om kommunikation och om att ge hyresgästen förståelse för vad deras krav och önskemål betyder för miljön. Fastighetsägaren har bl a ett ansvar att informera hyresgästen om hur drifttider samt höga krav på inomhusklimatet påverkar energianvändningen. Vi kan informera om vilka mindre åtgärder som hyresgästen kan bidra med för att minska miljöpåverkan, som exempelvis att dra ner markiser vid solsken, inte öppna fönster varma dagar, stänga av datorer och utrustning när hyresgästen inte vistas i lokalen mm. Hyresgästerna är i dag tacksamma för tips och råd gällande miljöfrågor. Vid lokalanpassningar installerar Hufvudstaden energieffektiv belysning med närvarostyrning och dagsljusreglering samt energieffektiv styrning av värme, kyla och ventilation. Vidare kan vi hjälpa hyresgäster att göra kloka miljöval vid ombyggnationer och val av inredning. Samarbete kring källsortering kan också ge ökad andel sorterat avfall och därmed en högre återvinningsgrad av material. Markus Pfister,

Diligentia – Det finns mängder av gemensamma åtgärder som man kan göra mellan fastighetsägare och hyresgäst. Från första kontakten som man får mellan parterna bör frågan upp på agendan hur man gemensamt kan jobba med miljöfrågor t ex i utformningen av lokalen så att man slipper bygga om vid organisationsförändringar, utforma en teknisk standard så att man hushåller med värme, kyla och el och i förvaltningsfasen bör man även ha hittat lösningar som gör att kunden kan påverka sina driftskostnader genom att sänka temperaturer eller drifttider. Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Miljömärkningarnas betydelse för brukaren av fastigheten/lokalen ökar men varierar mycket kraftigt från fall till fall, dels beroende på vilken märkning som väljs, dels beroende på de ambitioner som gällt under certifieringen. Det är också en fråga om preferenser, vad vill/förväntar sig kunden att "känna"? En kund som enbart värdesätter energifrågor kan vara 100 % nöjd med ett Green Building, medan den arbetsmiljöintresserade kunden, som i första hand tänker ”människan i centrum”, bör känna sig säker med en Miljöklassad byggnad. För Atrium Ljungberg, som arbetar långsiktigt med utveckling av mötesplatser och helhetsmiljöer, har det dock varit självklart att välja en standard som passar olika typer av kunder. Den standarden Atrium Ljungberg har valt att certifiera nya byggnader mot heter BREEAM International, vilken styr projekt/byggnad mot låg energiförbrukning, god arbetsmiljö, låg ekosystempåverkan, liten påverkan på omgivning/grannar, låga utsläpp och hållbara transporter. Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden – Fortfarande ser vi att miljömärkning har en underordnad betydelse för de flesta hyresgäster men utvecklingen går snabbt framåt och allt fler hyresgäster efterfrågar olika typer av miljömärkning. I framtiden kommer det att bli ett krav från hyresgästerna att fastigheter har någon typ av miljömärkning och det kommer att underlätta hyresgästernas val av en miljöriktigt lokal. Markus Pfister,

Diligentia – Betydelsen om det heter det ena eller andra är inte avgörande utan mer att det är ett miljöledningssystem som är ”bransch”-anknutet. Betydelsen av specifik miljömärkning är inte avgörande utan mer att man som fastighetsägare har ”miljöarbetet” högt på agendan då detta blir mer och mer en självklarhet som en hygienfaktor för kunderna. Arbetar man inte med miljöfrågor så kommer det bli svårt att hyra ut lokaler framöver.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter