Lokalguidens Expertpanel

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor. I detta nummer sätter vi gröna frågor i fokus och undrar hur fastighetsägarna kan samarbeta med sina hyresgäster och hur stor betydelse miljömärkningarna har för hyresgästerna. På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med sina hyresgäster när det gäller miljöfrågor? Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden – Fastighetsägaren kan dela med sig av sin erfarenhet kring hållbarhetsarbete i samband med lokalerna. Allt från energioptimering till kunskap om en miljövänligare företagsflytt. En öppen dialog är en förutsättning, inte minst när det gäller energiförbrukning, den största enskilda kostnadsposten i fastigheten, som är den miljöfråga som går att påverka mest. En förutsättning är dock att man har en samsyn kring hållbarhet. Vi har tyvärr stött på hyresgäster som varit ointresserade av att ta ett gemensamt ansvar, trots att de långsiktiga ekonomiska effekterna också är positiva. De gröna hyresavtal som börjar dyka upp på marknaden handlar i mångt och mycket om en gemensam handlingsplan, en viljeförklaring. Avtalen har fortfarande barnsjukdomar som behöver slipas till, men initiativet är ett stort steg i rätt riktning! Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon – Genom dialog och lyhördhet arbetar vi på Dagon med miljöfrågor tillsammans med våra hyresgäster. Vi besöker ofta hyresgästerna och tittar bland annat på hur vi kan tillgodose önskemål avseende miljöfrågor för deras specifika verksamhet i fastigheterna. Tillsammans tittar vi även på energibesparande åtgärder, då energianvändningen har en stor miljöpåverkan. På vår hemsida har vi hyresgästinformation med tips om vad hyresgästerna kan göra för miljövänliga åtgärder i sina lokaler. Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter – När det gäller frågor kring miljöarbete så handlar det allt mer om energiförbrukning och energieffektivisering. Hyresgästerna blir allt mer intresserade av sina förbrukningssiffror för att man själva i sin tur skall redovisa sina egna siffror. Men det handlar också om att företagen på ett mera handfast sätt vill vara med och påverka sin förbrukning genom t ex rörelsestyrd ventilation och belysning. Att vi som fastighetsägare köper grön el till våra fastigheter är också en återkommande fråga. Många av dessa frågor kräver ett nära samarbete mellan hyresgästen och fastighetsägaren för att man skall få ett så bra resultat som möjligt. Hur stor betydelse tror ni att miljömärkning av byggnader, så som LEED, BREEAM, GreenBuilding och Miljöbyggnad har för hyresgästerna? I hur stor omfattning efterfrågas detta i dag? Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden – I dagsläget är det främst stora företag som själva kommit långt i sitt hållbarhetsarbete som verkligen ställer krav på klimatsmarta leverantörer. En miljömärkning hjälper kunden att hitta och välja och därför har det stor betydelse för dessa. Mindre företag har så många andra affärskritiska frågor att ta ställning till att miljöfrågorna i praktiken hamnar långt ner i prioriteringarna. Miljömärkningen får då en mer marginell betydelse. Man kan göra liknelsen med den hängivne och miljömedvetne personen som bara handlar KRAV-märkt ost medan medelsvensson endast gör det om det är på extrapris. Intressant i denna fråga är att det är en stor skillnad mellan generationerna och det kanske är främst det som speglas i valet. Generation Y har en bit kvar tills de börjar bli en maktfaktor i näringslivet. Nu påverkar deras värderingar bara indirekt och därmed marginellt beslutsfattandet. Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon – Vi har märkt att vissa större företag efterfrågar att ha sina verksamheter i miljömärkta fastigheter. I Karlskrona bygger Dagon en energisnål fastighet där Länsstyrelsen blir största hyresgäst. Fastigheten kommer mer än väl att uppfylla kriterierna för GreenBuilding, något som Länsstyrelsen sett som positivt vid sitt val av kontor. Vi upplever ännu inte att majoriteten av hyresgästerna efterfrågar att sitta i miljömärkta fastigheter. Däremot efterfrågas ibland information om hur vi som fastighetsägare aktivt arbetar med miljöfrågor. Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter – Frågor och krav kring miljömärkningen kommer allt mer från hyresgästerna. Fortfarande är det dock framförallt vid nyproduktion som våra hyresgäster ställer krav på miljömärkning. Allt nytt som produceras hos Wihlborgs idag har miljömärkning enligt GreenBuilding.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter