Lokalguidens expertpanel

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor. I detta nummer handlar dessa om i vilket skick en lokal ska lämnas vid en flytt samt för- och nackdelar med att hyra respektive köpa sin lokal.

Det är vanligt att lokalen anpassas efter hyresgästens verksamhet, men i vilket skick ska lokalerna lämnas när hyresgästen flyttar?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Enklast är att redan vid kontraktsskriv-andet enas om lokalernas skick vid en framtida avflyttning, då vet båda parter vad som gäller vid en flyttbesiktning. Att lokalen inte förvanskats under perioden och att den återlämnas vårdad och väl avstädad brukar vara en självklarhet. Naturligt slitage brukar ganska enkelt gå att skilja från åverkan, det är ovanligt att våra åsikter skiljer sig från hyresgästens när vi besiktigar lokalen tillsammans.

Vi ser en fördel i att vi själva förvaltar våra kontor och har en nära dialog med våra hyresgäster, vilket underlättar även vid avflyttningen. I de fall en lokal har byggts om under hyresperioden brukar gränsdragningen för återställandet ske vid vad vi en gång godkänt. Om vi inte innan ombyggnaden har yppat krav på återställ-ande behöver hyresgästen inte ”bygga bort” gjorda förändringar. Tricket är nog att aldrig bygga ”dåliga” lösningar.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Vid en avflyttning gör vi en avflyttningsbesiktning där vi tillsammans med hyresgästen går igenom lokalen. Hyresgästen ska återlämna lokalen väl avstädad, tömd och i godtagbart skick. Vi godkänner vanligtvis ett normalt slitage som slitna golv och enstaka hål i väggen efter exempelvis tavlor. Vi ser gemensamt över datanät och larm, om detta skall tas bort eller lämnas kvar.

Om hyresgästen har förändrat lokalen eller dess tekniska system själva under avtalsperioden så ska hyresgästen återställa lokalen vid avflyttning om inget annat överenskommits.

Markus Pfister,

Diligentia

– Underhållsansvaret regleras i hyresavtalet där det i 9 av 10 fall står att hyresgästen skall ha det inre underhållet. Det innebär att hyresgästen skall fortlöpande underhålla samt ha tillsyn av lokalen, dvs lokalen skall i princip ha likvärdigt skick och utformning så som var när lokalen togs i besittning, om inget annat har överenskommits under hyresperioden.

Oftast så brukar lokaler som blir vakanta genomgå större renoveringar och då brukar underhållsfrågan oftast bli en förhandlingsparameter om onormalt slitage skall regleras.

Det finns företag som investerar i egna lokaler istället för att hyra, vilka är för- respektive nackdelarna med att köpa jämfört med att hyra?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Kul och tveeggad fråga. Vi föredrar själva att äga, förvalta och utveckla lokaler och fastigheter, samtidigt som vi brinner för att på bästa sätt ta hand om våra hyresgäster! Svaret är nog en smula nationalekonomiskt. Alla vill vi vinna de komparativa fördelar som fri handel erbjuder. Med andra ord, att om var och en gör det han eller hon är bäst på blir det samlade välståndet högst för alla inblandade parter. Och det enkla svaret är att vi tror oss vara duktiga i alla steg av en aktiv fastighetsförvaltning. För företag med annan kärnverksamhet än fastigheter finns det oftast en högre avkastning/vinst på investerad tid och kapital om det satsas på deras specialgebit istället för att engageras i ombyggnationer, hisservice och snöskottning. Arbete som exempelvis vi på Atrium Ljungberg tror oss kunna hantera med bravur kombinerat med ett personligt engagemang, vilket brukar bli en bra affär för alla parter!

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Valet att köpa eller hyra lokal beror ofta på vilken verksamhet man bedriver. Inom produktion och tillverkningsindustrin bygger man ofta sin egen fastighet. Man kan då lättare specialanpassa lokalerna efter sin verksamhet och sitt behov. Vi ser att inom traditionell kontorsverksamhet väljer företagen oftast att hyra sin lokal. Man har då en flexibilitet och man kan koncentrera sig på sin verksamhet.

Markus Pfister,

Diligentia

– Att binda kapital i fastigheter har i de flesta fall alltid varit bra affärer, men man skall klara av när det blir sämre tider så att man inte hamnar i knipa och måste sälja.

Äga är alltid att äga alla möjligheter och alla risker. Inom produktionslokaler har jag en större förståelse för att man vill äga sin fastighet då man använder lokalerna för en speciell produktion där det kan vara svårt att hitta lämpliga lokaler då oftast investeringarna är höga i specialinredning. Vad gäller kontor är det inte lika självklart att äga själv då man förmodligen ligger en bit ifrån själva förvaltningen från sin huvud-affär. Hyra är hyra där man har mer rättigheter än skyldigheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter