LOKALGUIDENS EXPERTPANEL

Den senaste tiden har det diskuterats att skapa ett enhetligt system för miljöklassning av byggnader. Vad tycker du? Fungerar det bra som det är idag eller finns det ett behov av förändring? Christel Armstrong Darvik, Stena Fastigheter - På sikt är det nödvändigt att ha ett enhetligt system för miljöklassning av byggnader så vi alla menar samma sak i våra ambitioner att förbruka mindre energi. Intresset att tänka långsiktigt och på ett hållbart samhälle har fått ett nyuppvaknande och det är viktigt att initialt inte döda kreativiteten med för mycket byråkrati. Jessica Thornander, Aberdeen Property Investors AB - Ett enhetligt tydligt miljöklassningssystem är att föredra framför de olika klassificeringar som finns idag som är svåra att utvärdera. En del av dessa olika system är dessutom internationella och kan därför vara svåra att tillämpa efter svenska förhållanden. Lotta Strömgren Jönsson, NCC Property Development AB - NCC har valt att ansluta sig till Green Building och Breeam. Dessutom jobbar vi med "gröna etableringar". Det finns en poäng med att flera system finns parallellt då det i sig tycks driva utvecklingen genom att kraven hela tiden skärps. Nackdelen är att det blir svårt att jämföra olika byggnaders miljöprestanda och blir ganska ohanterligt för kunderna. Inom en snar framtid är det därför troligt att systemen kommer att integreras och/eller att det skapas jämförelsenycklar som gör att systemen enkelt går att översätta. Dock är det vår övertygelse att det inte räcker att enbart miljöklassa en byggnad. Vi ser att utbildning av kunden är minst lika viktig. Att på ett pedagogiskt sätt berätta hur byggnaden fungerar och vilka åtgärder kunden själv kan göra för att minska klimat- och miljöpåverkan, NCC kallar det Green Working. Vilket ansvar anser du att fastighetsbranschen har för att minska klimatpåverkan? Christel Armstrong Darvik, Stena Fastigheter - Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan då bostäder och lokaler utgör drygt 30 % av Sveriges totala slutliga energianvändning. Därför är det oerhört viktigt att vi tar saken i egna händer och inte låter andra tala om för oss vad vi skall förändra. Det gäller att vi själva är innovativa och hittar lösningar för morgondagens fastigheter, både det vi bygger nytt men inte minst i befintligt bestånd. Jessica Thornander, Aberdeen Property Investors AB - Alla branscher bör göra sitt för att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. Vi på Aberdeen arbetar aktivt i våra kunduppdrag med olika delar för att minska negativ miljöpåverkan, som exempel kan nämnas en aktiv energiuppföljning som i flera fall resulterat i olika energiförbättringsåtgärder som lett till minskad energiförbrukning i många av våra förvaltade fastigheter. Vi har ett flertal fastigheter som efter energibesparingsåtgärder klassificeras eller kommer att kunna klassificeras som Green Buildings.

Lotta Strömgren Jönsson, NCC Property Development AB - Bygg och fastighetsbranschen står för 40% av den totala energianvändningen vilket i sig visar på att branschen har ett stort ansvar. En byggands energianvändning fördelas så att ungefär 20% används i produktionsfasen och 80% i driftsfasen. Detta visar vikten av att projektera och bygga så att energianvändningen blir så liten som möjligt i driftfasen. Det kan åstadkommas genom att alla inblandade - byggare, arkitekter, konstruktörer, installatörer mfl - bidrar med sitt kunnande så att slutprodukten blir optimerad. Låg klimatbelastning åstadkoms genom allt från byggnadskroppens utformning och placering och vald produktionsmetod till material- och systemval. Därtill kommer möjligheterna att skapa egenproducerad energi och slutligen påverkas belastningen av hur brukarna använder slutprodukten.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter