Lokalguidens expert svarar

Troligen kommer det i framtiden lagkrav för att minska koldioxidutsläppen för att möta målet om 20 procents reduktion till 2020. Är det ett realistiskt mål för fastighetsbranschen?

Christel Armstrong Darvik

Stena Fastigheter AB

- Det är oerhört viktigt att vi i branschen tar på allvar att vi måste bidra till att minska koldioxidutsläppen. Vi står för en så stor andel av Sveriges totala utsläpp och därför är det viktigt att varje företag ser över vad man kan göra. Inom Stena Fastigheter har vi satt upp tuffa mål och arbetar intensivt med olika lösningar. Varje fastighet har individuella sparmål. På vissa fastigheter går det att spara mycket med små medel och på andra krävs stora investeringar för att kunna minska energianvändningen. Det finns en stor besparingspotential i det svenska fastighetsbeståndet, men hur stor den verkligen är utan mycket kostsamma investeringar är svårt att säga.

Jessica Thornander

Aberdeen Property Investors AB

- Det är svårt att svara generellt men visst kan branschen göra mer när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Aberdeen arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen i sina förvaltade fastigheter vilket är det viktigaste steget till minskade utsläpp. Sedan handlar det förstås om vilken energi vi använder till fastigheternas drift och många av våra uppdragsgivare har valt att köpa grön el.

Lotta Strömgren Jönsson

NCC Property Development AB

- Kraven för fastighetsbranschen ser ut att bli ännu tuffare än så! Nyligen lades ett förslag fram från EU att alla nybyggnader skall vara så kallade NNE (Nära noll energibyggnader) från 2021 (2020-12-31). Detta innebär att byggnadernas energianvändning skall vara nära noll! Hur detta skall implementeras är respektive medlemsland ansvarig för. I Sverige pågår det en utredning som leds av Energimyndigheten hur detta skall tolkas och implementeras. Under hösten har en remissutgåva passerat ett antal företag och det har även hållits ett antal hearings för att få branschens synpunkter i detta arbete. Under våren skall en strategi läggas fram och slutligen skall regeringen fastställa de nationella kraven. Detta kommer att innebära att branschen kommer att ställas inför stora utmaningar om att dels skapa byggnader med låg energianvändning, men även titta på förnyelsebara energikällor så som sol, vind och vatten för att möta de kommande kraven.

Det verkar som om de flesta nu inser att miljöcertifierade fastigheter värderas högre. Är det något ni märker av och hur ser er strategi ut för det?

Christel Armstrong Darvik

Stena Fastigheter AB

- När vi idag bygger en ny fastighet så har vi alltid med miljöaspekterna och gör en bedömning på vilket sätt fastigheten skall miljöcertifieras. Tyvärr så är efterfrågan från våra hyresgäster ännu inte så stark att man är beredd att betala mer i hyra för en miljöcertifierad byggnad. Vi tror ändå att på sikt så kommer efterfrågan att finnas där.

Jessica Thornander

Aberdeen Property Investors AB

- Vi har definitivt märkt av ett ökat intresse för miljöcertifierade fastigheter och har ett antal GreenBuilding-klassade fastigheter i förvaltningsbeståndet. Aberdeen arbetar aktivt med dessa frågor och har fler fastigheter på gång att bli certifierade. Vi märker också ett ökat intresse för miljöcertifierade fastigheter när våra kunder söker nya fastigheter till sina portföljer.

Lotta Strömgren Jönsson

NCC Property Development AB

- Ja, vi märker att medvetenheten hos våra kunder (hyresgäster och investerare) har ökat markant när det gäller miljöklassning av byggnader. Vi märker även att kunskapen om innehållet i miljöklassningssytemen är större idag. Vi har under flera år studerat och lärt oss hur de olika systemen är uppbyggda och är väl förberedda på dessa krav från våra kunder. Vi har detta år beslutat att vi skall använda det Brittiska systemet BREEAM när det gäller utveckling av våra kommersiella fastigheter. Detta för att vi är verksamma på en nordisk marknad och tror att det är detta system som kommer att få störst genomslagskraft i Norden. Ett par exempel på detta är att Norge nyligen har bestämt att BREEAM ska bli nationell standard samt att Sverige nu är i full gång via Sweden Green Building Council att ta fram en svensk anpassning av systemet. Vi har ett tiotal byggnader i Norden som vi håller på att certifiera enligt BREEAM. Beträffande ökat värde av fastigheter som miljöklassas är det framförallt i studier från USA och Storbritannien som man har sett denna utveckling. Vi i Sverige har relativt få miljöklassade byggnader, vilket gör att vi ännu ej kunnat dra liknande slutsatser här. Dock är vi övertygade om att när antalet miljöklassade byggnader ökar här kommer vi att se samma trend.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter