LILLA BOMMEN ÄR POPULÄRAST

Jones Lang LaSalle genomför vartannat år en omlokaliseringsstudie där ett urval av de företag som genomfört de största omlokaliseringarna i Göteborg får svara på frågor om vilka motiv och faktorer som ligger bakom valet att flytta. Undersökningen har tidigare gjorts för perioderna 2002/03, 2004/05 samt 2006/07. Vid årets undersökning är det omlokaliseringar som genomförts i Göteborg under 2008 och början av 2009 som studerats närmare. De kanske tydligaste trenderna bland omlokaliseringarna i årets undersökning är allt större fokus på mjuka värden såsom kraften att kunna attrahera kompetent personal samt en förbättring av företagets image. Framförallt under 2008 var det arbetskraftsbrist inom vissa branscher vilket bidrog till att företagen såg lokaliseringen som en stark konkurrensfaktor om den mest kompetenta personalen. Även en faktor såsom "bättre tillgänglighet till allmänna kommunikationer" är numera bland de starkaste faktorerna när företag väljer att omlokalisera. Dels så är det ett resultat av att vi idag arbetar över större geografiska områden med exempelvis möte i Göteborg på förmiddagen och i Malmö på eftermiddagen men även en hög inpendling till Göteborg påverkar företagen att lokalisera nära knutpunkter. Dessutom spelar den ekonomiska och miljöaspekten in hos företagen; de vill att de anställda hellre åker kommunalt och miljömässigt "rätt" än att behöva betala dyrt för parkeringsplatser. En allt större mängd företag som ska flytta i Göteborg sätter kriteriet att de vill flytta till lokaler som ligger inom X meter (X minuters gångavstånd) från Centralstationen. Närhet till allmänna kommunikationers betydelse för val av lokalisering; Av de deltagande företagen svarar 52 % (55 % vid studien 06/07) att expansion varit av mycket hög betydelse för omlokaliseringen. Detta kan tyckas vara en märklig observation i en finansiellt turbulent marknad men det bör dock uppmärksammas att de flesta av företagen i undersökningen omlokaliserade innan årsskiftet 08/09 vilket innebär att beslutsprocessen pågick under en period med god ekonomisk tillväxt. Populariteten av Göteborgs delmarknader har i många fall förändrats radikalt genom åren. Hårt satsande delmarknader som Mölndal samt Norra Älvstranden är på stark frammarsch medan delmarknader såsom övriga Hisingen har avtagit i popularitet. Många företag anger i årets undersökning att även Avenyområdet är en attraktiv delmarknad att omlokalisera till förutsatt att parkeringsfrågan kan lösas på ett fördelaktigt sätt. Lilla Bommen stärker sin ledning som den mest populära delmarknaden att omlokalisera till, då 53 % (38 % 06/07)) av företagen ansåg att delmarknaden var lämplig för verksamheten. Detta grundar sig främst på dess centrala läge, goda tillgänglighet och gynnsamma hyresnivå. En klar trend är att företagen ser fler delmarknader som lokaliseringsalternativ än tidigare vilket främst beror på en ökad flyttbenägenhet samt en tidigare "lojalitet" mot en viss delmarknad. Sett till tidigare undersökning är årets ökning av snittyta per anställd markant. Skillnaden mellan yta per anställd före och efter flytt är 5,6 kvm vilket kan jämföras med 2,5 kvm ökning per anställd i undersökningen som gjordes 2007. Särskilt intressant är ökningen då företagen företrädelsevis har valt att flytta från lokaler med kontorsrum, till förmån för mixade ytor eller kontorslandskap. Ökningen har troligtvis sin förklaring i att företagen i undersökningen fattat sina beslut i senare delen av högkonjunkturen, en tidpunkt i vilken de såg möjligheter till fortsatt verksamhetstillväxt. Benägenheten att använda sig av olika former av extern hjälp under någon fas av företagens omlokalisering har varit ett nytt ämne att undersöka för årets studie. De allra vanligaste formerna av extern hjälp bland företagen har varit att anlita experter för lokalutformning samt den fysiska flytten. I vissa fall anlitades arkitekterna av det hyrande företaget, men oftast har kontakten skett via fastighetsägaren. Ungefär en fjärdedel av de omlokaliserade bolagen valde att ta extern hjälp för lokalsökningen, och endast en tiondel anlitade förhandlingsstöd. I takt med en ökad konjunkturnedgång bedöms exempelvis kostnadsbesparing och samlokalisering bli allt mer utmärkande anledningar till varför företagen i Göteborg omlokaliserar under fortsättningen av 2009 och 2010. Ett tänkbart scenario är även att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en mindre central delmarknad av kostnadsbesparingsskäl, något som varit synnerligen ovanligt under åren 2006-2008.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter