Lena Hall, projektledare i Väsjöprojektet: Detta område är verkligen välkommet

Lena Hall, projektledare i Väsjöprojektet, berättar om Norrsätra verksamhetsområde i Sollentuna som är ett gammalt fritidshusområde som nu skall omvandlas. 

– Det som egentligen föranledde hela projekt Väsjön var att en problematik kring det stora antalet enskilda avlopp i området konstaterades. Den höga miljöbelastningen krävde att kommunalt avlopp byggdes ut. Det är roligt att man från kommunhåll vågat ta ett större grepp och, istället för att bara bygga ut vatten och avlopp, tagit tillfället i akt att utveckla och förtäta delar av området till en mer stadslik miljö, säger Lena Hall, projektledare i Väsjöprojektet.

39559821-LXpBR

39559821-LXpBR

Norrsätra verksamhetsområde blir en del av den nya stadsdelen Väsjön, som ska växa fram mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat, med ungefär 10 000 boende och den infrastruktur och service som därmed krävs.

– I och med bristen på etableringsytor i Stockholmsområdet är detta nya verksamhetsområde verkligen välkommet. Efterfrågan på verksamhetslokaler är stor.

Projekteras för fullt

Detaljplanen för verksamhetsområdet är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunen som från början ägt all den aktuella marken har sålt ungefär en tredjedel till JM Entreprenad som har påbörjat markarbeten. Förutom att ställa i ordning tomtmarkerna förbereder kommunen för anläggning av gator och VA.

– Under 2017-2018 tror vi att vi kommer kunna bygga ut infrastrukturen i området, säger Lena Hall.

Försäljning av resterande mark kan bli aktuell under 2018. Under 2019 ska det sedan vara fritt fram att börja bebygga tomterna.

– Anledningen till att vi valt att bygga ut infrastrukturen innan markförsäljningen är för att undvika kollisioner med transportlogistiken. Tanken är att vägarna ska vara klara och att det bara ska vara att koppla på sig på vatten och avlopp när fastigheterna är klara. Hela området är troligen färdigställt senast 2020.

Lättare industri och kontor

– Flera företag har redan hört av sig och varit intresserade av att köpa mark i området. Både småindustri och lagerverksamheter är representerade. En intressent har även planer på att etablera en trädgårdshandel.

Enligt detaljplanen är dock andelen handel inom området begränsad.

– Det är inte tänkt att bli ett handelsområde utan här ska lättare industri, mindre verkstäder, lagerverksamhet och kontor finnas. För extern handel har vi, inom kommunen, andra områden.

Även att etablera tyngre industri kan, enligt Lena Hall, bli svårt i och med att byggrätterna är ganska begränsade.

– Man får endast bebygga 60 procent av markytan.

Bra kollektivförsörjning

Planområdet är beläget mellan Frestavägen och Norrortsleden i norra delen av Väsjöområdet, angränsande till Upplands Väsby kommun.

– Tanken är att Norrortsleden, via trafikplats Hagbylund, ska användas som huvudsaklig in- och utfart till verksamhetsområdet. Eftersom fler bostäder sedan ska byggas söderut, utmed Frestavägen, är Frestavägen söderut olämplig för tyngre transporter.

Inom Norrsätra verksamhetsområde planeras en ändhållplats för busstrafik och längs Frestavägen ska enkelriktade gång- och cykelbanor anläggas på båda sidor om gatan.

– Så kollektivförsörjningen i området ska också bli bra, säger Lena Hall.

Det finns långtgående planer för hur man vill att området ska se ut. Tanken är att bebyggelsen ska gå i falurött och i huvudsak bestå av tvåvåningsbyggnationer.

– Kommunen vill ha en sammanhållen gestaltning och färgsättning av området och att detta anpassas utifrån att det här tidigare var fritidshusbebyggelse.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter