Kompensation vid renovering - expertpanelen Stockholm

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst samt hur kan de undvikas?

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Det finns många frågor som kan leda till missförstånd mellan fastighetsägare och hyresgäst om inte uthyrningsdialogen är tydlig eller om hyresavtalet inte speglar det som man kommit överens om. Om lokal-en ska anpassas är ombyggnadsbilagan en mycket viktig beståndsdel i det nya hyresavtalet.

Den dagliga skötseln och underhållet av lokalen är också föremål för missförstånd. En gränsdragningslista som reglerar detta är en viktig del av hyresavtalet, för att missförstånd ska undvikas. Sammanfattningsvis: var noga med vad som står i avtalet.

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Jag tycker inte att det finns några generella missförstånd som brukar uppstå. Det är viktigt att ha ett tydligt avtal och att man går igenom det noggrant tillsammans så att hyresgästen vet vad de olika delarna betyder. Att tydligt tala om vad som ingår i hyran, förklara kostnaderna för t ex media, gå igenom gränsdragningslistan för underhåll etc. Så att ta tid för en noggrann genomgång avtalet ger goda förutsättningar för att missförstånd ska undvikas och att hyresförhållandet får en positiv start.

Lennart Öberg, Uthyrare, Humlegården Fastigheter

Lennart Öberg, Uthyrare, Humlegården Fastigheter

Lennart Öberg, Humlegården

– Ett vanligt missförstånd är gränsdragningsfrågor, vem som ska ansvara och bekosta vad i en lokalanpassning. Viktigt att vara tydlig i förhandlingsskedet innan kontraktskrivning och även under hyresgästanpassningen.

När fastigheter renoveras kan hyresgäster bli drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall bör hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Hyreslagens regler ger möjlighet till nedsättning av hyran om hyresgästen får inskränkningar i sin möjlighet att nyttja lokalen. Denna regel går dock att bindande förhandla bort, vilket är vanligt. Om parterna avtalat att hyresgästen inte ska ha ersättning vid sedvanligt underhåll kommer inte ersättning att utgå, så till vida inte underhållsarbetet tar längre tid än vad som anses normalt för åtgärden. Detta borde ge hyresgästen rätt till nedsättning av hyran.

Oavsett vad som avtalas om hyresgäst-ens eventuella ersättning vid sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt, gäller att hyresvärden har ett strikt skadeståndsansvar enligt hyreslagen. Det innebär att skadeståndsansvaret inte går att förhandla bort.

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– I hyreskontraktet ska det framgå vad man har kommit överens om gällande eventuell nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll utav lokalen eller fastigheten. Det är väldigt viktigt för hyresvärden att planera underhåll i så god tid som möjligt så att hyresgästerna får information om vad som ska ske i lokalen eller fastighet-en. Vid en renovering är ambitionen alltid att störa hyresgästens verksamhet så lite som möjligt.

Lennart Öberg, Humlegården

– Det måste bedömas i varje enskilt fall, viktigt dock att vi informerar om vad vi ska göra och när vi ska utföra underhållsarbete eller en ombyggnation. Vi förlägger, i största möjliga mån, arbeten som kan upplevas störande utanför normal kontors- och lunchtid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter