I topp på IT-säkerhet

Närmare hälften av svenska företag med 10 anställda eller fler har en policy för IT-säkerhet. Det är den högsta andelen inom EU. Den vanligaste risken som tas upp i policyn är att data förstörs på grund av angrepp och oförutsedda händelser, vilket är fallet i 82 procent av de företag som har en IT-säkerhetspolicy. Förekomsten av en formellt fastställd policy för IT-säkerhet varierar kraftigt mellan olika branscher. Vanligast är det inom finansiella företag där nio av tio företag har en sådan policy. Minst vanligt är det inom byggindustrin samt inom hotell och restauranger, branscher som kännetecknas av en förhållandevis låg IT-användning. I dessa branscher har endast 22 respektive 33 procent av företagen en policy för IT-säkerhet, skriver Statistiska centralbyrån (SCB) i ett pressmeddelande. Risken att hemligheter röjs

Förutom att ta upp risken för att data förstörs på grund av angrepp eller oförutsedda händelser är det vanligt att IT-säkerhetspolicyn tar upp risken för att hemliga uppgifter röjs genom intrång, bedrägeri eller misstag/olyckshändelser. Vanligare hos större företag

Det finns ett tydligt samband mellan storleken på företagen och hur vanligt det är att de har en formellt fastställd IT-säkerhetspolicy. Ju större företagen är, desto vanligare är det att de har en sådan policy, enligt SCB. I företag med 1-9 anställda är det 19 procent som har en policy för IT-säkerhet medan motsvarande andel är 87 procent bland företag med 250 anställda eller fler. Bidrar till kreativa miljöer

Generellt sett ligger de nordiska länderna långt fram när det gäller att ha en policy för IT-säkerhet. I Sverige har 46 procent av företagen med 10 anställda eller fler en formellt fastställd policy för IT-säkerhet som innefattar en plan för regelbunden översyn. Andelen är ungefär lika hög i Norge. I Danmark är andelen också relativt hög, 43 procent, vilket betyder att dessa nordiska länder ligger högst vid en europeisk jämförelse. Finland ligger på femte plats medan det inte är lika vanligt med en policy för IT-säkerhet på Island. Där har vart fjärde företag en sådan policy vilket är strax under EU-genomsnittet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter