Historia och framtid i Lund

Mycket talar för tillväxt och stabilitet, för såväl näringslivet som fastighetsmarknaden i Lund, framöver. Staden har redan i dag en stark ställning inom forskning, utveckling och utbildning, ett ypperligt geografiskt läge och en stark befolkningsutveckling. I Lund ryms både historia och en spännande framtid. Läs här analysen av Thomas Green på NAI Svefa.

Thomas Green, NAI Svefa.

Thomas Green, NAI Svefa.

Lund har en stark ställning som ett ledande centrum för forskning, utveckling och utbildning. Staden karaktäriseras till stor del av universitetet, dess studenter och de företag som har sin grund därifrån. Mycket tack vare universitetet, och tillgången på välutbildad arbetskraft, så har det i Lund skapats förutsättningar för till exempel Ideon Science Park, Ideon Medicon Village och de kommande forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Det geografiska läget och den starka befolkningsutvecklingen borgar för tillväxt och stabilitet för såväl näringslivet som fastighetsmarknaden. Bostadsbristen är dock stor och för att säkerställa möjligheterna för företagen att locka kompetent personal, och för universitetet att attrahera studenter, behöver det byggas fler bostäder.

Den offentliga sektorns – vård/omsorg och utbildning – dominans på arbetsmarknaden är positivt för stabiliteten, både för staden och för fastighetsmarknaden. Det gör orten mindre konjunkturkänslig än för städer där näringslivet är beroende av industrinäringar. Under senare år har det skett relativt stora varsel i Lund, främst inom stora bolag som Astra Zeneca, Sony och Tetra Pak. Trots detta är arbetslösheten låg, betydlig lägre än i Skåne och i riket som helhet.

Lunds universitet. Bild: Lunds kommun, Fotograf: Susanna Hansson

Lunds universitet. Bild: Lunds kommun, Fotograf: Susanna Hansson

Lokalhyresmarknaden

På kontorsmarknaden finns det inom Lund två tydliga A-lägen, centrum respektive Ideon. Man kan se något av en tudelad marknad med olika typer av företag och verksamheter som etablerat sig inom respektive marknad. Ideon har ett mer modernt bestånd, medan beståndet i centrum är av äldre karaktär.

När man pratar om kontorsmarknaden så bör man också beakta att Lunds universitet förhyr en stor andel kontorslokaler, eller lokaler som är relativt lätta att omställa till kontorsverksamhet, runt om i staden. Detta ger en stabiliserande effekt på marknaden då de är en mycket långsiktig hyresgäst, om än med ett ständigt förändrande lokalbehov. Akademiska Hus, som är universitetets största hyresvärd, blir därmed också en betydande aktör på den kommersiella marknaden.

Vakans- och hyresnivåer har legat relativt stabila under det senaste året och bedöms i huvudsak vara oförändrade även under 2014. Viss potential till förbättring finns, främst vad gäller vakanserna.

Effekterna av ESS och Max IV på den kommersiella fastighetsmarknaden är ännu svårbedömda då utvecklingen av Brunnshög kommer att ske på mycket lång sikt. Men de båda anläggningarna väntas stärka Lunds ställning som ett ledande centrum för forskning, utveckling och högre utbildning, något som ger positiva effekter också på lokalhyresmarknaden. Det är bara att se på Ideon Science Park, som har sin grund i den forskning som bedrivits på LTH och universitetet, och vilken betydelse detta haft för Lund. Det blir viktigt att utvecklingen sker i fas med marknaden i övrigt för att inte skapa obalans och vakanser.

Butiksmarknaden i Lunds centrum är, precis som i många andra skånska kommuner, för närvarande svag med ett antal lokaler som står tomma. Konkurrensen från Nova är stor, men den minskade omsättningen beror också på lågkonjunktur och en ökande andel e-handel. De höga vakanserna bedöms kvarstå under den närmaste tiden och hyrorna väntas sjunka.

ESS. Illustration: Henning Larsen Architects.

ESS. Illustration: Henning Larsen Architects.

Transaktioner

Transaktionsaktiviteten i Lund är traditionellt låg med relativt få försäljningar per år för en stad av Lunds storlek. Köpare finns, men många av de etablerade aktörerna har ett långsiktigt perspektiv vilket ger stabila avkastningskrav.

Hittills under 2014 har det endast skett ett fåtal transaktioner i Lund. Vad gäller kommersiella fastigheter så ingick Scandic Star i den portfölj av hotellfastigheter som Balder förvärvade av Pandox.

Under förra året skedde några transaktioner som fick stor uppmärksamhet. Wihlborgs förvärvade under sommaren Ikano Fastigheters bestånd inom Ideon. Förvärvet omfattade 10 fastigheter med en lokalarea om cirka 63 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 1,5 miljarder kronor, motsvarande cirka 23 800 kronor per kvadratmeter. I affären ingick också ett byte av byggrätter där Wihlborgs fick ytterligare kommersiella byggrätter inom Ideon och Ikano Fastigheter fick byggrätter för bostadsändamål i Limhamn i Malmö. Genom köpet är nu Wihlborgs ensam fastighetsägare inom Ideon Science Park och en betydande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Lund.

I juni förvärvade Kungsleden de kommersiella delarna av studentkomplexet Sparta inom fastigheten Studentkåren 1. Säljare var AF Bostäder som behåller de 555 studentlägenheterna. Den uthyrningsbara lokalarean omfattar nästan 20 000 kvadratmeter. Inom fastigheten, som skapas genom tredimensionell fastighetsbildning, finns möjligheter till vidareutveckling. Köpeskillingen uppgick till 173 miljoner kronor, motsvarande drygt 8 700 kronor per kvadratmeter.

Mot slutet av 2013 avyttrade Lunds kommun fastigheten Sankt Laurentius 1 vid Stortorget. Fastigheten inrymmer cirka 3 700 kvadratmeter kontors-, butiks- och restauranglokaler samt en mindre teater. Köpeskillingen uppgick till 60 miljoner kronor, motsvarande drygt 16 200 kronor per kvadratmeter. Köpare var en privatperson som sedan tidigare äger fastigheter i närområdet.

Kontorsprojekt i Lund

Det nya kommunhuset, Kristallen, invigs i maj. Den nya byggnaden inrymmer cirka 11 000 kvadratmeter och är en del av den utveckling som sker av närområdet väster om centralstationen.

Vid Råbyholm i södra Lund utvecklar Midroc World Trade Center Lund, ett projekt som kommer att omfatta två kontorshus med drygt 18 000 kvadratmeter, ett hotell med restaurang och konferens samt ett parkeringshus. Hotellet har redan invigts. Byggstart av Alléhuset som omfattar 6 000 kvadratmeter kommer att ske under försommaren då större delen av lokalerna nu är uthyrda.

I övrigt är det stort fokus på pågående och kommande utveckling i Brunnshög – den nya stadsdel i nordöstra Lund som väntas växa fram kring de två forskningsanläggningarna Max IV och ESS. Till 2025 väntas här finnas 3 000 bostäder och 20 000–25 000 arbetsplatser, med ytterligare utvecklingsmöjligheter för både bostäder och kommersiella lokaler. Flera av regionens stora aktörer har intressen i Brunnshög. Läs mer på sidan 20.

För vidareutvecklingen av Lund, för näringslivet och för den kommersiella fastighetsmarknaden är satsningar på infrastruktur viktigt. Detta är särskilt tydligt för Brunnshög där en utbyggd infrastruktur är nödvändig för att säkerställa områdets utveckling. Det finns långt gångna planer på en spårväg längs Kunskapsstråket mellan Lund C och Brunnshög. Frågan om hur projektet ska finansieras är ännu inte besvarad. Av spårvägens beräknade kostnad på 720 miljoner kronor ska Lunds kommun stå för hälften och staten förväntas stå för resten. Några pengar har dock inte avsatts för projektet i den nationella transportplanen för 2014–2025. Det råder dessutom viss politisk oenighet i Lund kring satsningen. Trafikstart kan tidigast ske under 2017.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter