Hissad varningsflagg för fastighetspaketering

Fastighetspaketering används allt mer vid försäljning av fastigheter. Staffan Grönberg från advokatfirman Concilium förklarar vad fastighetspaketering innebär och vad man ska

tänka på Så kallad fastighetspaketering har kommit att användas allt mer vid försäljning av bostadsfastigheter till, i de allra flesta fallen, nybildade bostadsrättsföreningar. I och med att aktiebolag och ekonomiska föreningar sedan 1 juli 2003 kan sälja onoterade aktier skattefritt ger detta fastighetsägare möjlighet att undgå skatt på uppkomna kapitalvinster.

Lag om skatteflykt

Hyresgästföreningar runt om i landet har starkt kritiserat fastighetspaketering som dels ökar mängden övergångar från hyresrätt till bostadsrätt och dels hävdat att det faller in under reglerna om Lag om skatteflykt. Här har Regeringsrätten emellertid i flera avgöranden visat prov på en strikt tolkning som innebär att ”alla kriterier i lagen ska vara uppfyllda för att skatteflykt ska anses föreligga”.

- Men trots tidigare avgöranden i Regeringsrätten, uttalanden från skatterättsnämnden och utredningar av skatteexperter bör man hissa en varningsflagg för fastighetspaketering, menar Staffan Grönberg, advokatfirman Concilium.

vad innebär det?

I korthet innebär en fastighetspaketering, i de flesta förekommande fallen, att ägaren av en fastighet bildar ett dotterbolag eller köper ett lagerbolag som ska vara fastighetsförvaltande. Fastighetens marknadsvärde överstiger normalt ägarbolagets bokförda värde mycket, vilket innebär att en direktförsäljning ger upphov till en betydande skattepliktig vinst. Fastigheten säljs internt från ägarbolaget till dotterbolaget för bokfört värde.

I efterföljande skede säljer ägarbolaget dotterbolagsaktierna till köparen, som ofta är en nybildad ekonomisk förening, för ett värde som motsvarar fastighetens egentliga marknadsvärde. Ekonomiska föreningen köper i sin tur fastigheten från aktiebolaget (dotterbolaget) till ett underpris, normalt samma pris som tidigare tillämpats, genom ett transportköp. Vid förvärvet av fastigheten övergår den ekonomiska föreningen till att bli ett privatbostadsföretag. Det tomma dotterbolaget säljs sedan vidare till utomstående för nominellt belopp.

analysera noggrant

- Om man ska sälja sin fastighet med hjälp av en fastighetspaketering är det mycket viktigt att säljaren och köparen tillsammans med en kvalificerad revisor, skattekonsult och jurist noggrant analyserar samtliga skatterättsliga och civilrättsliga frågor samt genomför transaktioner på ett väl genomtänkt sätt, menar Staffan Grönberg.

skattemyndigheten begär prövning

Förfarandet är, med en hel del variationer, genomfört i ett stort antal av de större städerna i Sverige. Från Skattemyndigheten har man bland annat begärt att få prövat om underprisöverlåtelserna till ekonomiska föreningar kan bli föremål för uttagsbeskattning och om de ekonomiska föreningarnas verksamhet verkligen uppfyller lagens grundkriterier, det vill säga att verksamheten ska uppfylla medlemmarnas ekonomiska intresse utifrån en tänkt kooperativ grundidé.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter