Hisingen nästa

Hisingen Hisingen är Sveriges fjärde största ö och med sina närmare 20 000 ha utgör ön cirka hälften av Göteborgs yta. Hisingen sträcker sig från Kungälv i norr, söderut till Backa och väster ut till Torslanda/Hjuvik. Vidare är Hisingen är omgärdad av Göta älv i söder och öster, Nordre älv i norr samt Kattegatt i väster. Av Göteborgs totalt 21 stadsdelar återfinns sex på Hisingen. Dessa sex är Torslanda, Biskopsgården, Lundby, Tuve-Säve, Backa och Kärra-Rödbo. Av Göteborgs totalt ca 490 000 invånare är ca 130 000 bosatta på Hisingen, dvs. drygt en fjärdedel av Göteborgs befolkning bor här. Som fastighetsmarknad betraktad rymmer Hisningen ett flertal olika delmarknader med helt olika profil. Bland dess bostadsområden finns nybyggda flerbostadshus på Norra Älvstranden, småhusbebyggelse i Torslanda, hyreshus med skiftande karaktär i områden som Biskopsgården och Länsmansgården, och därutöver ytterligare ett flertal olika områden med varierande karaktär. Bland Hisingens verksamhetsområden finns exempelvis hamnområdet, det fordonspräglade Torslanda/Arendal samt industriområden längs E:6 såsom Ringön, Backa och Tagene. Vad gäller handelsområden på Hisingen finns både det äldre Backaplan samt de modernare Bäckebol, Eriksberg och Amhult. Handel Backaplan är centralt beläget i Göteborg och är ett av Göteborgs största och äldsta externhandelscentra. Området är ursprungligen ett industriområde för småskalig tillverknings- och verkstadsindustri, men i slutet av 1960-talet startade utvecklingen mot handelsområde i och med att dåvarande EPA etablerade sig i Rosengrens gamla kassaskåpsfabrik. Några år senare öppnade SIBA Sveriges första stormarknad för TV och radio, snart följt av kedjor som HM och Sportex. Enligt den strategiplan som upprättats för handel i Göteborg är Backa ett s k nivå 2-omårde. Detta innebär att Backaplan ska ses som ett komplement till Göteborgs City för sällanköpsvaror. Under åren har Backaplan fått allt hårdare konkurrens, bl a genom utökningar av volymhandel inom Bäckebol och Högsbo-Sisjön samt det relativt nya Allum köpcentrum i Partille. För närvarande finns kring Backaplan ett 100-tal butiker med en årlig omsättning om cirka 2,2 miljarder. Bland butikerna finns bl a Coop, Systembolaget, Stadium, Siba, Mc Donalds. Backaplan är i förhållande till sitt centrala läge lågt exploaterat och för området planeras radikala förändringar. Bland de större planerade förändringarna finns ny älvförbindelse, ny sträckning av hamnbanan, nya kollektivsatsningar, men även förändringar i de närliggande områdena Ringön och Frihamnen som kommer att påverka Backaplan. Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med fördjupning av Göteborgs översiktsplan med målet att bättre tillvarata Backaplans centrala läge, utveckla handeln, samtidigt som området ska förtätas med bostäder och kompletteras med andra verksamheter. Stora delar av Backaplan är idag planlagt med ett antal detaljplaner där det ursprungliga industriändamålet varit förhärskande. Handel har i vissa fall tillåtits i de äldre planerna och för vissa fastigheter har handel och centrumändamål upprättats. Markägandet inom området är till största delen privat och uppdelat på ett flertal fastighetsägare. Bland de större fastighetsägarna kan nämnas KF Fastigheter AB, Siba Holding AB, Bygg Göta AB, Balder, Catena, Wallenstam och NCC. Bäckebol har under de senaste tio åren, med IKEA som nav, utvecklats till ett av Göteborgs större volymhandelsområden. Utöver IKEA finns här Coop, Bauhaus, Elgiganten m fl. Mio kommer dock att lämna Bäckebol på grund av kraftigt höjda hyror i området. En av de senare etableringarna i Bäckebol är Toyota som vid årsskiftet 2008/2009 flyttade in i en ny anläggning. Amhult Centrum är ett relativt nytt handelscentrum och har vuxit fram som en följd av den befolkningstillväxt och bostadsutbyggnad som skett ute i Torslandaområdet. Området domineras av en Maxibutik och kompletteras med bl a Systembolag, Apoteket samt klädbutiker och inredningsaffärer. Eriksbergs köpcentrum är ett resultat av den expansion av bostäder och verksamheter som skett på Norra Älvstranden. Köpcentret rymmer bl a Coop, Systembolaget, Expert Stormarknad, Handelsbanken m fl. Utöver nämnda köpcentrum finns lokala stadsdelstorg med småbutiker samt lokal kommunal service kompletterat med vårdcentraler mm. Bland de större lokala torgen kan nämnas Vårväderstorget i Biskopsgården, Selma Lagerlöfs Torg, Brunnsbotorget m fl. Dessa lokala stadsdelscentrum kom i de flesta fall till under byggnationen av det så kallade miljonprogrammet. "Småtorgen" har under en längre tid levt en tynande tillvaro till följd av de externhandelsplatser som vuxit upp runt om i Göteborg. Verksamhetslokaler Hisingens industriområden utgörs av ett brett område utmed Göta Älv. Från Göteborgs Hamn och Arendal i väster, via Norra Älvstranden, Frihamnen och Ringön till stråket Backa, Tagene, Bäckebol till Orrekulla längst i öster nära Angeredsbron. Här finns lokaliserat en mängd företag med varierande inriktningar. I de västra delarna finns hamnverksamhet och fordonsindustri och i öster finns framförallt transport- och logistikverksamheter blandat med lättare småindustri samt rena lageranläggningar. I Tagene och Bäckebol finns även handelsinslag med framförallt bygg-, och fordonsrelaterad verksamhet. Hamnområdet utgör en viktig del av Göteborgs näringsliv och kan sägas vara ett eget verksamhetsområde vad gäller lokaler. Här finns bland annat oljehamnen med raffinaderier, containerhantering, in och utskeppning av bilar, passagerarlinjer mm. Hamnen är en egen marknad som det vuxit upp verksamhetslokaler för att stödja det flöde av gods som hela tiden sker. Som en egen marknad i marknaden kan även fordonsindustrin sägas vara. Volvo Cars och Volvo AB finns lokaliserade på en rad platser på Hisingen. Det största området finns i Torslanda där Volvo Cars är etablerade. Därutöver finns lokaler för underleverantörer och servicefunktioner som är kopplade till fordonsindustrin. Den del av Hisingen som under de senaste 10 till 15 åren tilldragit sig mest uppmärksamhet är verksamhetsområdet på Norra Älvstranden, som vi för övrigt ska analysera i sin helhet i nästa nummer. I slutet av 1970-talet tog varvsepoken slut i Göteborg. Cirka 750 000 kvm mark skulle utvecklas till något nytt. I början av 1990-talet presenteras tankegångarna för den första etappen i utställningen "Eriksberg- visioner i hamn". På Eriksbergsområdet stod 1992 de första bostäderna och Hotell 11 klart. Andra klassiska varvsbyggnader som bevarats och konverterats är Blå Hallen, Villan, Sjöporten och Juvelkvarnen som konverterats till bostäder. Sannegårdshamnen, som är ligger mellan Eriksberg och Lindholmen, består till övervägande del av bostäder med samtliga upplåtelseformer representerade. På båda sidor om hamnkanalen finns bostadsbebyggelse, på den västra nyare med inspiration av kvarters- och trädgårdsstaden och på den östra siden Slottsberget med sin villabebyggelse. Utvecklingen av verksamhetslokaler på Norra Älvstranden är fokuserad till Lindholmen, där cirka 230 företag finns etablerade och utgör ett världsledande centrum för mobilt Internet, intelligenta fordon, transportsystem och moderna media. Bland företagen återfinns ett flertal Volvobolag, Ericsson, IBM, Semcon och SVT. I dagsläget är det cirka 16 800 personer som arbetar eller studerar inom området. Utvecklingen på Lindholmen drivs av Lindholmen Science Park. Bolaget driver fastighetsutvecklingen på Lindholmen men är framför allt ett center för forsknings- och utvecklingsprojekt för ny teknologi och kommunikation. Lindholmen Science Park omfattar ett område från SVT:s byggnad i öster till Campus Lindholmen i väster. Sedan starten år 2000 har området Lindholmen Science Park vuxit med ett stort antal företag och invånare varje år. Expansionen fortsätter under 2010, då ytterligare två byggnader kommer att stå inflyttningsklara, Lindholmspiren 3 och Kuggen. Under de senaste åren har kontorsvakanserna i området ökat. Inom Campus Lindholmen, som är en del av Lindholmen Science Park, finns Göteborgs universitet, Chalmers, det gemensamma IT-universitetet, KY-akademien, sam ett flertal gymnasieskolor. Mer än 7 300 personer studerar på Campus Lindholmen.

Byggnation och Transaktioner Ytterst få fastighetstranskationer avseende kommersiella fastigheter har skett under det senaste året. Sett till lagfarna köp är Wilfasts köp av industrifastigheten Röd 2:48 av Almondy det i särklass största. Köpeskillingen uppgick till 70 mkr, motsvarande 8 500 kr/kvm och fastigheten nyttjas i sin helhet av Almondy för tillverkning av mandeltårtor. Enligt egna bedömningar torde köpeskillingen motsvara ett avkastningskrav runt 7,5%. Utöver de projekt som är planerade och pågår på Norra Älvstranden och inom hamnområdet är den nya stadsdelen som planeras i Kvillebäcken ett av de större projekten. Byggnationen av en ny stadsdel i Kvillebäcken ska påbörjas i år 2010. Det planerade projektet omfattar 1 600 lägenheter, butiker och verksamhetslokaler. Den nya stadsdelen kommer att utvecklas och byggas av ett konsortie bestående av sex bygg- och fastighetsbolag; HSB, Derome, Wallenstam, Ivar Kjellberg, NCC samt Veidekke.

Slutsats Norra Älvstranden har under en snart 20-årig period haft en utveckling från varvsområde till ett område med varierat boende, verksamheter, samt forskning och utbildning. Såväl hyresgäster och fastighetsinvesterare har insett att Norra Älvstrandens utveckling kommer att fortskrida och bidra till att området kommer att anses attraktivt både ur etableringssynpunkt och som bostadsalternativ. Nuvarande större etablerade företag drar till sig ytterligare företag vilket skapar en positiv utveckling, samtidigt som nya bostadsprojekt tillkommer. Kontorsvakanserna har de facto ökat i området, men dessa kommer sannolikt inte påverka områdets fortsatta långsiktiga expansion. Även kontorshyrorna tycks hålla sig på en stabil nivå. Även om kommunikationen över älven har blivit avsevärt bättre, utgör det fortfarande ett hinder. En stationär älvförbindelse i form av bro eller dylikt kommer att göra området än mer populärt och attraktivt. Vad gäller lager/logistikbyggnader är den generella vakansen för dessa typer av lokaler låg, förutsatt att lokalerna inte är alltför ålderdomliga. Det är ur fastighetsinvesterares synvinkel attraktivt att bygga alternativt investera i denna typ av fastigheter. Ju bättre hyresgäst och ju längre avtal desto högre pris är man villig att betala.

Snitthyror Kontor Lindholmen A-läge samt nyproduktion: 1 600-2 400 kr/kvm B-läge samt äldre: 1 200-1 600 kr/kvm

Kontor Hisingen Bra läge, normal standard: 700-1 200 kr/kvm Normalt läge, enklare standard: 450-700 kr/kvm Butik köpcentrum: A-läge: 1 300-2 500 kr/kvm Industri: A-läge: 500-800 kr/kvm B-läge: 300-500 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter