Hett och högt i Hyllie

NAI Svefa och Per Wieslander analyserar Hyllie, Malmös heta utbyggnadsområde. Planerna på att bygga ut har funnits sedan 60-talet, men det var först i november 2008 som första byggnaden tog plats, Malmö Arena. Nu är byggkranarna många och förvandlingen av åkermarken är i full gång. Hyllie är hett.

I stadsdelen Hyllie ligger Malmös största utbyggnadsområde. Det sträcker sig från bostadsområdena Holma och Kroksbäck i norr till Yttre ringvägen i söder. Här byggs ett nytt centrumområde med betydelse för tillväxten i både Malmö och Öresundsregionen. Planerna på att bygga ut södra Malmö har funnits ända sedan 1960-talet men det var först när det beslutades om Citytunneln som utbyggnaden startade på allvar.

Hyllie stationstorg. Foto: Åke E:son Lindman

Hyllie stationstorg. Foto: Åke E:son Lindman

Fyra mål

I november 2008 stod Malmö Arena klar, den första stora investeringen i området. I december 2010 började tågen rulla i Citytunneln och under 2012 invigdes såväl MalmöMässan som köpcentrumet Emporia. Bit för bit har Hyllie växt fram och utbyggnaden fortsätter för att skapa ett nytt centrum i södra Malmö.

Fullt utbyggt kommer Hyllie att innehålla cirka 9 000 bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Kommunen har satt upp fyra mål med Hyllie. Det första avser att integrera närliggande bostadsområden med en attraktiv stadskärna. Det andra är att utnyttja den starka kommunikationsnoden som Hyllie är med såväl järnväg som med dess bilvägnät. Det tredje är att bygga en grön stad och det sista målet är att vara klimatsmart med förshoppningen att Hyllie ska vara Öresundsregionens klimat-smartaste stadsdel.

Hyllie ska bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. Här ska det bli möjligt att bo och verka energi- och resurssnålt. Ambitionen med Hyllie är inte bara att bygga en ekologiskt hållbar stadsdel. Ekonomiska och sociala dimensioner kommer också att samverka till en hållbar utveckling.

Per Wieslander

Per Wieslander

En levande stadsdel

Hyllie kommer att bli en levande stadsdel och det har man försökt att skapa genom utformningen av området. Mitt på Hyllie stationstorg ligger Citytunnelns ankomsthall med upp- och nergångar till tågen. Här ligger även Point Hyllie som ramar in torgets västra sida med sina fem byggnader som nu uppförs etappvis. Nära torget ligger Malmö Arena, MalmöMässan, köpcentret Emporia, hotell, kontorshus och en vattenpark som kommer att anläggas nedanför Hyllie vattentorn. Som nämnts så planeras det för lika många bostäder som arbetsplatser och dessa kommer att bestå av både hyres- och bostadsrätter. Genom blandningen av verksamheter av olika slag uppstår fler kontaktytor mellan människor vilket i sin tur leder till nya och spännande utvecklingsprojekt, både kommersiella och kulturella.

De första bostadshusen har uppförts och inflyttning skedde under hösten 2013. Bostadshusen kommer att byggas stadsmässigt med kvartersbildningar som skapar täthet och gröna ytor. Tanken med boendet i Hyllie är att det ska ge en närhet till många olika miljöer. Här kommer stad och landskap att mötas, såväl storskaligt som småskaligt, med gröna områden och intressant arkitektur.

Med sin station har Hyllie en unik tillgänglighet i Öresundsregionen. Med Citytunneln ligger Kastrup bara 12 minuters tågresa bort. Till Triangelns station i centrala Malmö tar det tre minuter och till Malmö C är restiden sex minuter. I det färdigbyggda centrumområdet beräknas cirka 17 000 passagerare resa till och från station Hyllie varje dag. För bilister nås området lätt via den Inre Ringvägen samt områdets närhet till den Yttre Ringvägen (E6, E20, E22 samt E65).

Transaktioner

Antalet fastighetsförsäljningar inom området är få vilket beror på ett litet utbud av färdigutvecklade enheter. Den brittiska kapitalförvaltaren Schroders förvärvade den första färdigutvecklade fastigheten i Hyllie i början av 2012. Fastigheten (Värdshuset 2) är belägen i direkt anslutning till tågstationen. Fastigheten inrymmer totalt 3 924 kvadratmeter lokalyta. Priset om 185 miljoner kronor motsvarar drygt 47 000 kr/kvm. Kontoren utgör cirka 85 procent av ytorna och i markplan finns butiks- och restauranglokaler som är belägna bara några meter från stationsuppgången. Denna enhet var den första etappen av Point Hyllie. Säljare var Annehem som också i slutet av 2013 avyttrade den angränsande fastigheten Värdshuset 3 till SPP Fastigheter, ingående i norska Storebrand. Denna fastighet har en total uthyrningsbar area på 4 300 kvadratmeter och även denna fastighet ligger intill Citytunnelns station i Hyllie. Byggnaden innehåller såväl kontorslokaler som butikslokaler. I denna affär har Annehem också tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighet belägen en kilometer från Märsta centrum norr om Stockholm till SPP Fastigheter. Fastigheten i Märsta består av fyra hyreshus där bostadshusen är under produktion och beräknas vara färdigställda vid halvårsskiftet 2014. Den sammanlagda köpeskillingen för de två fastigheterna uppgår till 417 miljoner kronor.

Lokalhyresmarknaden

De högsta hyresnivåerna i Malmö erhålls i nyproduktion vid Universitetsholmen, i Västra Hamnen och i Hyllie, områden som är fortsatt attraktiva för nyproduktion-/etableringar även om det varit svårare med projektuthyrningar och större etableringar. I innerstaden, främst i området kring Stortorget, erhålls relativt sett höga hyror, trots att fastigheterna generellt är av äldre karaktär. Det förutsätts dock att fastigheterna löpande renoverats/moderniserats, främst vad avser dess tekniska installationer.

Hyllie är som område fortfarande en ”nykomling” för kontorsetableringar men det börjar sjunka in i allt fler medvetanden och nämns i allt mer positiva ordalag och utgör definitivt ett alternativ till en etablering i centrala Malmö och Västra Hamnen. De noterade hyrorna i Hyllie befinner sig huvudsakligen i intervallet 2 200 – 2 450 kronor per kvadratmeter.

Kontorsprojekt i Hyllie

Det finns ett flertal planerade och pågående kontorsprojekt i området. Vid den östra infarten till Hyllie centrum så kommer KF Fastigheter att utveckla projektet Hyllie Port – ett kvarter som innefattar ett kontorshus i 11 våningar och ett flerbostadshus med 150 lägenheter och en handelsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i bottenplan och P-hus.

Vid Stationstorgets sydvästra hörn utvecklar Skanska Öresund 20 000 kvadratmeter ytor för kontor i sju plan och en bottenvåning för butiker, café och restauranger. I detta hus har Skanska tecknat ett 10-årigt avtal med Siemens om cirka 1 700 kvadratmeter i den andra etappen av kontorshuset Klipporna. Flytten för Siemens sker i april 2015. Skanska kommer även under sommaren 2014 att flytta in sitt eget kontor i Malmö till Klipporna.

Ett stenkast från tågstationen och busshållsplatserna, i hörnet av Hyllie allé och Arenagatan, kommer Midroc Property Development att uppföra ett kontorshus fördelat på 5 300 kvadratmeter kontorslokaler och 1 300 kvadratmeter butikslokaler och garage.

Längs Hyllie boulevard i anslutning till MalmöMässan utvecklar NCC Property Development ett kontorshus med lokallösningar från 135 kvadratmeter upp till totalt 7 150 kvadratmeter.

Point Hyllie ligger mitt på Stationstorget och utvecklas av Annehem Fastigheter. Det består av fem byggnader, varav fyra för kontor och butiker på sammanlagt 15 000 kvadratmeter. Det första kontorshuset stod färdigt i december 2010 och etapp två stod färdigt våren 2012.

Malmö stad har vidare reserverat ytterligare 48 000 kvadratmeter mark för kontor i Hyllie. Sedan tidigare har Annehem Fastigheter, Fastighets AB Briggen, Vasakronan och Wihlborgs tilldelats markreservationer för nya kontorsprojekt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter