Halmstad med ett varierat näringsliv

Västkuststaden Halmstad i Halland har ett varierat näringsliv med både små och stora företag. Här har logistikbranschen växt sig starkare de senare åren, mycket med anledning av sammanslagningen av Halmstad och Varbergs Hamnar.

Linus Åhs, Newsec Asset Management

Linus Åhs, Newsec Asset Management

Halmstad är en tätort i södra Halland belägen drygt 14 mil söder om Göteborg. Halmstad är också Hallands residensstad. Befolkningsmängden i Halland uppgick i slutet av 2015 till drygt 315 000 personer varav befolkningen i Halmstad utgör strax över 97 000 av dem. Halmstads befolkningsantal ökade mellan sista kvartalet 2014 till sista kvartalet 2015 med drygt 1,5 procent. Utifrån antalet invånare är Halmstad Sveriges 19:e största kommun.

Halmstad betraktas som en av de mer expansiva orterna på västkusten och i kom-munen bor det i dagsläget strax över 97 000 personer. Enligt kommunens befolkningsprognos ska befolkningen öka till cirka 125 000 personer fram till och med 2035. Under det sista kvartalet 2015 ökade sysselsättningen i Halland med 1,7 procent. Detta innebär att den positiva sysselsättningstillväxten som uppvisats under den senaste perioden håller i sig och dessutom ökat jämfört med det föregående kvartalet.

Näringslivet är varierat med många små och medelstora företag. Halmstad har en av Sveriges största virkesexporthamnar med bland annat fasta förbindelser till stora europeiska containerhamnar. Logistikbranschen har vuxit de senaste åren inte minst med anledning av sammanslagningen av Halmstads- och Varbergs hamnar till en gemensam fullservicehamn, HallandsHamnar. Utöver kommun och landsting är Försvarsmakten, Högskolan, Martin & Servera, Albany och Getingegruppen stora arbetsgivare. Högskolan i Halmstad grundades 1983 och har cirka 600 anställda och drygt 9 100 studenter. Arbetsmarknaden präglas också av handel och turistnäringen. Andelen arbetslösa i länet ligger i linje med riksgenomsnittet om totalt cirka 7,6 procent.

Strax utanför stadskärnan löper E6/E20 från Malmö mot Göteborg och Oslo och strax söder om staden löper R25 för anslutning till E4 samt vidare mot Växjö och Småland. Avståndet till Göteborg är cirka 150 km och ungefär detsamma till Malmö. I kommunen finns även flygplats med framförallt nationella avgångar.

Högskolan i Halmstad är en svensk statlig högskola med drygt 600 anställda och 14 500 studenter på ett 100-tal utbildningsprogram och drygt 500 fristående kurser. Forskningen är på flera områden internationellt välrenommerad och drygt 50 professorer är verksamma vid lärosätet. Högskolan har en profil som består av tre sammanflätade styrkeområden: utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Därtill kännetecknas Högskolan av karaktärsdragen samverkan, innovation och välbefinnande.

Marknaden

City, Högskoleområdet och i viss utsträckning Slottsmöllan, är de tre områden som kan betraktas som delmarknader på hyresmarknaden för kontor med väsentlig storlek och en kritisk massa av hyresgäster. I city varierar standarden på kontoren stort i och med att stora volymer finns i äldre byggnader och att endast delar har moderniserats genom åren. City bedöms alltjämt som det mest attraktiva kontorsområdet rent generellt men lider av att det sällan finns expansionsmöjligheter då kontorslokalerna överlag inte har en flexibel planlösning eller en modern utformning. Hyresnivåerna i området bedöms variera från som lägst 800 – 1 000 kr/kvm för lokaler av äldre standard upp till 1 500 - 1 600 kr/kvm för flexibla kontor med modern standard. I undantagsfall påträffas hyror som även överskrider det senare intervallet men då rör det sig om specialanpassade kontor i mycket bra läge.Högskoleområdet består av ett tjugotal byggnader med modern standard. Delar av området består av äldre industribyggnader som moderniserats och anpassats till ut-bildningsverksamhet medan övriga området består av modern kontorsbebyggelse. Den totala kontorsvolymen är stor och Högskolan har kontrakt på lejonparten av ytorna. Detta innebär i sig självt en viss dragningskraft för exempelvis teknikorienterade företag som ser fördelar, eller potentiell synergi, med att sitta i anslutning till Högskolan. Vidare är området lättillgängligt för såväl bil- som kollektivresande och parkeringsmöjligheterna är relativt goda. Hyrorna i området ligger från cirka 900 kr/kvm upp till knappt 1 600 kr/kvm med en snitthyra runt 1 250 – 1 300 kr/kvm. Kontorsvakanserna bedöms vara relativt låg i båda områdena med cirka 5 000 kvm på marknaden i dagsläget.

Det finns ett stort utbud av äldre lager- och industribyggnader i Halmstad vilket över tid har lett till mycket låga hyresnivåer för lokaler med äldre standard. De lägsta hyresnivåerna för lager- och industrilokal-er ligger på omkring 250 kr/kvm, medan nya eller nyrenoverade lokaler kan hyras ut för nivåer upp till cirka 750 kr/kvm. Så pass höga hyror återfinns dock nästan uteslutande i kundanpassade lokaler med goda tillfartsmöjligheter. Medianhyran, vilken också kan benämnas vara standardhyra för området, ligger på drygt 450 kr/kvm.

Det har under en lång period talats om byggandet av en ny infart söder om området. Trots att, den så kallade, Södra infarten numera ligger förhållandevis nära i tiden, så har inte projektet påverkat den lokala marknaden. Lokala aktörer tycks tala om den potentiella uppsidan en ny infart skulle medföra, men tidshorisonten förefaller fortfarande vara för långt borta för att marknaden skall reagera. Såväl hyres- som vakansnivåer har under en längre period varit relativt stabila.

På senare tid har Cervera flyttat till nya lokaler utmed E6 där även bland annat Bilia och AJ har etablerat sig. Även Tata byggsystem etablerar sig i området och då ytterligare detaljplanelagd mark finns så väntas fler etableringar i området.

Utsikt från Hotel Tylösand i Halmstad. Foto: Pamela.se

Utsikt från Hotel Tylösand i Halmstad. Foto: Pamela.se

Transaktioner

Under 2015 summerades transaktionsvolymen över 40 miljoner kronor lokaliserad till Halmstad till drygt 300 miljoner kronor. Den största transaktionen var Corems förvärv av Larsfrids industriområde, fastighet- en Flygaren 21. Köpeskillingen uppgick till 121 miljoner kronor vilket motsvarar 5 009 kr/kvm.

Hittills under 2016 har två större transaktioner genomförts i Halmstad. Den ena avser Intea fastigheters förvärv av Halmstad högskola, fastigheterna Fanan 54, 57 och 60. Köpeskillingen har ännu inte offentliggjorts, arean uppgår dock till 32 000 kvm. Avyttrade gjorde Fragerus. Årets andra transaktion lokaliserad till Halmstad var Klöverns förvärv av fastigheten Järnvägen 3. Köpeskillingen uppgick till 142 miljoner kronor för den nybyggda kontorsbyggnaden som fortfarande är under uppförande.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter