Högsbo med goda förutsättningar

Anders Rydstern på Newsec analyserar Högsbo och berör bl a de goda förutsättningarna för handel och områdets mix av lokaler.

Grovt kan sägas att Högsbo industri-och verksamhetsområde sträcker sig från Flatåsmotet i norr till Söderleden i söder. I väster gränsar området till Dag Hammarskjöldsleden och i öster till grönområdet som bland annat innehåller Änggårdsbergen, Axlemossen m m. Området är indelat i Norra respektive Södra Högsbo. Bland intilliggande områden kan nämnas framförallt Eklanda och Sisjön. Eklanda tillhör dock Mölndals kommun.

Anders Rydstern, Newsec.

Anders Rydstern, Newsec.

Goda förutsättningar

Högsbo har goda förutsättningar för handel, mycket på grund av den goda tillgängligheten, det stora och förhållandevis kapitalstarka upptagningsområdet. I Högsbo återfinns handeln i huvudsak i områdets södra del, där den största handelsplatsen är köpcentrumet 421. Köpcentrumet, som öppnade 2006, rymmer totalt tolv butiker med Media Markt och ICA Maxi som största hyresgäster. Strax öster ut, längs Otto Elanders gata och Jolengatan har flera bilåterförsäljare under senare tid skapat ett bilkluster. Här finner vi bland annat Bilia, Porsche, Kia, Lexus och Audi. Det senaste tillskottet är ett AMG Center.

Lediga butikslokaler

Antalet vakanta butikslokaler i området är få, framför allt i de bästa lägena. Det finns ett par större tomma lokaler på August Barks gata i södra Högsbo. Där låg tidigare Chilli, som tog över lokalen efter Elgiganten som valt att placera sig intill Coop i Sisjön. Butiksytan står fortfarande tom sedan Chilli också valt att flytta och etablera sig på Sisjösidan. Det skall dock nämnas att planen för dessa lokaler inte tillåter handel som genererar stor trafiktillströmning, vilket gör att lokalerna inte är att betrakta som renodlade butikslokaler.

Kontor attraherar

I samband med handelns expansion, där industrifastigheter har förädlats och byggts om till handelsfastigheter har också attraktiviteten för kontorslokaler ökat. I Högsbo är kontorslokalerna överlag att betrakta som sekunda i sin karaktär. Den totala kontorsvolymen för området är förhållandevis stor och totalt finns omkring 45 000 m² vakanta kontorslokaler ute på marknaden, varav cirka 30 000 m² återfinns i Högsbo. I huvudsak är det mindre kontorslokaler om 500 - 600 m² eller mindre, även om ett antal större lokaler drar upp den totala vakanta ytan väsentligt. Det kan vara värt att nämna att SCA möjligen lämnar sina lokaler i det så kallade Europahuset. Kontraktet löper ut 2016 och SCA undersöker för tillfället möjliga flyttalternativ. Europahuset ligger förvisso i Mölndal, men precis innanför kommungränsen och endast ett par hundra meter ifrån köpcentrumet 421.

Lager- och industrifastigheter

De lager- och industrifastigheter som finns i området är, precis som kontorsfastigheterna, överlag att betrakta som sekunda. Hyror för lagerytor är betydligt lägre än handelsytor och eftersom fastigheter av lagerkarakär ofta är förhållandevis enkla och billiga att konvertera till handelsytor, så har flera fastigheter blivit föremål för ombyggnation. Detta har dock i huvudsak skett i de bästa lägena och det finns fortfarande förhållandevis många fastigheter av lager- och industrikaraktär. Fastigheterna präglas i mångt och mycket av tiden då området i huvudsak bebyggdes, vilket innebär att många av de kombifastigheter som finns har stora kontorsytor i relation till lager-/industriyta, samtidigt som till exempel takhöjder inte är av samma standard som många av dagens nybyggnationer.

I dagsläget finns det drygt 15 000 m² vakanta lager-/industrilokaler ute på marknaden i Högsbo. Hyrorna sträcker sig från dryga 400 kr/m² för kallager av låg standard, till upp emot 900 kr/m² för lager med god standard i bästa läge.

Trafiken

Den kraftiga expansionen av handel i området har givetvis bidragit till ökad trafik och det har länge talats om infrastrukturens otillräckliga kapacitet, framförallt med tanke på kommande projekt. Trafikanter som anländer via Söderleden använder i regel Sisjömotet för att komma till såväl Sisjö handelsområde, som till handeln vid köpcentrumet 421. Dessutom har Eklanda under senare år vuxit till att bli ett stort bostadsområde och de boende använder Sisjömotet och Fässbergsmotet när de kommer via Söderleden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter