Grönt ljus för ESS i Lund

I konkurrens med Ungern och främst Spanien står det nu äntligen klart att den stora forskningsanläggningen ESS, med en prislapp på cirka 14 miljarder kronor, kommer att byggas i Lund. Prestigeprojektet kommer att ta upp en yta som motsvarar en hel golfbana och en stor del kommer att vara öppna grönområden, laboratorie- och administrationsbyggnader.

Att ESS placeras i Lund innebär mycket för både Öresundsregionen och Sverige. För Lunds del innebär beskedet att Lund på lång sikt stärker sin roll som centrum för forskning och utveckling i regionen. På kort sikt innebär beskedet att anläggningen byggs, vilket genererar arbetstillfällen kopplade till bygget.

ESS, eller European Spallation Source, är en jättesatsning och ett prestigeprojekt som alltså till slut landade i Lund. Forskningsanläggningen kan något enkelt beskrivas som en anläggning där man material ska studeras med hjälp av neutroner. Den kan jämföras med ett supermikroskop, där man använder neutroner istället för ljus. Om man ska förklara det lite mer ingående är ESS ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Här kan man studera material – från polymerer och läkemedel till membran och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

ESS' högprecisionsinstrument kommer att möjliggöra ingående analyser under realistiska förhållanden. ESS kommer att öppna helt nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi. Anläggningen kommer att bli ett nav i Europas infrastruktur för forskning och utveckling inom dessa områden. Neutroner är ett bra instrument för att undersöka olika material – allt från molekyler och mediciner till plaster och proteiner. Med neutroner går det att få unik information om materialens uppbyggnad och funktion. Tekniken kallas neutronspridning. Enkelt uttryckt avslöjar neutronerna var atomerna i ett material finns och hur de fungerar.

Idag finns ett stort antal forskningsanläggningar baserade på neutronkällor, framför allt i Europa. De flesta är baserade på små kärnreaktorer, en teknik som sedan länge nått sin maximala kapacitet, och inte längre kan utvecklas.

Därför har neutronforskare utvecklat den tredje generationens neutronkällor baserade på spallationstekniken. I USA är Spallation Neutron Source (SNS) redan i drift, och i Japan planeras J-PARC stå färdig år 2008. ESS kommer att bli den tredje av de nya, kraftfulla neutronkällorna.

Planerna för ESS har tagits fram i ett samarbete mellan hundratals forskare från 18 laboratorier i 11 europeiska länder. För att driva ESS-anläggningen behöver runt 400 forskare och tekniker anställas. De gästforskare från hela Europa som kommer att besöka ESS för att utföra sina experiment kommer bara att stanna under kortare perioder. De kommer att få konkurrera om forskningstiden vid ESS. Bara de bästa projekten blir tilldelade forskningstid.

Idag är antalet europeiska forskare som använder neutronspridning i sitt arbete runt 5000. Men eftersom neutronspridning i framtiden kommer att få ett mycket bredare användningsområde än idag, kan det antalet komma att förändras.

Så varför blev det då Lund? Den plats där ESS byggs måste uppfylla ett antal kriterier:

Bra geografiskt läge, med goda internationella, regionala och lokala kommunikationer

Väl utvecklad forsknings- och innovationsverksamhet med internationellt erkänd forskning

Konkurrenskraftigt, forskningsbaserat näringsliv

Bra boendemiljö och god levnadsstandard

Engelsktalande lokalbefolkning

Øresundsregionen har därför helt unika förutsättningar att vara värd för ESS-anläggningen. I närområdet finns 12 universitet med högt kvalificerade forskare. Perfekta markförhållanden och bra infrastruktur är andra tunga skäl. Skåne erbjuder dessutom en mycket attraktiv boendemiljö för utländska gästforskare.

Ännu ett starkt skäl är forskningsanläggningen MAX-Lab, som redan finns i Lund. De tre mest framstående europeiska neutronforskningsanläggningarna – ILL i Grenoble, ISIS utanför Oxford och PSI i Schweiz – är samlokaliserade med sådana synkrotronljusanläggningar, eftersom de två teknikerna är komplementära och oftast används av samma forskare. Vid MAX-Lab planeras en ny forskningsanläggning, MAX IV, som kommer att ha starka synergier med ESS. ESS och MAX IV kommer tillsammans att bilda ett världsledande centrum för forskning om material och biologisk materia

Ett internationellt, flervetenskapligt forskningscenter som ESS kommer att självklart att få stor betydelse för regionens ställning i forskarsamhället. Inte minst kommer Öresundsregionens ställning som ett av världens ledande kluster inom bioteknik och life science att förstärkas.

Regionen kommer också att dra till sig fler forskningsintensiva företag och fler av de bästa studenterna, forskarna och idéerna – inte minst ledande materialforskare, biologer, fysiker, kemister och ingenjörer från hela världen. Det är också troligt att integrationen mellan Öresundsregionens universitet förstärks.

Det regionala näringslivet ser mycket positivt på att ESS etableras i Lund, eftersom ESS kommer att fungera som:

En talangpool av ledande forskare och ingenjörer

Ett projekt som generellt kan lyfta den teknologiska kompetensen i regionen

Ett avancerat verktyg i de forskningsbaserade företagens forsknings- och utvecklingsarbete

ESS Scandinavia har därför stöd av både Svenskt Näringsliv och Dansk Industri. De gör bedömningen att ESS kommer att bli ett dynamiskt centrum för innovationer, som kan stärka de skandinaviska ländernas attraktionskraft och därmed leda till fler internationella företagsetableringar. Dansk Industri och svenskt Näringsliv ser därför ESS som en investering i framtida konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Vad innebär då ESS för Lund?Det finns inga helt säkra svar på frågan. Men sannolikt kommer ESS att få många positiva effekter för Lund och Öresundsregionen. Lund kan redan skryta med forskning av hög klass, men ESS kommer att göra Lund till en verklig knutpunkt i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

ESS innebär också en gigantisk internationell investering. Erfarenheter från bland annat ILL i Grenoble visar att mellan 75 och 80 procent, det vill säga merparten av investeringarna i en stor forskningsanläggning, hamnar hos företag i närområdet. Det kommer att skapa jobb och ekonomisk tillväxt både lokalt och regionalt.

Lunds kommun har utarbetat visionen Lund N-E för expansionen av nordöstra Lund och Brunnshög. Där har ESS en självklar roll i den allt dynamiska samspelet mellan universitetet, MAX-Lab, Ideon och de kunskapsintensiva företagen i området.

.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter