Gamlestaden

Gamlestaden belägen nordost om Göteborgs absoluta centrum är en stadsdel med historiska anor. Sten Sture d ä grundade här år 1473 Nya Lödöse som sedermera kom att bli Gamla Staden då folk kom att tvångsförflyttas till Göteborg under början av 1600-talet. Åkermarkerna vid Gamla Staden kom att förvandlas till en tidig förort till Göteborg i och med industrialiseringen. Ånäs Sockerbruk var en av de största industrierna i Göteborg vilket sedan blev Gamlestadens fabriker som vi känner det idag. Gamlestadens fabrikers driftingenjör Sven Wingquist utvecklade sedermera det sfäriska kullagret vilket kom att lägga grunden för SKF vilket många kanske starkast förknippar med Gamlestaden idag.

Dagens Gamlestaden domineras av industrier och fabriksbyggnader i syd och västlig riktning. Övrig bebyggelse består till stor del av oregelbundna landshövdingekvarter med småbutiker. I Gamlestaden bor närmare 6 500 människor med stor kulturell variation. Som port till de nordöstra delarna av Göteborg dras Gamlestaden med samma sociala problem som kännetecknar många av dessa stadsdelar.

Gamlestaden ligger med ungefär 3 kilometers avstånd till Göteborg centrum med väldigt goda kommunikationer. Både via spårvagnsnätet och via vägnätet med E20 och E45 angränsandes. De goda kommunikationerna är dock både på gott och ont. Tyvärr kan de hårt trafikerade lederna uppfattas som en barriär gentemot övriga staden samt att även genomfartstrafiken i området stundtals är mycket intensiv. Då främst på Gamlestadsvägen och Slakthusgatan. Problemet med trafiken är dock sedan länge välkänt och byggnationen av Partihallsförbindelsen, vilken syftar till att knyta ihop E45 och E6, beräknas att stå klar hösten 2011. I ett senare skede planeras projektet knytas ihop med den sk. Marieholmstunneln vilken skall erbjuda access till E6: an. Byggnadsnämnden beslutade den 1 juni att sända ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande av detaljplanen. Nu avvaktas att finansieringen klaras ut.. Nya trafiklösningar ger inte bara smidigare förbindelser utan medger även att nya ytor som tidigare hållits rena på grund av farligt gods kan bebyggas. Byggstart för Marieholmstunneln är tidigast 2014 och den skulle kunna stå klar cirka 2020.

Utveckling

Kommunfullmäktige antog under 2006 en fördjupad översiktsplan över Gamlestaden – Bagaregården där syftet är att ta ett helhetsgrepp över området. Primära mål är att utveckla en levande blandstad med citykaraktär som skapar en sammanhängande stadsstruktur från Kviberg via Gamlestaden till Marieholm och Bagaregården. Planen föreslår en förtätning med främst bostäder i kombination med kontor, kultur, handel, och övrig service.

Gamlestadens fabriker är ett bra exempel på hur historiskt värdefulla miljöer har bevarats för att idag kunna erbjuda ett blandat innehåll med allt från bowlinghall till kontor och lager. Idag finns ungefär 70 000 kvadratmeter lokalyta vid Gamlestadens fabriker.

I och med att SKF har sökt sig söder ut till modernare lokaler på andra sidan Säveån har stora ytor friställts vid Nya Kulan. De gamla fabrikslokalerna skall utvecklas till blandad bebyggelse. Västra delen av Kulan innehåller redan över 50 000 kvm kontor och tanken är att dessa skall kompletteras med 30 000 kvm shoppingcentrum, 15 000 kvm service och kontorsarea samt 30 000 kvm bostäder. Projektet beräknas vara klart 2013. Idag ger Nya Kulan ett slutet intryck och målsättningen är att öppna upp området med nya entréer mot Artillerigatan.

I takt med att Gamlestaden växer och utvecklas kommer högre krav att ställas på kollektivtrafiken. Redan i dag verkar närmare 350 företag i området och Gamlestadstorgets hållplats har cirka 12,000 påstigande varje dag. En siffra nästan i paritet med Korsvägen. Ytterliggare 40 000 passerar området i buss eller på någan av de sex spårvagnslinjer som trafikerar området. Gamlestadstorget upplevs dock av många som avskärmande och otrevligt och en större ombygnad är planerad. Ett triangelspår som erbjuder förbindelse med Norge/Vänernbanan är under konstruktion och beräknas vara klart år 2012. Ny spårdragning med dubbla spår kommer även innebära att en ny pendelstation byggs vid Gamlestadstorget. Med nya trafiklösningar hoppas man att Gamlestadstorget skall bli ett betydande resecentrum. Med en ny stationsbyggnad kan området livas upp och med kompletterande bebyggelse i form av kontor, handel och bostäder är förhoppningen att Gamlestadstorget skall bli ett stadsmässigt torg som utmärker Gamlestaden vilket saknats sedan Gamlestads Torg revs på 1960-talet.

Uthyrningar övrigt

I sin fastighet Gamlestaden 39:13 i slakthusområdet i Göteborg har Dagon tecknat avtal med Alcro-Beckers och Carlsberg Sverige om uthyrning av sammanlagt 1 700 kvm. Fastigheten byggs till med 800 kvm för att anpassas till Alcro-Beckers verksamhet i fastigheten som bland annat kommer att inrymma en yrkesbutik, med total area om 1200 kvm. Lokalen hyrs på ett tioårigt hyresavtal. Carlsberg Sveriges förhyrning löper på ett treårigt avtal och avser 500 kvm kontor och serviceförråd.

TK Development har initierat arbetet att förvandla SKF:s gamla lokaler i Gamlestaden i Göteborg till 34.000 kvadratmeter shoppinglokaler samt 600 lägenheter. Projektet bär namnet ”Handelskvarteren Kulan”. ETC uppger nu att 25 procent av handelsytorna är uthyrda. Projektets budget ligger på cirka 2,5 miljarder kronor och målet är att det ska stå klart 2014. SKF, TK Development och JM driver projektet

Vakanser

På uthyrningssidan kan nämnas att möbelbutiken Mio lämnat sina lokaler. Ägare till lokalerna är en av Aberdeens fonder. Andra stora ägare inom Gamlestaden är Landic som äger SKF:s gamla industriområde samt huvudkontoret, Higab som äger slakthusområdet med mestadels livsmedelsindustri samt Wallenstam som bland annat äger Mölnlycke Healthcares kontor.

Transaktioner

Under första hälften av oktober kommer många fastighetsinvesterare besöka kronofogdens lokal. De kommer att ha möjlighet att bjuda på totalt 146 fastigheter som ingår i Kefrens konkursbo. Den exekutiva auktionen avseende Kefrens fastigheter kommer att hållas i Stockholm. Under tre veckor kommer beståndet att auktioneras ut, fastighet för fastighet. Auktionen inleds den 3 oktober och håller på i tre veckor. 2 av de 10 största objekten är belägna i Gamlestaden. De är:

Gamlestaden 2:5, Göteborg

Uthyrbar area: 24.600 kvm. Adress: Artillerigatan 17

Här ingår några byggnader som nästan omgärdar den fastighet där SKF har sitt huvudkontor. Största hyresgäst på fastigheten är WSP som står för närmare hälften av hyresintäkterna och SKF för 15 procent.

Gamlestaden 2:8, Göteborg

Uthyrbar area: 20.900 kvm. Adress: Rullagergatan 7.

Här har SKF sitt huvudkontor och utanför finns den stora kullagerkulan. Här har det västsvenska storföretaget haft sitt huvudkontor sedan 1967. Bolaget hyr hela fastigheten och hyreskontraktet sträcker sig drygt 5 år.

Exempel på genomförda transaktioner:

Snabbväxande Hemfosa växlar stora och små affärer. Nu har bolaget förvärvat butiksfastigheten Gamlestaden 3:5, upplåten med tomträtt, i Göteborg. Byggnaden är på 2000 kvadratmeter fullt uthyrd till Konsum, Apotektet och en videobutik. Köpeskillingen uppgår till 25 mkr. Sedan tidigare äger Hemfosa fem fastigheter i Göteborg med kommunala dagis som hyresgäst. De fastigheterna summerar 5000 kvm och förvärvades för totalt cirka 25 miljoner

Slutsats

Gamlestaden är en stadsdel med väldigt stor potential. Den ligger nära centrum samtidigt som trafikförbindelsena är bra. Området är starkt trafikerat men har hittills delvis misslyckats med att attrahera folk. Genom nya trafiklösningar och nya promenadstråk längs med Säveån skall området öppnas upp och länkas samman med den övriga staden. Nya trafiklösningar och SKF:s tomställning av Nya Kulan erbjuder ett tillskott av ca. 165 000 kvm lokalytor samt 1 600 lägenheter i området runt Gamlestadstorg, Artillerigatan och Gamlestadsvägen. Ledtiderna för många av projekten är dock långa och många detaljplaner är ännu inte antagna.

Snitthyror

Kontor Gamlestaden

900 – 1 400 kr/kvm

Butik Gamlestaden

800 – 1 400 kr/kvm

Industri & Lager Gamlestaden

400 – 700 kr/kvm

Område Hyresnivåer* Vakansgrad

Göteborg CBD 1 600 – 2 500 kr/kvm/år

Övriga Centrum 1 000 – 1 700 kr/kvm/år

Högsbo/Sisjön 900 – 1 400 kr/kvm/år

Norra Älvstranden 1 500 – 2 100 kr/kvm/år

Hisingen 900 – 1 200 kr/kvm/år

Gårda 1 300 – 2 000 kr/kvm/år

Gamlestaden 900 – 1 400 kr/kvm/år

Mölndal 1 000 – 1 500 kr/kvm/år

Borås 900 – 1 300 kr/kvm/år

* Hyresnivåerna avser kontorslokaler i A och B+ läge och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter