Gamlestaden

Gamlestaden belägen nord ost om Göteborgs absoluta centrum är en stadsdel med historiska anor. Sten Sture d ä grundade här år 1473 Nya Lödöse som sedermera kom att bli Gamla Staden då folk kom att tvångsförflyttas till Göteborg under början av 1600-talet. Åkermarkerna vid Gamla Staden kom att förvandlas till en tidig förort till Göteborg i och med industrialiseringen. Ånäs Sockerbruk var en av de största industrierna i Göteborg vilket sedan blev Gamlestadens fabriker som vi känner det idag. Gamlestadens fabrikers driftingenjör Sven Wingquist utvecklade sedermera det sfäriska kullagret vilket kom att lägga grunden för SKF vilket många kanske starkast förknippar med Gamlestaden idag. Dagens Gamlestaden domineras av industrier och fabriksbyggnader i syd och västlig riktning. Övrig bebyggelse består till stor del av oregelbundna landshövdingekvarter med småbutiker. I Gamlestaden bor närmare 6 500 människor med stor kulturell variation. Som port till de nordöstra delarna av Göteborg dras Gamlestaden med samma sociala problem som kännetecknar många av dessa stadsdelar. Gamlestaden ligger med ungefär 3 kilometers avstånd till Göteborg centrum med väldigt goda kommunikationer. Både via spårvagnsnätet och via vägnätet med E20 och E45 angränsandes. De goda kommunikationerna är dock både på gott och ont. Tyvärr kan de hårt trafikerade lederna uppfattas som en barriär gentemot övriga staden samt att även genomfartstrafiken i området stundtals är mycket intensiv. Då främst på Gamlestadsvägen och Slakthusgatan. Problemet med trafiken är dock sedan länge välkänt och byggnationen av partihallsförbindelsen, vilken syftar till att knyta ihop E45 och E6, beräknas att stå klar hösten 2011. I ett senare skede planeras projektet knytas ihop med den sk. Marieholmstunneln vilken skall erbjuda access till E6: an. Detaljplanen för Marieholmstunneln är för tillfället ute på samråd. Nya trafiklösningar ger inte bara smidigare förbindelser utan medger även att nya ytor som tidigare hållits rena på grund av farligt gods kan bebyggas. Utveckling Kommunfullmäktige antog under 2006 en fördjupad översiktsplan över Gamlestaden – Bagaregården där syftet är att ta ett helhetsgrepp över området. Primära mål är att utveckla en levande blandstad med citykaraktär som skapar en sammanhängande stadsstruktur från Kviberg via Gamlestaden till Marieholm och Bagaregården. Planen föreslår en förtätning med främst bostäder i kombination med kontor, kultur, handel, och övrig service. Gamlestadens fabriker är ett bra exempel på hur historiskt värdefulla miljöer har bevarats för att idag kunna erbjuda ett blandat innehåll med allt från bowlinghall till kontor och lager. Idag finns ungefär 70 000 kvadratmeter lokalyta vid Gamlestadens fabriker. I och med att SKF har sökt sig söder ut till modernare lokaler på andra sidan Säveån har stora ytor friställts vid Nya kulan. De gamla fabrikslokalerna skall utvecklas till blandad bebyggelse. Västra delen av kulan innehåller redan över 50 000 kvm kontor och tanken är att dessa skall kompletteras med 30 000 kvm shoppingcentrum, 15 000 kvm service och kontorsarea samt 30 000 kvm bostäder. Projektet beräknas vara klart 2013. Idag ger Nya Kulan ett slutet intryck och målsättningen är att öppna upp området med nya entréer mot Artillerigatan. I takt med att Gamlestaden växer och utvecklas kommer högre krav att ställas på kollektivtrafiken. Redan i dag verkar närmare 350 företag i området och Gamlestadstorgets hållplats har cirka 12,000 påstigande varje dag. En siffra nästan i paritet med Korsvägen. Ytterliggare 40 000 passerar området i buss eller på någan av de sex spårvagnslinjer som trafikerar området. Gamlestadstorget upplevs dock av många som avskärmande och otrevligt och en större ombygnad är planerad. Ett triangelspår som erbjuder förbindelse med Norge/Vänernbanan är under konstruktion och beräknas vara klart år 2012. Ny spårdragning med dubbla spår kommer även innebära att en ny pendelstation byggs vid Gamlestadstorget. Med nya trafiklösningar hoppas man att Gamlestadstorget skall bli ett betydande resecentrum. Med en ny stationsbyggnad kan området livas upp och med kompletterande bebyggelse i form av kontor, handel och bostäder är förhoppningen att Gamlestadstorget skall bli ett stadsmässigt torg som utmärker Gamlestaden vilket saknats sedan Gamlestads Torg revs på 1960-talet. Slutsats Gamlestaden är en stadsdel med väldigt stor potential. Den ligger nära centrum samtidigt som trafikförbindelsena till Gamlestaden är bra. Området är starkt trafikerat men har hittills delvis misslyckats med att attrahera folk. Genom nya trafiklösningar och nya promenadstråk längs med säveån skall området öppnas upp och länkas samman med den övriga staden. Nya trafiklösningar och SKF:s tomställning av Nya Kulan erbjuder ett tillskott av ca. 165 000 kvm lokalytor samt 1 600 lägenheter i området runt Gamlerstadstorg, Artillerigatan och Gamlestadsvägen. Ledtiderna för många av projekten är dock långa och många detaljplaner är ännu inte antagna. Snitthyror Kontor Gamlestaden 1 000 – 1 500 kr/kvm Butik Gamlestaden 800 – 1 500 kr/kvm Industri & Lager Gamlestaden 400 – 700 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter