Göteborgs Stad prioriterar ny logistikmark

Visst handlar många planer i Göteborg om att skapa nya bostäder, men Göteborgs Stad tittar även mycket på hur man ska kunna tillgodose näringslivets behov. Logistiknäringen är viktig för Göteborg och markfrågan är prioriterad från kommunens sida. Det pågår ständigt ett arbete med att ta fram ny mark, men det är inte gjort i en handvändning. Mark för storskalig verksamhet kräver långa processer. Just nu är Göteborgs Stad mitt uppe i arbetet med Logistikcentrum Hisingsleden.

Kristin Cadier, Markförhandlare Mark- och näringslivsenheten Göteborgs Stad

Kristin Cadier, Markförhandlare Mark- och näringslivsenheten Göteborgs Stad

Trycket är högt på logistikmark i Göteborg och Kristin Cadier, Markförhandlare Mark- och näringslivsenheten och Mattias Hedeberg, Exploateringsingenjör på Fastighetskontoret, är några av dem som tittar på olika möjligheter för att tillgodose efterfrågan.

-  Logistiknäringen är jätteviktig för Göteborg och jag vill verkligen poängtera att det är en prioriterad fråga från vår sida  utöver det viktiga arbetet med att hitta mark för bostäder, konstaterar Kristin Cadier. Bara ett begränsat antal verksamhetsplaner kan startas varje år, men vi planerar hela tiden för nya.

Kommunen tar ofta hand om större etableringar, de svårplacerade för storskalig industri.

- Storskaliga etableringar ger stor påverkan på närområdet och kräver mycket resurser i processen. Långsiktigt är det viktigt att de hamnar på rätt plats i staden, menar Mattias Hedeberg.

Mattias Hedeberg Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborgs Stad

Mattias Hedeberg Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborgs Stad

Och de processerna tar tid. Detta är mark där en beredning ofta innebär stora ingrepp i naturen på ett eller annat sätt. Närområdet ska påverkas så lite som möjligt av exempelvis stora laster, höga hus och mycket trafik. Dessutom ska marken ändå vara tillgänglig och ligga rätt i alla logistikled.

- Det är inte bara att skaka fram den här typen av mark, menar Kristin Cadier. Tar man hänsyn till alla de här parametrarna finns det inte så mycket mark helt plötsligt som går att använda optimalt och kostnadseffektivt.

Logistikcentrum Hisingsleden

Ett område som dock passar in på den här typen av kriterier och som det är fullt fokus på just nu är Logistikcentrum Hisingsleden, mellan Hisingsleden och Sörredsleden norr om Volvo personvagnar. Området består av totalt 57 hektar verksamhetsmark där Göteborgs Stad äger 250 000 kvm och AB Volvo 320 000 kvm. Kommunen har ett samverkansavtal med AB Volvo och man utvecklar området tillsammans.

- På den här typen av mark bör inriktningen vara storskalig industri, förklarar Mattias Hedeberg.

- Visst har vi många andra intressenter, menar Kristin Cadier, men detta området kommer att användas för att stötta export- och importverksamheten i Göteborgs hamn. Detta området är av riksintresse utpekat som en del av Göteborgs Hamn och även om kringverksamhet också är viktigt kan vi inte satsa på det just här.

Processen för Logistikcentrum Hisingsleden har varit extra lång, första arbetet inleddes 2002 och först 2012 vann planen laga kraft. Och mycket återstår att göra för att bereda marken.

- Vi behöver fylla ut vår del och Volvo behöver spränga på sin, förklarar Mattias Hedeberg. Dessutom finns flera skyddade arter i området som vi fått dispens för, vilket betyder att vi måste genomföra åtgärder för att kompensera intrånget i deras livsmiljö och förbättra deras livsmiljö på angränsande mark. Den långa processen beror bl a just på naturintresset.

Fokus på att stötta hamnen

Just nu håller man på att flytta en bäck och därefter ska kommunen bygga ut nya gator, ett nytt mot på Hisingsleden och dra nya vatten- och avloppsledningar m m.

- Först 2017 är all kommunal teknik färdigutbyggd, konstaterar Mattias Hedeberg.

Kontinuerligt förs dialog med både AB Volvo och Göteborgs hamn hur man tillsammans ska utveckla marken.

- Det finns flera scenarios, menar Kristin Cadier. Ska marken säljas, ska vi bygga eller ska vi hyra ut? Och exakt vilken verksamhet ska hit? Här är hamnen, med sin kunskap om vad de behöver, med i processen. Etableringar i området ska stötta hamnens intressen.

Söder om Logistikcentrum Hisingsleden finns det ett markområde som är nästan lika stort där hamnen är markägare.

- Här kan nog en plan vara framme om ett år, tror Mattias Hedeberg. Här blir det också tal om storskalig verksamhet om än inte i så uttalad form.

Göteborgs Stad har fullt fokus på marken som ska bli verksamhetsområdet Logistikcentrum Hisingsleden.</p><p>Bild: Stadsbyggnadskontoret

Göteborgs Stad har fullt fokus på marken som ska bli verksamhetsområdet Logistikcentrum Hisingsleden.

Bild: Stadsbyggnadskontoret

Samarbete med BRG

Annars är det främst i nordost som Göteborgs Stad kan erbjuda mark, berättar Kristin Cadier.

- I Gårdsten, på Rävebergsvägen, har vi bl a utvecklat ett helt nytt område med plats för 50 000 kvm verksamhetslokaler.  All mark som är till försäljning finns presenterad på Göteborgs Stads hemsida där man även kan göra en intresseanmälan på mark. (www.goteborg.se/verksamhetsomraden.)

Alla etableringar görs ihop med Business Region Göteborg (BRG).

- Vi har marken och de har etableringsansvaret, det handlar om ett aktivt samarbete, berättar Kristin Cadier. I markdatabasen finns all mark i hela regionen och kan inte vi erbjuda något i Göteborg så hjälps kommunerna åt. Det handlar i slutändan om vad som är bäst för regionen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter