Gårdas utveckling mot blandstad

Bild: Wikimedia, fotograf Albin Olsson

Bild: Wikimedia, fotograf Albin Olsson

Beläget längs med E6/E20 är Gårda lättåtkomligt för såväl persontrafik som godstransporter. Detta i kombination med närheten till Göteborgs centrum gör Gårda till en mycket attraktiv stadsdel för kontor och bostäder. Under senare år har stadsdelen genomgått förtätning och utveckling från tidigare industri till mer förädlade verksamheter och idag betraktas området som en integrerad del av Göteborgs centrala delar.

Kommunikationerna till Gårda har försämrats då busslinje 63 dragits in och pendling med kollektivtrafik sker huvudsakligen med spårvagnar till de närliggande spårvagnshållsplatserna vid Stampen och Ullevi. I Gårda verkar i dagsläget runt 900 företag varav en klar majoritet är aktiva inom någon av IT-, konsult- eller utbildningsbranscherna. Tillsammans utgör dessa företags kontor 62% av den totala ytan i området.

Traditionellt sett har Gårda varit en stadsdel med en mycket hög andel jordbruk- och industrifastigheter. Under de senaste 30 åren har området dock genomgått stora förändringar, vilket inneburit att stadsdelen idag, till 90%, utgörs av kontor och bostäder. Andelen bostäder har de senaste åren ökat i samband med att nya bostadsprojekt färdigställts, vilket är positivt för utvecklingen av stadsdelen som ett mer levande område.

Transaktioner

I juni i år förvärvade Stena Fastigheter den så kallad Gröna Skrapan av Skanska. Fastigheten färdigställdes 2010 och är certifierad på den högsta nivån enligt miljöklassningssystemet LEED. Köpeskillingen uppgick till 617 Mkr och fastigheten är fullt uthyrd.

I Göteborgs största fastighetsaffär 2012 förvärvade Vasakronan av Diligentia ett bestånd om tolv fastigheter varav två stycken ligger i Gårda. Köpeskillingen uppgick totalt till 2,15 Mdr kronor och 92 000 kvm, vilket ger ett kvadratmeterpris om knappt 23 400 kronor. Fastigheten Gårda 16:17 såldes i juni månad, efter endast några månaders förvaltning, vidare till Platzer som del i en större affär om tre fastigheter till en volym av 565 Mkr. Platzer ökade därmed sin närvaro i Gårda ytterligare och är fortsatt en av de dominerande aktörerna. Den andra fastigheten, Gårda 18:23, finns kvar i Vasakronans ägo.

I september 2011 förvärvade Balder fastigheten Gårda 15:12 av SEB Trygg Liv till en köpeskilling av 165 Mkr. Fastigheten inrymmer framförallt studentboenden och är en del i kvarteret Gårda Fabriker. Genom förvärvet kontrollerar Balder nu hela kvarteret.

Projekt

I Gårda Norra uppför Platzer just nu en kontorsfastighet på sex våningar om totalt 8 300 kvm. Fastigheten är första steget i Platzers utveckling av Gårda Norras integrerade kontorsområde där det även finns planer på ett nytt höghus inom de närmsta åren. Den nya kontorsfastigheten väntas vara färdigställd under den första delen av 2015.

Såväl Svenska Mässan som företrädare för Focushuset har tidigare uttryckt önskemål om att förädla plan tre och fyra i Focushuset till utställningslokaler. I det förslag som tagits fram skulle denna förändring innebära att 650 parkeringsplatser flyttas till ett nybyggt parkeringshus med kommersiella lokaler i bottenplan längs med motorvägen. I dagsläget saknas dock en politisk majoritet för förslaget i och med att det medför rivning av de landshövdingehus som återfinns i kvarteren Eken och Cedern.

Hyresmarknaden

Stena Fastigheter har under året färdigställt en utbyggnad av fastigheten Gårda 19:7, där bolaget har sitt huvudkontor, med ytterligare en del på befintlig markparkering. Utbyggnaden är i fem våningar och den tillkomna arean uppgår till cirka 2 340 kvm, vilket innebär en tillbyggnad på knappt 50% av befintlig yta. Utbyggnaden avser framförallt kontor och är i dagsläget fullt uthyrd.

Under 2012 färdigställdes kvarteret Venus i Norra Gårda av Poseidon vilket tillfört ytterligare 316 lägenheter. Upplåtelseformen för dessa är hyresrätt och medelhyran beräknas till runt 1 500 kr/kvm. Området är i dagsläget fullt uthyrt.

Skanska färdigställde sin s k Green Building i Gårda i två etapper, en höghus- och en låghusdel, under vintern 2010/2011 och påföljande vår. Uthyrning och inflyttning har skett successivt sedan dess och under våren 2012 meddelade Skanska att byggnaden var fullt uthyrd. Totalt omfattade projektet 17 000 kvm lokaler, varav den andra etappen står för 5 000 kvm. Skanska valde att själva flytta in i byggnaden och uthyrningen fullbordades alltså efter ett och ett halvt år. Hyrorna uppges ligga mellan 2 200-2 500 kr/kvm men det är vanligt med initiala hyresrabatter.

Närområdet

I anslutning till Vasakronans Rättscentrum, och området kring Gamla Nya Ullevi har NCC färdigställt sin nya kontorsfastighet på Ullevigatan. Byggnaden har med sina 16 våningar och 14 000 kvm kontorsyta lockat företag som söker stora sammanhållande ytor i nya lokaler och är i dagsläget fullt uthyrt. Begärda hyresnivåer bedöms vara i spannet 2 200–2 500 kr/kvm. Vad som är intressant med de nytillkomna hyresgästerna och flyttströmmen är att nästan uteslutande så kommer hyresgästerna från mer perifera lägen.

Då uthyrningen av Ullevigatan varit framgångsrik har NCC inlett byggandet av en ny byggnad söder om den befintliga byggnationen. Det är parkeringen framför polishuset som bebyggs med ytterligare ett kontorshus. Denna byggnad kommer storleksmässigt bli något större än Ullevi Office Arena, totalt cirka 19 500 kvm. Inflytt beräknas ske under tredje kvartalet 2015.

Vidare har Svenska Mässan under 2012 påbörjat påbyggnaden av East Tower samt uppförandet av ett tredje torn. Påbyggnaden är i det närmaste färdigställd och det tredje tornet skall stå färdigt i början av 2015. Totalt utökas volymen från drygt 500 till cirka 1 200 hotellrum och totalkostnaden för projektet uppskattas till runt en miljard kronor.

Framtiden

De senaste årens tillskott av cirka 700 lägenheter i norra Gårda har gjort att området nu inrymmer cirka 3 000 boende. Utvecklingen mot blandstad fortsätter därmed även om detta inte gäller de södra delarna i samma utsträckning och möjligheterna för etablering av handel- och serviceverksamheter har förbättrats väsentligt.

Buss 63 har, som tidigare nämnts, dragits in, trots att kommunen tidigare avsett att öka kollektivtrafiken både längs Skånegatan med en ny spårvagnslinje samt erbjuda tätare bussturer inne i Gårda. Proteströster har dock höjts och sista ordet är nog inte sagt vad gäller bussförbindelserna.

Flera projekt genomförs i närområdet som kan sägas öka attraktiviteten i Gårda. Vakansen är fortsatt låg runt 5-7% och marknaden absorberar därmed de nya lokaler som har färdigställts i samma takt.

Vid årsskiftet till 2013 infördes trängselskatt i Göteborg och Gårda i sin helhet ryms inom betalzonen. Mot bakgrund av den, för tillfället, mycket låga vakansen på Göteborgs kontorsmarknad bedöms effekterna bli relativt modesta med avseende på betalstationerna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter