Gårda

Gårda är en av Göteborgs centrumstadsdelar och ligger i direkt anslutning till E6/E20. Detta innebär goda kommunikationsmöjligheter till området vilka förbättras ytterligare av den relativt nya busslinje 63 som går genom stadsdelen. I Gårda verkar runt 900 företag varav en klar majoritet är aktiva inom någon av IT-, konsult- eller utbildningsbranscherna. Tillsammans utgör dessa företags kontor 62% av den totala ytan i området.

Traditionellt sett har Gårda varit en stadsdel med en mycket hög andel jordbruk- och industrifastigheter. Under de senaste 30 åren har området dock genomgått stora förändringar, vilket inneburit att stadsdelen idag, till 90%, utgörs av kontor och bostäder. Andelen bostäder har de senaste åren ökat i samband med att nya bostadsprojekt färdigställts, vilket är positivt för utvecklingen av stadsdelen som ett mer levande område.

Transaktioner

I vintras förvärvade Platzer fastigheterna Gårda 8:2, 3:3 samt 3:11 på Norra Kustbanegatan 19 respektive Anders Perssongatan 8 och 10 med den uttalade ambitionen att utveckla området. På de två senare fastigheterna finns ett bygglov för att uppföra en sjuvåningsbyggnad med 10 000 kvm kontor, 1 500 kvm handel samt 4 000 kvm parkering och lager. Byggstart för projektet väntas inom en snar framtid.

Även Wallenstam har förvärvat tre fastigheter i området under det senaste året. Det rör sig om fastigheterna Gårda 18:22, 20:1 och 22:24 om totalt knappt 17 000 kvm kommersiella lokaler

Projekt

I kvarteret Venus i Norra Gårda pågår sista etappen med att färdigställa 316 lägenheter. Upplåtelseformen för dessa bostäder är hyresrätt och medelhyran beräknas till runt 1500 kr/kvm. Enligt byggherren Poseidon kommer bostäderna att färdigställas under vinter och vår och inflyttning sker successivt fram till Maj 2012. När alla nu planerade bostadsprojekt är färdigställda beräknas Norra Gårda ha runt 3 000 invånare vilket ytterligare förbättrar möjligheterna för etablering av handel- och serviceföretag.

Göteborgs Parkeringsbolag har under juni månad påbörjat en grundförstärkning och tillbyggnad av det befintliga parkeringsdäcket längs med motorvägen vid Johan på Gårdas gata. Projektet väntas vara klart till Juni 2012 och resultera i att området får ett välbehövligt tillskott om cirka 100 parkeringsplatser.

Såväl Svenska Mässan som företrädare för Focushuset har tidigare uttryckt önskemål om att förädla plan 3 och 4 i Focushuset till utställningslokaler. I det förslag som tagits fram skulle denna förändring innebära att 650 parkeringsplatser flyttas till ett nybyggt parkeringshus med kommersiella lokaler i bottenplan längs med motorvägen. I dagsläget saknas dock en politisk majoritet för förslaget i och med att det medför rivning av de landshövdingehus som återfinns i kvarteren Eken och Cedern.

Hyresmarknaden

Hösten 2010 skedde den första inflyttningen i Skanskas Green Building och sedan dess har även den andra etappen med det tillhörande låghuset färdigställts. Byggnaden är den första i Norden som har LEED Platinum-certifiering, vilket innebär att energibehovet är minst 25% lägre än gällande nationella energikrav. Totalt rymmer de två huskropparna, på 16 respektive 6 våningar, 17 000 kvm lokaler, varav den andra etappen står för 5 000 kvm. Dessutom finns ett 140 parkeringsplatser i källarplan där även miljöbilar för husets gemensamma bilpool samt lånecyklar återfinns. Projektet genomfördes av Skanska på spekulation och har fallit väl ut då vakansen idag är under 20%. Enligt Skanska pågår dessutom förhandlingar och man när förhoppningar om att fastigheten ska vara fullt uthyrd i slutet av året. Hyran ligger mellan 2 200-2 500 kr/kvm men det är vanligt med initiala hyresrabatter.

Närområdet

På Friggagatan har 3 700 kvm butiksyta och 452 lägenheter, som upplåtits med hyresrätt, färdigställts etappvis under det senaste året. Projektet har mottagits mycket positivt och förmodas öka attraktiviteten i området.

I anslutning till Vasakronans Rättscentrum, och området kring Gamla Nya Ullevi, utvecklar NCC sedan januari i år nya Ullevi Office Arena med inflyttning under sista kvartalet 2012. Byggnaden kommer att uppföras i enlighet med GreenBuildings och BREEAMs certifieringsnormer, vilka i mycket är samma som för LEED Platinum, och omfattar 14 000 kvm kontor i 16 våningsplan.

Svenska Mässan påbörjar påbyggnaden av East Tower samt uppförande av ett tredje torn från och med slutet av september 2011. Påbyggnaden beräknas vara klar sommaren 2013 och det tredje tornet skall stå färdigt vid årsskiftet 2014/2015. Totalkostnaden för projektet uppskattas i dagsläget till runt en miljard kronor.

Framtiden

Gårda fortsätter att utvecklas som en blandstad av bostäder och lokaler. Det har genomförts flera projekt och ytterligare exploatering planeras, vilket vittnar om att området är populärt och med stor utvecklingspotential. Kommunen avser att öka kollektivtrafiken både längs Skånegatan med en ny spårvagnslinje samt erbjuda tätare bussturer inne i Gårda, vilket ytterligare förbättrar kommunikationerna till och från stadsdelen. Dessutom genomförs flera projekt i närområdet som kan sägas öka attraktiviteten i området. Vakansen är fortsatt låg runt 5-7% och marknaden absorberar därmed de nya lokaler som har färdigställts i samma takt.

Snitthyror

Kontor: 1 300 – 2 000 kr/kvm

Butiker: 1 500 – 2 500 kr/kvm

Område Hyresnivåer* Vakansgrad

Göteborg CBD 1 600 – 2 500 kr/kvm/år

Övriga Centrum 1 000 – 1 700 kr/kvm/år

Högsbo/Sisjön 900 – 1 400 kr/kvm/år

Norra Älvstranden 1 500 – 2 100 kr/kvm/år

Hisingen 900 – 1 200 kr/kvm/år

Gårda 1 300 – 2 000 kr/kvm/år

Gamlestaden 900 – 1 400 kr/kvm/år

Mölndal 1 000 – 1 500 kr/kvm/år

Borås 900 – 1 300 kr/kvm/år

* Hyresnivåerna avser kontorslokaler i A och B+ läge och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter