Framtidsstadsdelen Västra hamnen

Under Malmös förvandling från industristad till kunskapsstad har stora förändringar skett i Västra Hamnen. I översiktsplanen för området från år 2000 tecknades visionen av Västra Hamnen som en miljöanpassad framtidsstadsdel med innerstadens kvaliteter. Målsättningen att bli ett nationellt exempel för hållbart stadsbyggande har uppnåtts men Västra Hamnen är långt ifrån färdigutvecklat.

Västra Hamnen tillhör Malmö centrum och rymmer i dagsläget såväl kontor och bostäder som industri- och utbildningshus. Allt präglat av ett hållbart helhetsperspektiv såväl socialt, kulturellt, teknologiskt som ekonomiskt. Dagens 3 000 bostäder och 8 000 arbetsplatser ska enligt plan, när området är fullt utbyggt, bli 10 000 bostäder och 17 000 arbetsplatser. Hur lång tid den totala omvandlingen och utbyggnaden kommer ta är inte klart, men uppskattas till 20-30 år.

Högt och lågt

Turning Torsos siluett har kommit att bli en symbol för Malmö och Västra Hamnen. Nu har en ny policy tagits fram om byggnadshöjder i nämnda stadsdel för att ytterligare skapa en attraktiv stadssiluett, inte minst från havet. 

Malmö stad anser att det i det pågående arbetet med att bygga ut Västra Hamnen behövs riktlinjer för byggnadshöjder, vilka fastslås i policyn ”Högt och lågt i Västra Hamnen”. I huvudsak ska byggnaderna i området vara i skala med Malmö centrum och varierande eftersom det ger en attraktiv stadsbild. Samtidigt är det viktigt med täta och låga miljöer för att stadsdelen ska ha ett behagligt klimat. Västra Hamnens gemensamma skalor med centrum bidrar också till att länka samman stadens nyaste stadsdel med resten av staden.

Ännu en pusselbit på plats

I somras lades ännu en pusselbit till utbyggnaden av Västra Hamnen och ambitionen om att förvandla det gamla mässområdet till en stadsmiljö med bostäder, kontor, handel och platser för idrott och kultur. Stadsbyggnadsnämnden antog den detaljplan som ska göra det möjligt att skapa ett nytt kvarter, Masthusen kvarter 11, i området. Kvarteret är tänkt att innehålla en sexvånings tillbyggnad mot Ica Maxi med kontor och butiker i bottenvåningen, med entréer mot ett torg. Det planeras också för en förskola med utemiljö på livsmedelsbutikens tak. Tanken är att låta delar av den fabriksbyggnad som i dag finns i området finnas kvar för att synliggöra och påminna om stadens industriella epok.

Området kommer att bebyggas med sammanlagt 16 kvarter som alla kommer att miljöcertifieras enligt det brittiska klass-

ificeringssystemet BREEAM. Det blir därmed det första området i Skandinavien som klassificeras utifrån det systemet.

Under Västra Hamnens tio år har området utvecklats enormt, från en plats för industrier till en attraktiv stadsdel, menar Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Här påbörjades en gång många av de gröna, miljövänliga bostadslösningarna som senare blivit standard i Malmö, och nu också blivit ett föredöme runt om i Europa. Malmö slutar inte att växa, locka och inspirera.

Nya kontorshuset i masthusen

Fastighetsägare till kontorshuset som ska byggas i Masthusen kvarter 11 är Diligentia. Kronofogdemyndighetens malmökontor, med sina 150 medarbetare, knep det första hyreskontraktet.

Öppet, ljust, ommöblerbart och högsta möjliga miljöklassning kännetecknar de 3 500 kvm som står redo för inflyttning under hösten 2013. Det nya huset får sex våningar i direkt anslutning till Västra Hamnens nya stadsdelstorg. Torget kommer att utgöra navet i den nya stadsdelen, och flankeras bland annat av en ny diagonal huvudgata, som ska dras igenom området.

– Vi tittade på en rad olika alternativ under processen med att finna ett nytt kontor, säger Ola Hägglund, Ekonomidirektör på Kronofogdemyndigheten. När vi valde de här lokalerna var miljöcertifieringen väldigt viktig för oss, liksom det strategiska läget i Västra Hamnen i kombination med huset i sig själv.

– Det händer grejer och det händer fort, säger Andreas Ivarsson, Diligentias marknadsområdeschef i Malmö. Under det senaste året har vi bland annat hunnit färdigställa rivningen av Malmömässan, fått till stånd en detaljplan och sju månader senare börjar vi bygga det första huset. Vi planerar redan nu för att påbörja byggstart nummer två vid halvårsskiftet. Parallellt med detta pågår förhandlingar med ett antal potentiella hyresgäster. I detta kvarter är vår målsättning ett blandat innehåll med kommersiella inslag och hyresrätter, berättar Andreas Ivarsson.

Unika varvstaden med själ

Varvsstaden är beläget på det tidigare Kockumsområdet i Västra Hamnen och är ett viktigt stadsutvecklingsområde i Malmö. Totalt planeras 1 500 nya bostäder och 5 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med skola, förskolor och handel.

– I Varvsstaden ska det finnas möjlighet till lokala initiativ som bidrar till engagemang, trivsel och trygghet. Jag vill att Malmöborna ser Varvsstaden som en tillgång för alla och tar stadsdelen till sig, säger Ulrika Signal, arkitekt och projektledare för Västra Hamnen på Stadsbyggnadskontoret.

Som ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Peab Sverige AB har ett planprogram tagits fram som ett första steg i utvecklingen av Varvsstaden. Det gemensamma målet är att Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling.

Varvsstadens befintliga verksamhetsmiljö påminner om historien och har en mycket speciell och ruff karaktär. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i kombination med ny bebyggelse skapar en unik stadsmiljö och ger området själ, säger Ulrika Signal.

nytt Hotell vid Dockplatsen

Ett 80 meter högt hotell med 300 rum, restaurang, konferenslokaler, spa, gym och vinterträdgård kommer att byggas vid Dockplatsen i Västra Hamnen.

– Besöksnäringen är viktig för Malmö. Belägen i en attraktiv miljö och med goda kommunikationer runt knuten blir hotellet en värdefull tillgång i staden. Med närheten till Citytunneln är förhoppningen att det här också ska locka till icke bilburen turism, säger Carina Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö. 

Förstudie om spårväg påbörjad

Förstudien för en första etapp av spårväg har påbörjats. Syftet med studien är att ta reda på kostnader och vinster för spårvägssträckningarna Rosengård – Västra Hamnen och Lindängen – Västra Hamnen. Studien förväntas pågå under ett och ett halvt år och kosta 7 300 000 kronor. Underlaget som tas fram ska vara tillräckligt för att påbörja en detaljplanering, upphandling och slutligen byggande, om fortsatt beslut om spårvägsetablering tas.

Bakom idén om att på sikt införa spårväg finns en tanke om en kapacitetsstark, attraktiv och mer miljövänlig kollektivtrafik i Malmö.

Klimatsmarta bostäder

Prisbelönta arkitekten Cord Siegel har på uppdrag av E.ON ritat åtta urbana smarta energivillor med ett beräknat årligt värmebehov om endast 65 kWh per kvm. Det första spadtaget togs i Västra Hamnen den 17 juni 2011 och husen kommer att förena hållbarhet med estetiskt genomarbetad design, för ökad livskvalitet. Smarta tekniska lösningar håller nere energianvändningen och det kommer att finnas möjlighet att producera egen el och eget varmvatten. Villorna kommer erbjuda de boende en pedagogisk totalöversikt för all el-, värme- och vattenkonsumtion och en integrerad laddlösning för el- och biogasbil. Spillvärme och avfall från husen återvinns.

I kvarteret Skonaren bygger Derome klimatsmarta hyresrätter och bostadsrätter. Enligt dem har Västra Hamnen blivit en attraktiv plats att bo och leva på, men också en internationell symbol för hållbar stadsutveckling. Deras fortsatta utveckling av stadsdelen heter Fullriggaren och kommer att bestå av cirka 600 bostäder i olika upplåtelseform.

Under 2011 har även fastighetsägaren MKB fattat beslut om nyproduktion av 51 lägenheter i Västra Hamnen. Byggstart är planerad till sommaren 2012 för att färdigställas vintern 2013/2014.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter