FRAMTIDSSTADEN STOCKHOLM

Det finns många skäl till varför Stockholm är Skandinaviens naturliga huvudstad. Stockholm är den största staden i det största landet och ligger mitt i hjärtat av Skandinavien med kommunikationer i världsklass. Jonas Åkerberg från NAI Svefa vet mer om huvudstadens läge och framtid. Stockholm är dessutom Skandinaviens ekonomiska centrum med den största bruttoregionalprodukten och flest multinationella företag. Här finns också ett av världens största ICT-kluster, ett av Europas största bioteknikkluster och norra Europas finansiella centrum. Dessutom är Stockholm Skandinaviens tongivande kulturstad med ett unikt utbud med gallerier och museer, en internationell matkultur och ett centrum för musikproduktion. Idag befinner sig Stockholm i en intensiv utvecklingsperiod. Staden växer kraftigt och Stockholms län förväntas växa till en befolkning på 2,4 miljoner år 2030. Projekt och infrastruktur

Vägsträckan mellan Hjulsta och Kista är idag hårt olycksdrabbad och vägens låga kapacitet medför att långa köer bildas i rusningstrafik. Tillsammans med Vägverket kommer Stockholms stad att bygga om E18 för bättre säkerhet och framkomlighet. Ombyggnaden av E18 är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. Genom att bygga om sträckan Hjulsta-Kista skapas förutsättningar för fem kommuners framtida utveckling (Stockholm, Sollentuna, Järfälla, Solna och Sundbyberg). Stockholms stads målsättning är att bygga bostäder ovanpå överdäckningen av E18 vid Tensta/Rinkeby. Insatsen är även viktig för västra och nordvästra Mälardalen bland annat beroende på den redan nu omfattande pendlingen i regionen. Med omdaningen av E18 skapas även förutsättningar för ett fortsatt växande Kista Science City. Vidare håller SL på att bygga Citybanan, som är en 6 km lång pendeltågstunnel under hela Stockholms innerstad med nya stationer under T-centralen och vid Odenplan. Den kommer att väsentligt förbättra tillgänglighet till innerstaden samt ökar kapaciteten för såväl pendel- som gods-, regional- och fjärrtågstrafik. Den sedan lång tid planerade Förbifart Stockholm ska byggas ut mellan E4 Skärholmen – E4 Häggvik och där koppla mot Norrortsleden. Härigenom knyts de norra och södra länsdelarna samman och gör det möjligt att färdas mellan dessa delar utan att belasta innerstaden. Leden underlättar också för långdistanstrafik samt ger förutsättningar för utveckling av en flerkärnig region. Stockholmsregionen växer stadigt. Befolkningen ökar och i takt med detta ökar även kraven på trafiksystemet. Flertalet infrastrukturutvecklingsprojekt däribland Förbifart Stockholm, planeras för att möta utmaningarna i stockholmstrafiken. Förbättrad kapacitet inom kollektivtrafiken

Gatunätet i Stockholms innerstad är i dagsläget hårt belastat. En förlängning av spårvägen mellan Norrmalmstorg - Waldemarsudde till Hornsbergs strand samt till Ropsten via Värtan kan ersätta en del av dagens busstrafik. I takt med att nya bostadsområden växer fram i den utökade innerstaden (Ropsten och Nordvästra Kungsholmen) byggs kollektivtrafiken ut för att höja kapaciteten och förbättra tvärförbindelserna genom Stockholm. En helt ny öst-västlig kollektivtrafiksträckning genom staden skapas som inte funnits tidigare. Spårvägen föreslås passera förbi Stockholms Central, T-Centralen och Fridhemsplan, vilka alla är betydande knutpunkter i dagens kollektivtrafik. Den planerade spårvägen ger därför en förbättring av trafikanternas bytesmöjligheter. Norra station utvecklas

Vidare pågår utveckling av olika stadsdelar i Stockholm stad. Ett exempel en fördjupad översiktsplan för utvecklingen av området kring Norra Station på båda sidorna om kommungränsen och projektet drivs i samarbete med Solna stad. Genom att överdäcka vägar och spår kan en ny tät stadsdel med cirka 4 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser utvecklas inom Stockholms stads del av området. Kopplingen till Solna och nya Karolinska sjukhuset är en viktig del av den nya stadsdelen. Utvecklingen ska även kännetecknas av en stark profil inom Life Science. Vid Centralstationen byggs för närvarande en hotell- och konferensanläggning – Stockholm Waterfront – av internationell klass, en del av utvecklingen i City. Anläggningen, som beräknas stå klar 2010, kommer bl a rymma ca 420 hotellrum och en kongresshall för 3 000 deltagare. Mer plats för kultur, mode och sport

Planeringen av en ny multifunktionsarena, Stockholmsarenan, har just påbörjats söder om Globen. Den är tänkt att rymma drygt 30 000 åskådare och byggas i flera plan med spelplanen över Arenavägens nivå, medan utrymmen för kommersiella verksamheter, foajéer, mm placeras under. Satsningen på Stockholmsarenan är en del av en större satsning i området och kring arenan föreslås bl a nya offentliga platser för vistelse och aktiviteter. Ett helt nytt område med fokus på form och design växer för närvarande fram runt den klassiska industrimiljön vid Telefonplan. Här kommer Konstfack och Designens Hus att förenas med många kreativa verksamheter och nya bostäder. Grönare tillgångar

Stadsutvecklingen på Nordvästra Kungsholmen innebär att innerstadens front flyttas från Fridhemsplan ut till Ulvsundasjön. Området byggs för närvarande ut med cirka 5 000 bostäder och när det är fullt utbyggt kommer det även att rymma uppemot 35 000 arbetsplatser. Stadsutvecklingen ska utmärkas av en tät och stadsmässig bebyggelse med god tillgång till gröna parker, vattnet och strandpromenader. Ett nästa steg i utvecklingen av hela västra Kungsholmen utgörs av Marieberg där nya typer av bebyggelse kan prövas, t ex höga bostadshus. Nordens största handelsplats

Skärholmen bildar tillsammans med Kungens Kurva, Nordens största handelsplats med ett stort utbud av varor. I Skärholmen finns cirka 8 000 befintliga bostäder och 4 800 arbetsplatser och här planeras för flera kompletteringsprojekt. Skärholmens utvecklingspotential förstärks av att Förbifart Stockholm, som ansluter direkt till området, ökar den regionala tillgängligheten. En framtida Spårväg Syd öppnar för möjligheter till tvärförbindelser i Söderort till området. Kommersiella hyresfastigheter

Bland aktörerna på den kommersiella marknaden återfinns AFA, Alecta, AMF Pension, Atrium Ljungberg, Diligentia, Fabege, Hufvudstaden, SEB och Vasakronan. På Stockholmsmarknaden är aktiviteten fortsatt låg även om transaktionsmarknaden börjat återhämta sig. Köparna utgörs främst av redan etablerade aktörer med stark finansiell ställning. Det märks nu tydligt att de utländska investerarna har dragit sig tillbaka vilket skapat utrymme åt svenska investerare. På hyresmarknaden kan en viss ökning av vakanser skönjas även om nivån är lägre än vad som tidigare befarades. Kontorshyrorna för innerstaden bedöms nu ha bottnat. Sammanfattningsvis har Stockholms fastighetsmarknad stått emot den finansiella turbulensen bättre än befarat. Dock kan noteras att SOUK-gallerian, i bästa handelsläge på Drottninggatan, fortfarande står tom. Industri- & lagerfastigheter

Stora ägare i segmentet är Brostaden (Castellum), Corem, DK Properties, Fabege, FastPartner, Sagax och Valad. De mest intressanta logistiklägena i Stockholm är bland annat Årsta/Västberga, Jordbro, Rosersberg, Arlanda och Eriksberg. Marknaden kännetecknas av en fortsatt låg omsättning och de transaktioner som sker avser i huvudsak mindre objekt. På hyresmarknaden görs en del avslut, exempelvis i Jordbro företagspark där vitvaruföretaget Tretti.se har förnyat sitt avtal med ProLogis samt utökat sina ytor. Utbudet av lager- och industrilokaler minskar löpande genom konvertering till annan användning samtidigt som befolkningen och därmed behovet av lager- och industrilokaler ökar. CBD (Central Business District)

Stockholm CBD sträcker sig från Klarastrandsleden i väst till kvarteren öster om Birger Jarlsgatan. Nya yteffektiva kontorsfastigheter efterfrågas i större utsträckning än äldre fastigheter och CBD visar tecken på att förskjuta sig västerut. Under de senaste åren har det pågått stora förändringar omkring centralstationen där bland annat Waterfront building och Jernhusens Kungsbrohuset stod klara under 2009. De nya komplexen inrymmer tillsammans drygt 40 000 kvadratmeter kontor samt lokaler för restauranger, butiker, kongresshall och hotell med över 400 rum. Även NCC har uppfört kontor inom Kungsbron 2 med omkring 17 500 kvadratmeter varav cirka 92 % utgör av kontor. Tre kontorsfastigheter i Stockholm CBD står under omvandling till hotell. Det är Skravelberget Mindre 9, ägd av Anders Bodin Fastigheter samt Rotundan 3, som ägs av AFA Fastigheter som kommer att omvandlas. Även Diligentias fastighet Klockan 1 kommer under 2011 att öppna upp som hotell med Scandic som operatör. Totalt försvinner då över 20 000 kvadratmeter kontorsyta från CBD. Det finns ont om ytterligare byggbar mark kvar inom CBD men viss nybyggnation genom överdäckning av spårområdet kan snart bli verklighet. Slutsats

Krisen har inte sänkt Stockholm, tvärtom. Stark befolkningstillväxt, ökad nyproduktion med cirka 40 procent, förändringar i hyressättningen och flera stora projekt – inte minst nya universitetssjukhuset, Norra Stationsområdet och Stockholmsarenan – gör Stockholm till ohotad etta i NAI Svefa Fastighetsindex. På minussidan finns vakanserna på kontorsmarknaden som dock verkar ha bottnat. På industrifastighets- marknaden minskar utbudet samtidigt som efterfrågan ökar, och i det centrala affärsdistriktet saknas i princip numera byggbar mark, eller finns det några möjligheter kvar?

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter