Framtiden går via Mölndal?

Götalandsbanan kan göra Mölndal till en ännu viktigare knutpunkt med en ny tågstation som innebär snabbare tågförbindelser och möjligheter till smidigare byten för kollektivtrafik. Beslut tas hösten/vintern 2016 men redan nu finns en skiss som visar en möjlig utformning av Knutpunkt Mölndal. 

Skiss på Nya Knutpunkten</p><p>Bild: Sweco

Skiss på Nya Knutpunkten

Bild: Sweco

Just nu pågår Sverigeförhandlingen, ett nationellt arbete för att skapa höghastighetsjärnvägar i Sverige som ska vara klara runt 2035. En järnväg där framtidens tåg kommer att kunna gå i 320 km/h. En del i satsningen, som är den största investeringen på infrastruktur genom tiderna i Sverige, är Götalandsbanan. Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund och kommunerna längs järnvägssträckan Borås–Göteborg samarbetar just nu och under hösten/vintern 2016 tas ett beslut.

Spår för snabbtåg

Ett beslut som i allra högsta grad kommer att påverka Mölndal. Mölndal kan nämligen få en ny tågstation som innebär både snabbare tågförbindelser och nya möjligheter till smidigare byten för kollektivtrafik. Mölndal blir i ännu större utsträckning ett nav för tåg, bussar, cyklar och gångtrafikanter.

De nya snabbtågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ligger helt i linje med Mölndals Vision 2022 och kommer att innebära fler bostäder, minst 100 000 kommer att byggas i hela Sverige längs den nya järnvägen, social hållbarhet/integration, ett hållbart resande, ett starkare näringsliv och arbetsmarknad plus tåg till Landvetter flygplats.

Redan i dag är Mölndals station en viktig knutpunkt för hela regionen och regionens andra största resecentrum. Den binder samman stora och viktiga arbetsområden både i Mölndal och södra och västra Göteborg. Målet är att bygga ett nytt stationsläge söder om Mölndals Bro med sex spår, där två är för höghastighetståg som kan passera utan stopp.

Fördel Mölndal

Just nu utreder Trafikverket utbyggnadsetappen Almedal-Mölnlycke som är en del av den nya höghastighetsbanan. Huvudfrågan är om banan ska dras kortast möjliga väg eller tillåtas ta en mindre omväg via Mölndal C. Nyttan av att dra sträckan via knutpunkt Mölndal skulle uppväga eventuell tidsförlust för resenärer till Göteborg C. En analys visar nämligen att tidsförlusten för resenärer till Göteborg C är i det närmaste obefintlig i jämförelse med tidsvinsten för resenärer till Mölndal C om bytesresan kan undvikas. Den sammantagna restiden för alla resenärer minskar om man drar banan via Mölndal C. Analysen visar också att Mölndal C är den station som är lättast att nå för befolkningen i södra göteborgsområdet. Även kommuner söderut, utmed Västkustbanan, blir vinnare med bättre koppling mot Landvetter flygplats och Borås.

Skiss visar möjligheter

I en rapport från Sweco presenteras en skiss på nya Knutpunkt Mölndal, hur man skulle kunna komplettera nuvarande knutpunkten och dess fördelar. Då det är just en skiss innebär det att andra utformningar är möjliga. Den slutliga utformningen tas fram i dialog med berörda intressenter.

Det finns goda möjligheter att utveckla stationen till en väl fungerande knutpunkt samtidigt som den kan hjälpa till att överbrygga barriären och förena stadens båda sidor. Kommunens planer innefattar markreservat för att också klara Götalandsbanan med dess olika tågsystem. En station med fyra plattformsspår och två förbigångsspår kommer att tillgodose det kapacitetsbehovet.

Förslag i rapporten

Här följer ett urval av Swecos förslag på åtgärder för att utveckla knutpunkten.

Centralt placerade förbigångsspår kan byggas in för att minska störningarna. Spår för vändande pendeltåg kan ordnas söder om stationen. Taket på inbyggnaden kan utnyttjas för väntutrymmen med service till resenärerna. Tillgängligheten till stationen förbättras då Göteborgsvägen kan anpassas och fungera för angöring till stationen.

Motorvägen som löper parallellt med järnvägen utgör både en barriär och en störning vilket begränsar möjligheten att utveckla Mölndals centrum. För att komma till rätta med denna situation och förbättra tillgängligheten till stationen kan vägen istället sänkas ner under mark.

Mölndalsån som idag är kulverterad under motorvägen grävs fram och blir på så sätt ett värdefullt inslag i miljön framför stationen.

Mölndals Bro fungerar i dag som stationens huvudentré. Bron kompletteras på södra sidan med en ny bro som dels bidrar till att koppla den nya stadsdelen Forsåker till knutpunkten och centrum, dels möjliggörs utveckling av en väl fungerande bussterminal för smidiga byten och direkt access till tågen.

Stadstrafikens hållplatser flyttas till nytt läge söder om Brogatan för bättre koppling till bussar och tåg.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter