Fosie satsar turkost

Stadsdelen Fosie domineras av bostäder men här finns även en hel del industri. Fosie industriby är Malmös största industri- och handelsområde. Diskussioner förs om framtida förnyelse av stadsdelens fysiska struktur i form av gator, gång- och cykelstråk samt torg, parker och bebyggelse. Fosie är i stor utsträckning redan en grön stadsdel, nu planeras även vatten få en viktig roll i stadsbilden för att göra Fosie till en ”turkos” stadsdel. Fosieby rymmer företag av alla storlekar. En stor del tillhör tillverkningsindustrin. Bland företagen märks bland annat Rexam Beverage Can, TePe Munhygienprodukter, Schenker, Fiedler & Lundgren och Atria Chark & Deli. Tack vare närheten till Malmös stora genomfartsleder är transporterna till och från Fosieby goda. Både Inre- och Yttre Ringvägen ansluter till området, liksom vägen till Malmö Airport vid Sturup. Till Öresundsbron tar det bara några minuter. Även busskommunikationerna i området är goda.

Alla vägar bär till Fosieby, menar Fosieby Företagsgrupp, som anser att få företagsbyar ligger så rätt som Fosieby. Centralt i landets tredje största stad med Köpenhamn och Själland som närmaste granne vilket, enligt dem, gör området till norra Europas knutpunkt. Förutom tillverkningsindustrin finns här både varuhus och detaljhandel, bilfirmor, banker, postkontor, hotell, restauranger, ridhus och en trav och galoppbana. De anslutande industriområdena Elisedal, Jägersro och Fredriksberg brukar även räknas till Fosieby. Fosie industriby började utvecklas i början av 1970-talet och är det största verksamhetsområdet i Malmö med drygt 300 företag för handel och industri. I närheten av Fosie industriby finns även flera av Malmös större bostadsområden som Lindängen och Hermodsdal. Fredriksberg

Verksamhetsområdet ligger mellan Ystadvägen och Käglingevägen med goda skyltlägen mot Ystadvägen. Området, som är ca 145 000 kvm stort, är avsett för kontor och industri. Några exempel är SafeGate International, Porsche Center Syd, Förenade Bil och ytterligare ett par verksamheter inom bilservice.

Jägersro Ursprungligen var Jägersro på 1960-1970-talet tänkt som handelsområde men breddades till andra verksamheter under 1980-talet. Området består primärt av stora fastigheter och har mycket goda busskommunikationer.

Det finns ett hundratal företag på Jägersro, de flesta små och medelstora. Bland de större företagen kan nämnas Schneider Electric (f d TAC), Landscape Services Sweden AB och Scan Coin. I området finns även Jägersro Center med ett 30-tal butiker och Jägersro Trav & Galopp, en av Sveriges största tävlings- och träningsanläggningar för trav- och galopphästar.

Elisedal

Elisedal industriområde byggdes upp främst under sent 1970-tal samt 1980-talet. Området ligger norr om Ystadvägen, mellan Jägersro och Yttre Ringvägen kring Elisedalsgården. Industriområdet domineras av stora och låga industribyggnader mellan en del grönytor samt verksamheter av olika karaktär. Runt 150 företag är lokaliserade här, både tillverkande företag samt företag som ägnar sig åt partihandel och tjänster. Bland de större företagen hittar man Sydsvenska Städ AB, Onrox AB och Elgiganten. Stora fastighetsägare

Några av de större fastighetsägarna som har kommersiella lokaler i Fosie är Wihlborgs Fastigheter, Fastighets AB Briggen, Volito Fastigheter, Kungsleden, MKB Fastighets AB och Stena Fastigheter. Prisat bostadsområde

Stadsdelen Fosie, med sina 40 000 invånare, består till stor del av flerbostadshus som uppförts som en del av miljonprogrammen. Det bostadsområde som dock sticker ut rejält är Ekostaden Augustenborg som i fjol prisades av FN med det prestigefyllda World Habitat Awards. Ekostadsprojektet startade 1998 med bidrag från Lokala investeringsprogrammet för ekologisk omställning. Ett av huvudmålen var att involvera de boende så mycket som möjligt i skapandet av en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel.

- Ekostaden Augustenborg är ett utomordentligt föredöme för städer som vill göra något åt sina problem med stadsförnyelse, liksom miljöfrågan i stort. Malmö stad och MKB Fastighets AB har visat hur ett bostadsområdes fysiska miljö och sociala och ekonomiska problem kan lösas i samarbete med de boende genom skapandet av en ekostad, löd motiveringen från Diane Diacon, chef för Building and Social Housing Foundation. De lösningar som blivit mest uppmärksammade och årligen besöks av internationella gäster är den öppna dagvattenhanteringen, seniorboendet, de gröna taken och den fullskaliga källsorteringen. Stadsutveckling

Det smids omfattande utvecklingsplaner för Fosie, även om planeringshorisonten i vissa fall är lång. Diskussioner förs om framtida förändring, förnyelse och förädling av stadsdelens fysiska struktur i form av gator, gång- och cykelstråk samt torg, parker och bebyggelse. Några av idéerna som diskuteras handlar om en utveckling av befintliga handelstorg, fler mötesplatser, ett bredare utbud av bostäder av olika typ, en tätare bebyggelse särskilt kring huvudgatorna, attraktiva cykelstråk, ur miljösynpunkt bättre och effektivare kollektivtrafik – exempelvis spårvagn, ett grönare Fosie med inslag av blått. Fosies vision 2024

Enligt visionen ska Fosie 2024 ha utvecklats till en mönsterstadsdel och föredöme genom lyckade satsningar på social hållbarhet, ekologiskt byggande och integration av grönska och vatten i stadsmiljön. Spårvagnar ska ha rullat några år på Eriksfältsgatan och Munkhättegatan till Lindängens centrum. Med Fosieby station öppnad 2021 ska Fosieborna och de verkande i området ha fått snabb förbindelse till andra platser i Öresundsregionen och kontinenten. Området kring stationen ska bebyggas med bostäder, butiker och lokaler för verksamheter av olika slag. Därmed knyts Fosieby industriområde och Lindängen samman bättre. Ny bebyggelse tillkommer längs flera av huvudgatorna, som på det sättet också får mer karaktär av stadsgator än trafikleder. Genom den förbättrade kollektivtrafiken och nya utformningen av gaturummen ska biltrafiken minska. Ett större utbud av arbetsplatser ska skapas i ett stråk i nord-sydlig riktning från Augustenborg

till Lindängen, benämnt Fosiestråket. I samband med ombyggnation av fastigheter ska lokaler tillkomma, vilket underlättar för mindre entreprenörer att etablera sig. Vid Lindängens centrum ska en inkubator ”Link”, för småföretagare etableras. Centrumutveckling

Flera av bostadsområdena i Fosie har små torg eller centrumanläggningar men stadsdelen har inget överordnat större centrum. Handelsutbudet är relativt litet i förhållande till invånarantalet. Men nu ska Lindängens centrum rustas upp och bli ett mer levande stadsdelscentrum. Ett turkost Fosie

Fosie är i stor utsträckning redan en grön stadsdel. För att stärka Fosies identitet och miljöprofil planeras vatten få en viktig roll i stadsbilden. Genom vatten kan det redan gröna Fosie bli en ”turkos” stadsdel. Ett exempel på ett nu pågående turkost projekt är skapandet av Malmö Botaniska Trädgård i Lindängelund. Tanken är att det planerade växthuset och världsträdgårdarna ska ta emot sina första besökare 2014. Källa: www.malmo.se och www.fosieby.se Mini-info: Fosieby industriområde började exploateras 1970. De arkeologiska fynd som gjordes då inspirerade namngivningen av gatorna på området. Exempel är Bronsyxegatan och Järnyxegatan. Källa: Wikipedia Mini-info 2: Sedum växer på taken i Augustenborg alt. Sedum på Augustenborgs tak Fastighetsägare med lediga lokaler i Fosie: Volito Fastigheter

Dagon

Wihlborgs Fastigheter

Fastighets AB Briggen

Valad Property Group

Bats Fastigheter

AB Lomma Tegelfabrik

Kungsleden

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter