Folktät stad i strategiskt läge

Helsingborg är Sveriges folktätaste stad, bortsett från våra tre storstäder, och ser ut att fortsätta växa. De senaste två åren har Helsingborg gått tillbaka i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige samtidigt som arbetsförmedlingens prognos för Skåne visar att arbetsgivarna i Helsingborg är optimistiska inför framtiden. Det visar en analys signerad Charlotte Pettersson på NAI Svefa.

Metropol är ett pågående projekt som uppförs av Midroc och ska resultera i 29 000 kvm yta, varav ca 5 000 kvm kontor. Bild: Anders Blomqvist, Horisont arkitekter

Metropol är ett pågående projekt som uppförs av Midroc och ska resultera i 29 000 kvm yta, varav ca 5 000 kvm kontor. Bild: Anders Blomqvist, Horisont arkitekter

Helsingborg har ett strategiskt läge vid Öresund, staden utgör en knutpunkt mellan sjö- och landförbindelse. Hamnen i Helsingborg är Sveriges näst största och en av de modernaste när det gäller fullservice. Näringslivet är fokuserat mot handel och kommunikation.

Lokalmarknaden i centrala Helsingborg domineras av de större nationella och regionala fastighetsbolagen.

Helsingborgs befolkning uppgick till nästan 133 000 vid årsskiftet, vilket betyder att staden behåller platsen som Sveriges nionde största stad efter Norrköping. Den positiva befolkningsutvecklingen har främst berott på en positiv inflyttning, men man har även haft ett födelseöverskott. Samtidigt är Helsingborg en av Sveriges folktätaste städer utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Just tätheten inom en ort är ett av de kriterier som forskare inom stadsutveckling menar är utmärkande för en stads attraktivitet.

I jämförelse med andra väletablerade och större högskoleorter som Jönköping, Linköping och Halmstad har Helsingborg en något lägre andel 20-30-åringar i befolkningen. Utvecklingen av Campus Helsingborg är därför betydelsefull för att lyckas locka hit fler unga vuxna – en åldersgrupp som kan tillföra staden puls, idéer och utvecklingskraft men som också är en viktig rekryteringsbas för stadens näringsliv.

Optimistiska arbetsgivare

Helsingborg har en förhållandevis hög arbetslöshet. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för Skåne är dock arbetsgivarna optimistiska inför framtiden.

Privata tjänster står för den stora tillväxten, medan andra branscher är i balans eller minskar något. Ett stort problem är att de arbetslösas kompetens inte fullt ut matchar arbetsgivarnas behov. Näringslivet i Helsingborg kännetecknas av små och medelstora företag.

Näringslivets största sektorer är handel, vård/omsorg och företagstjänster och utbildning. Företagstjänster är dock den näringsgren som upplever störst ökning av arbetstillfällen.

Backande företagsklimat

De senaste två åren har Helsingborg gått tillbaka i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige och placerar sig nu på plats 53 av landets 290 kommuner. Nedgången beror bland annat på att företagen upplever försämrade attityder till företagande från kommunala tjänstemän och politiker, allmänhet, skola och medier. Trots tillbakagången är Helsingborg, näst efter Linköping, den kommun i Sverige med fler än 100 000 invånare som har bäst företagsklimat.

Nyföretagandet ökar och bland de befintliga företagen sker den största procentuella ökningen av antalet anställda inom näringsgrenen energi och miljö.

Stadsförnyelseprojekt

Helsingborgs stad fortsätter planerna för det omfattande stadsförnyelseprojektet som har som syfte att förtäta och utveckla södra delen av centrala Helsingborg. Området är stort som 120 fotbollsplaner och fram till 2035 ska här bland annat byggas bostäder till 10 000 personer.

Under 2014 startar en utbyggnad och modernisering av Knutpunkten för att bland annat bättre knyta ihop området kring resecentralen med Campus och det blivande H+området. Ett omarbetat förslag till den nya hotell- och kongressanläggningen på Hamntorget har presenterats och godkänts av kommunfullmäktige. Förhoppningarna är att satsningen ska stärka stadens centrum och skapa bättre förutsättningar för cityhandeln som i dagsläget är hårt pressad.

Helsingborgs lokalutbud

Helsingborgs näringsliv har en tydlig tyngdpunkt mot logistik och handel. Det sker kontinuerligt nyproduktion av logistikanläggningar på de externa verksamhetsområdena, som Ättekulla och Berga. Handeln är störst i området Väla nordost om centrum.

Utbudet av nyproducerade kontorslokaler har varit lågt under en längre tid vilket har medfört att vakansgraden har sjunkit. Efterfrågan har generellt minskat något men marknaden bedöms i stort sett vara i balans. Trots låg vakans har marknadshyrorna inte ökat nämnvärt under det senaste året.

Efterfrågan är stark främst i de centrala delarna samt i Berga, men svagare i de södra områdena. Renodlade kontorsytor finns mest i de centrala delarna av staden. I det befintliga beståndet är hyrorna i Helsingborg något lägre jämfört med till exempel Malmö. Staden kan dock i dagsläget inte erbjuda moderna och centralt belägna kontorslokaler vilket skulle kunna vara en konkurrensfördel gentemot Malmö. I dagsläget är inga större kontorsprojekt på gång.

Moderna kontorslokaler i CBD ligger på runt 1 350 kronor upp till 2 000 kronor per kvadratmeter per år, genomsnittet bedöms till 1 500 kr/kvm per år. Vakansen är låg i innerstaden.

Kontorsprojekt i Helsingborg

Metropol är ett pågående projekt som uppförs av Midroc och ska resultera i 29 000 kvadratmeter yta, varav cirka 5 000 kvadratmeter kontor. Det centrala läget betyder att avståndet till allmänna kommunikationer är kort och att utbudet av stadens övriga service är inom gångavstånd.

Wihlborgs har förvärvat tomträttsfastigheten Terminalen 3, vilket kommer underlätta deras påbörjade utbyggnadsprojektet av kontor kring Knutpunkten. Utbyggnadsprojektet kommer att resultera i cirka 10 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler och cirka 500–600 nya arbetsplatser med planerad inflyttning i slutet av 2015.

Väla handelsområde ligger utanför Helsingborg och är en av Sveriges mest dynamiska och framgångsrika handelsplatser. Nu etablerar Diligentia Väla Park, en volymhandel i en miljöklassad byggnad. De tre hyresgästerna Jula, Willys samt Nordic Wellness är kontrakterade, vilket innebär att 75 procent av den totala ytan är uthyrd. Väla Park invigs i december 2015, lagom till julhandeln. Med nära sju miljoner årliga besökare till de 180 butikerna är Väla Centrum ett av Sveriges mest framgångsrika köpcentrum.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter