Fokus på förnyelse i Gamlestaden

Gamlestaden utgör en viktig markresurs för kommunen och står inför en angelägen och omfattande stadsförnyelse, där tidigare fabrikskvarter och trafikområden successivt ska omvandlas till en tät stadsmiljö med blandat innehåll. Gamlestaden ligger centralt, bara tre kilometer från Göteborgs centrum, men upplevs idag splittrad och isolerad från övriga centrala stadsdelar.

- Målet är att skapa en blandstad, summerar Kajsa Räntfors, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. Arbetet har föregåtts av en fördjupad översiktsplan, riktlinjerna togs fram redan för många år sedan. Just nu har vi väldigt hög prioritet på alla de här detaljplanerna.

Och förutsättningarna för en förtätning i Gamlestaden är goda. Den väl utbyggda infrastrukturen är en viktig faktor, i december invigdes den nya pendeltågsstationen som blivit en ny knutpunkt. Med framtida trafiklösningar ska Gamlestads torg bli ett betydande resecentrum som invigs under 2017.

Ett av två arkitektbyråers förslag på utformningen av Gamlestadstorget.</p><p>Illustration: MXSI

Ett av två arkitektbyråers förslag på utformningen av Gamlestadstorget.

Illustration: MXSI

 Med hög hastighet

Arbetet med detaljplaner för Gamlestads torg och för Gamlestadens fabriker pågår för fullt.

- Vi har väldigt stort fokus på planerna för Gamlestads Fabriker, de drivs med hög hastighet, berättar Kajsa Räntfors.

Och samtidigt växer en ny bostadsstadsdel upp i Kviberg, öster om Gamlestaden, och väster om Gamlestaden planeras för ytterligare en ny stadsdel kring Slakthusområdet och Marieholm. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att utveckla SKFs anrika fabriksområde. I den östra delen av kvarteret Gösen planeras det för centrumverksamhet, handel och bostäder. För kvarteret Makrillen föreslår planen bostäder och förskola.

- Detaljplanerna för Gösen och Makrillen har varit ute på samråd och nu går vi vidare. Makrillen är området norr om Artillerigatan och Gösen behandlar östra delen av SKF-området. Här vill vi ha variation i kvarteren, både med bostäder, en stor handelsetablering plus centrumverksamheter. TK Development och JM är aktörer.

Värdefull miljö

För Göteborgs Stad är det viktigt att SKF-området i stort bevarar sin karaktär och industrikänsla. Kvarteret Gösen är SKF:s äldsta fabrikskvarter och området är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Göteborgs bevarandeprogram.

- Det är ett jättefint kulturhistoriskt område och fabriksbyggnaderna bör återskapas på bästa tänkbara sätt. Två byggnader, som är q-märkta, ska i princip behållas intakta.

Det blir även hög prioritet på att öppna upp hela det slutna kvarteret.

- Man ska kunna röra sig i olika stråk från öster till väster och från norr till söder, förklarar Kajsa Räntfors. Området ska bli tillgängligt för allmänheten med nya öppningar i byggnaderna och allmänna stråk inne i området. Vi vill också binda ihop området med kollektivtrafiken och koppla till gång- och cykelstråk tillsammans med ett nytt flanörstråk längs med Säveån.

 Fler kopplingar

Stadsdelens tyngdpunkt kommer att flyttas österut, då avsikten är att flytta spårvagns- och busshållplats till ett nytt läge på Artillerigatan. För att nå området skapas fler nya kopplingar. Den biltrafik handelsområdet genererar, kommer till största delen att styras till två nya tillfartsvägar från söder via broar över Säveån.

- Och givetvis behövs det även parkering. Två våningar skapas bl a under handelsetableringen inne i området, sammanlagt kommer det att ges plats för 1 500 bilar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter