Fem snabba om Högsbo/Sisjön

Vi ställde fem snabba frågor om Högsbo Sisjön till fem aktiva fastighetsägare i området. Vi ville veta hur respektive fastighetsägares bestånd ser ut, vilken typ av företag som vill etablera sig här, hur utvecklingen har sett ut och hur de tror att den kommer att se ut framöver. Vi ställde även frågan vilka fördelar som finns med Högsbo Sisjön och hur de resonerade kring miljöfrågan i sina fastigheter just här. Ta del av deras svar på detta uppslag.

Monica Söderbäck, Harry Sjögren

- Harry Sjögren AB äger och förvaltar ca 120 000 kvm i Högsbo/Sisjön. Det är framför allt kontor, lager och industrilokaler men också några butiker.

Christian Melin, Wallexia Fastigheter

- Vår uthyrningsbara yta är 35 000 kvm och består av butiker, lagerlokaler och kontor.

Lennart Karlsson, Aspelin-Ramm

- Vi har ca 8 500 kvm lager/service- och kontorslokaler i området.

Jan Aronsson, Gulins Fastigheter

- Vi äger cirka ca 35 000 kvm i Sisjön, främst butiker och kontor.

Jerry Andersson, Platzer Fastigheter

- Platzer äger och förvaltar ca 100 000 kvm kontors-, industri- och lagerfastigheter i Högsbo Företagspark och Balltorp. I beståndet finns allt från toppmoderna kontor och effektiva lager till verkstäder och djursjukhus.

Monica - Alla typer av lokaler efterfrågas och det är ingen särskild bransch som utmärker sig. Högsbo/Sisjön är intressant för alla typer av företag.

Christian - Det är främst butiks- och lagerlokaler som efterfrågas av mindre till mellanstora bolag.

Lennart - Vi tror att det är små och medelstora företag, med en blandning av kontor och lagerlokaler och företag med ett stort inslag av direktförsäljning, både till proffs och konsument, som söker lokaler.

Jan - Marknaden efterfrågar moderna butiks- och kontorslokaler med god infrastruktur i och kring etableringen. Etablerar sig gör större detaljhandelsföretag inriktade på främst volymhandel, samt företag som söker flexibla kontor med god tillgänglighet.

Jerry - Störst efterfrågan är det på blandlokaler med stor del lager/tillverkning samt kontor. Därefter efterfrågas mindre lokaler för de mindre företagen. Många företag har även insett det praktiska i att etablera sina kontor i Högsbo Företagspark genom goda förbindelser med centrum och de stora lederna. Dessutom har området en mycket prisvärd hyresnivå.

Monica - Högsbo/Sisjön ligger mycket strategiskt med närhet till de stora lederna och till centrala Göteborg. Via Dag Hammarsköldsleden tar det 10-15 min in till Linnéplatsen, via Söderleden tar man sig snabbt och lätt ut till både Göteborgs Hamn, E6:an/E20 och Riksväg 40 mot Landvetter och flygplatsen. Blandningen av företag och branscher gör området dynamiskt. Dessutom är numera serviceutbudet stort vilket gör att de företag som är etablerade blir ännu mer attraktiva vid till exempel nyrekrytering av personal.

Christian - Det centrala läget och närheten till stora trafikleder har gjort området mycket attraktivt för företag i olika branscher.

Lennart - Högsbo Sisjön är stort, så många av dina kollegor och konkurrenter finns här. Området är relativt tillgängligt för transporter och enkelt att ta sig till som anställd med både bil och kollektivtrafik. Att sedan handeln byggt ut ser många som en praktisk fördel, att man kan göra många göromål och ärenden i anslutning till raster och på väg till och från jobbet. Många som bor väster och söder om Göteborg har lätt att ta sig till jobbet då man inte behöver stå i kö i rusningstrafik.

Jan - Sisjöns geografiska placering är naturligtvis dess största fördel. I och kring Sisjön bor och lever mycket människor som genom områdets utveckling har fått en närhet till handel och annan serviceverksamhet. Detta har även ökat attraktionskraften för etablering av kontorsverksamhet. Den goda infrastrukturen ger också hög tillgänglighet.

Jerry - Högsbo Företagspark innehåller all tänkbar service inom räckhåll. Med Söderleden och Dag Hammarskjöldsleden ges mycket goda kommunikationer vilket minskar körtiderna för både medarbetare på väg till jobbet och på tjänsteresor. Dessutom är hyresnivåerna mycket bra för att vara så nära stan och utbudet på lokaler är stort och blandat.

Monica - Högsbo/Sisjön har med sitt imponerande omfång utvecklats till att bli en stad i staden och den utvecklingen kommer att fortsätta. Det viktiga nu är att få ordning på infrastrukturen runt och i området, det är en förutsättning för fortsatt utveckling.

Christian - Området har utvecklats starkt under de senaste åren med tonvikt på handel. Industrin kommer att fortsätta att minska och kommer helt försvinna i framtiden.

Lennart - Jag tror att Högsbo/Sisjön kommer att förtätas och byggas ut med mer service och handel och på detta sätt bli mer av en integrerad del av staden snarare än det klassiska industriområde det varit tidigare.

Jan - Som fastighetsägare har vi varit etablerade i Sisjön under drygt 30 år och har haft möjligheten att medverka till områdets utveckling. Området har delvis ändrat karaktär från att främst vara inriktat på kontor/industri/logistik till att innehålla kontor/handel/service. Denna utveckling kommer att fortsätta i takt med att fastigheter tjänat ut sin ekonomiska livslängd och kan ställas om till annan verksamhet. Med tanke på att vissa delar av Högsbo i det närmsta gränsar till centrala Göteborg, kanske dessa områden lämpar sig för utveckling av bostäder. En sådan utveckling skulle naturligtvis stärka hela området.

Jerry - Sisjön har profilerats till ett mycket attraktivt handelsområde med ett stort kundunderlag. En bra etablering och diversifiering av butiker har gett området ett nytt anseende, mycket tack vare de stora investeringar som gjorts i befintliga fastigheter. Dock återstår en del arbete med infrastrukturen. Högsbo är på mycket god väg att bli det främsta valet för företag som inte har önske-målet att sitta i stadskärnan. I Högsbo kan man få fina och ändamålsenliga lokaler till bra hyra. Stämpeln som industriområde är på väg bort och fram växer en företagspark med stora möjligheter. När trängselskatten införs kommer företagen troligtvis att inse nyttan och det ekonomiska i att etablera sig utanför den "inre ringen" men ändå med all tänkbar service. Monica - Vi resonerar likadant oavsett var vår Monica - Vi resonerar lika oavsett var våra fastigheter ligger. Harry Sjögren AB är både miljödiplomerade och GreenBuilding Partner på företagsnivå. Christian - Vi jobbar aktivt med energibesparande åtgärder för att förbättra våra driftnetton i våra fastigheter. Genom detta arbete minskar vi vår belastning på miljön. Lennart - Vi håller på att miljöklassa samtliga våra byggnader. Då det är en befintlig industrifastighet vi äger i Högsbo miljöanpassar vi den i steg, i samband med att vi renoverar och bygger om. Jan - Miljöklassning och GreenBuilding är aktuellt. Vi har följt debatten och kunnat konstatera att varken i Sverige eller övriga världen har det utarbetats ett gemensamt klassificeringssystem. Debatten har främst inriktats på marknadsaspekten och kundernas efterfrågan. Resultat av gjorda klassificeringar används idag ofta som bevis för "låg" miljöpåverkan utan att redovisa vad detta innebär. Jerry - Under 2007 startade vi som enda fastighetsägare ett projekt i Högsbo tillsammans med Göteborg Energi. Projektet innefattade att samtliga våra fastigheter i Högsbo blev fjärrvärmeanslutna och vi skrotade våra olje- och naturgaspannor. Allt färdigställdes hösten 2008. Detta har gett stora besparingar på såväl utsläpp som energikostnader. Samtliga av våra fastigheter är också energideklarerade. Från och med den 29 december i år är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna vilket säkerställer att vårt arbete leder till ständiga förbättringar. Vi fortsätter att koncentrera miljöarbetet på de områden där vi har mest miljöpåverkan såsom energianvändning i våra fastigheter, farliga ämnen i byggmaterial, avfallshantering och föroreningar i mark och byggnader.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter